Diplomové práce

Obhájené diplomové práce

2017

Bc. Miroslava DanišováCharakteristika fluorescenčných vlastností chlorofylov (doc. Mgr. Alžbeta Marček Chorvátová, DrSc.)

Bc. Daniela Debnárová - Vplyv pôsobenia xylanáz na funkčné a biologické vlastnosti arabinoxylánov (RNDr. Daniela Chmelová, PhD.)

Bc. Terézia Ďuráčiová - Vplyv minerálnej výživy na obsah vybraných nutričných parametrov v semene ovsa siateho (RNDr. Michaela Havrlentová, PhD.)

Bc. Silvia Galbavá - Antioxidačná a antibakteriálna aktivita derivátov dusíkatých heterocyklov prírodného i syntetického pôvodu (doc. Ing. Tibor Maliar, PhD.)

Bc. Miroslava Hazuchová - Odfarbovanie syntetických farbív lakázami z Pleurotus ostreatus (RNDr. Daniela Chmelová, PhD.)

Bc. Sofiia Cherkasova - Pôsobenie kurkumínu na preimplantačný vývoj embryí králika (doc. RNDr. Ján Rafay, CSc.)

Bc. Martina Lašáková - Optimalizácia podmienok scukrenia raže vzhľadom na obsah skvasiteľných cukrov (doc. Ing. Stanislav Šilhár, CSc.)

Bc. Barbora Legerská - Vplyv rozkladu organických farbív lakázami na mikroflóru vodných tokov (doc. RNDr. Miroslav Ondrejovič, PhD.)

Bc. Darina Majerníková - Výber vhodných kvasiniek pre výrobu bylinných vín (doc. Ing. Stanislav Šilhár, CSc.)

Bc. Lucia Straková - Antioxidačná a inhibičná aktivita na proteolytické enzýmy komplexných zlúčenín s vybranými flavonoidmi ako ligandom (doc. Ing. Tibor Maliar, PhD.)

Bc. Silvia Vagaská - Vplyv extraktu zeleného čaju na predimplantačné štádiá embryií králika (doc. RNDr. Ján Rafay, CSc.)

Bc. Ondrej Valentovič - Optimalizácia fermentácie ražnej zápary (doc. Ing. Stanislav Šilhár, CSc.)

 

2016

Bc. Barbora Kuzmiaková - Vplyv odrody a podmienok pestovania na vybrané nutričné parametre semena Canabis sativa L (RNDr. Michaela Havrlentová, PhD.)

Bc. Hana Dohňanská - Meranie fluorescenčných vlastností prirodzene sa vyskytujúcich fluorofórov (doc. Mgr. Alžbeta Marček Chorvátová, DrSc.)

Bc. Ján Sitko - Sterilizácie povrchov, nástrojov a zariadení používaných pri výrobe potravín pomocou prchavých organických látok (doc. Ing. Stanislav Šilhár, CSc.)

Bc. Jana Korcová - Vplyv mikrovlnného ohrevu na chemické vlastnosti vákuovo sušených potravín (doc. Ing. Stanislav Šilhár, CSc.)

Bc. Judita Sladká - Vplyv kyslomliečnej fermentácie na zloženie špaldového hydrolyzátu (doc. Ing. Stanislav Šilhár, CSc.)

Bc. Katarína Nahálková - Vplyv prídavku fermentovaných obilnín na vybrané kvalitatívne vlastnosti pekárenských produktov  (RNDr. Michaela Havrlentová, PhD.)

Bc. Lenka Arvová - Nutričná hodnota zrna farebných pšeníc (RNDr. Michaela Havrlentová, PhD.)

Bc. Lenka Zitová - Produkcia polyhydroxyalkanoátov baktériami druhu Cupriavidus necator (doc. RNDr. Miroslav Ondrejovič, PhD.)

Bc. Lucia Pukančíková - Vplyv podmienok skladovania na technologickú kvalitu surového kravského mlieka (doc. RNDr. Miroslav Ondrejovič, PhD.)

Bc. Mária Šurganová - Biologický potenciál semien olejnatých plodín in vitro (Ing. Tibor Maliar, PhD.)

Bc. Michaela Blaháčová - Odfarbovanie syntetických farbív lakázami z Trametes versicolor (doc. RNDr. Miroslav Ondrejovič, PhD.)

Bc. Michaela Kytiková - Detekcia alergénnych látok v potravinách molekulárno-biologickými metódami so zameraním na zeler (doc. RNDr. Peter Siekel, CSc.)

Bc. Monika Komarová - Biologická aktivita extraktov šalvie lekárskej (Salvia officinalis) in vitro (Ing. Tibor Maliar, PhD.)

Bc. Silvia Horváthová - Detekcia pistácií v potravinách s použitím molekulárno-biologických metód (doc. RNDr. Peter Siekel, CSc.)

Bc. Soňa Janišová - Vplyv spôsobu hydrolýzy múky na zloženie a reologické vlastnosti cereálneho nápoja (doc. Ing. Stanislav Šilhár, CSc.)

Bc. Veronika Kekeňáková - Charakterizácia druhov Mentha sp. využitím molekulárno-biologických metód (doc. RNDr. Peter Siekel, CSc.)

Bc. Vladimír Kira - Optimalizácia postupov stabilizácie lisovaných rastlinných olejov (doc. Ing. Stanislav Šilhár, CSc.)

 

2015

Bc. Roman Matuška - Účinok ozónu na prchavé organické látky v ovzduší (doc. Ing. Stanislav Hostin, PhD.)

Bc. Alexandra Gajarová - Produkcia a funkčná charakterizácia arabinoxylánových frakcií z pšeničných otrúb (Mgr. Lenka Blažeková, PhD.)

Bc. Milica Jahelková - Liečivé rastliny s antibakteriálnym účinkom in vitro (Ing. Tibor Maliar, PhD.)

Bc. Katarína Budincová - Štúdium onkologického biomarkera karbonickej anhydrázy IX v kolorektálnych nádoroch (RNDr. Martina Takáčová, PhD.)

 

2014

Bc. Alžbeta Benianová - Pšenica ako substrát etanolovej fermentácie (Ing. Viera Horváthová, PhD.)

Bc. Silvia Bielečková - Izolácia pšeničných arabinoxylánov a ich využitie z hľadiska zdravej výživy (Mgr. Lenka Blažeková, PhD.)

Bc. Eva Florková - Sorpcia katiónov kovov zeolitovým materiálom (RNDr. Lucia Remenárová, PhD.)

Bc. Tomáš Iván - Biologická aktivita vybraných vzoriek piva in vitro (Ing. Tibor Maliar, PhD.)

Bc. Katarína Kepštová - Vplyv alginitu a čistiarenských kalov na bioprístupnosť Zn v pôdach (RNDr. Vladimír Frišták)

Bc. Erik Krošlák - Skríning biologickej aktivity extraktov maku siateho in vitro (Ing. Tibor Maliar, PhD.)

Bc. Ivana Michálková - Odrodová variabilita biologicky aktívnych látok amarantu (Ing. Ľudmila Sirotová, PhD.)

Bc. Soňa Petrovičová - In silico analýza novej skupiny amylolytických enzýmov z rodiny GH13 so zameraním na alfa-amylázu z Bacillus aquimaris (Ing. Štefan Janeček, DrSc.)

Bc. Katarína Pozníková - Charakterizácia čistiarenských kalov ako pôdnych aditív s využitím laboratórneho lyzimetra (RNDr. Miroslav Horník, PhD.)

Bc. Renáta Rauchová - Fermentovaný produkt z pšenice a kukurice ako potravinárske aditívum (Ing. Viera Horváthová, PhD.)

Bc. Zuzana Trajteľová - Bioakumulácia a biosorpcia kovov prokaryotickými mikroorganizmami (RNDr. Martin Pipíška, PhD.)

Bc. Martin Valica - Elektrochemické procesy úpravy a dezinfekcie vody (doc. Ing. Stanislav Hostin, PhD.)

 

2013

Bc. Jana Balleková - Biologicky potenciál farebných genotypov pšenice (Ing. Tibor Maliar, PhD.)

Bc. Lucia Fraňová - Izolácia a charakterizácia rekombinantnej acetylesterázy z huby Hypocrea jecorina (RNDr. Ľubica Urbániková, CSc.)

Bc. Martina Ištvancová - Molekulárno-biologická charakterizácia izolátov streptomycét z odpadového kalu hlinikárne v Žiari nad Hronom (Ing. Andrej Godány, CSc.)

Bc. Daniela Jamrichová - Použitie systému BIOLOG na charakterizáciu rizosférnych bakteriálnych spoločenstiev pri GM kukurici (RNDr. Juraj Faragó, PhD.)

Bc. Alena Mihálková - Elektrochemické metódy eliminácie polutantov vody (doc. Ing. Stanislav Hostin, PhD.)

Bc. Matej Planý - Antibakteriálne účinné látky chmeľu obyčajného (Humulus lupulus L.) (RNDr. Miroslav Ondrejovič, PhD.)

Bc. Elena Potocká - Enzýmová acylácia flavonoidov (RNDr. Miroslav Ondrejovič, PhD.)

Bc. Miroslav Švrček - Bioinformatická analýza alfa-amyláz z rodiny GH13 (Ing. Štefan Janeček, DrSc.)

 

2012

Bc. Kristína Ábelová - Aktivácia bieliacich hliniek pre jedlé oleje a ich aplikácia (Ing. Tibor Maliar, PhD.)

Bc. Miroslava Bachratá - Vplyv prostredia a fyzikálno-chemických charakteristík sedimentov na sorpciu xenobiotík v riečnych sedimentoch (RNDr. Miroslav Horník, PhD.)

Bc. Lucia Cíbiková - Príprava a analýza vedľajších produktov etanolovej fermentácie pšeníc (Ing. Viera Horváthová, PhD.)

Bc. Ľubomíra Deáková - Kvalita semien ovsa siateho ovplyvnená abiotickým stresovým faktorom (RNDr. Michaela Havrlentová, PhD.)

Bc. Lenka Demčišáková - Nové látky s antimikrobiálnou aktivitou, potenciálne inhibujúce syntézu bakteriálneho peptidoglykánu (Ing. Tibor Maliar, PhD.)

Bc. Martina Gabčová - Elektrochemické metódy dezinfekcie vody (doc. Ing. Stanislav Hostin, PhD.)

Bc. Patrícia Gašparcová - Štúdium vlastností substrátov na výťažnosť bioplynu (doc. Ing. Stanislav Hostin, PhD.)

Bc. Andrea Kuchtová - In silico identifikácia katalytickej mašinérie v alfa-amylázovej rodine GH119 (Ing. Štefan Janeček, DrSc.)

Bc. Michaela Nejedlá - Transkripčné regulátory aktinofága μ1/6 (Ing. Andrej Godány, CSc.)

Bc. Denisa Partelová - Aplikácia biomasy sladkovodného machu Vesicularia dubyana ako sorbentu katiónových xenobiotík (RNDr. Miroslav Horník, PhD.)

Bc. Michaela Piliarová - Obsah antokyanínov vo farebných pšeniciach (Ing. Ivana Pšenáková)

Bc. Gabriela Slaba - Potenciálna protizápalová aktivita extraktov pripravených z jačmeňa siateho na úrovni in vitro  (doc. RNDr. Ján Kraic, PhD.)

Bc. Michaela Valovčiaková - Reverzibilita väzby toxických kovov viazaných v čistiarenských kaloch (RNDr. Vladimír Frišták)

Bc. Miroslava Velická - Príprava a analýza tuhej frakcie pri etanolovej fermentácii kukurice (Ing. Viera Horváthová, PhD.)

 

2011

Bc. Katarína Borženská - Produkcia sekundárnych metabolitov s antibakteriálnymi účinkami v explantátových kultúrach chmeľu obyčajného (Ing. Eva Ürgeová, PhD.)

Bc. Lucia Dubovecká - Charakterizácia replikačného počiatku korynefága BFK20 (Ing. Jana Ugorčáková, CSc.)

Bc. Vladimír Frišták - Mechanizmus sorpcie Co2+ iónov aktivovaným kalom čistiarní odpadových vôd (RNDr. Jana Marešová)

Bc. Tatiana Gablovičová - Príspevok k hodnoteniu mobility pôdneho mangánu (RNDr. Gabriela Nádaská)

Bc. Daniela Chmelová - Produkcia lignocelulolytických enzýmov vláknitou hubou bielej hniloby Ceriporiopsis subvermispora (RNDr. Miroslav Ondrejovič, PhD.)

Bc. Veronika Janíková - Alkalická predúprava fermentačne využiteľnej rastlinnej biomasy (RNDr. Miroslav Ondrejovič, PhD.)

Bc. Filip Kľučiarovský - Dynamika tvorby biologicky aktívnych látok v in vitro kultúrach chmeľu obyčajného (Ing. Ivana Pšenáková)

Bc. Martin Ležovič - Štúdium replikačného proteínu pg44 (DNA polymeráza) korynefága BFK20 (RNDr. Gabriela Bukovská, CSc.)

Bc. Pavlína Liptáková - Vývoj prostriedkov na morenie osiva na báze prírodných produktov (Ing. Eva Ürgeová, PhD.)

Bc. Zuzana Pukajová - Štruktúra, funkcia a evolúcia alfa-glukozidáz (Ing. Štefan Janeček, DrSc.) 

Bc. Kristína Sedláková - Chemické a palivovo-energetické charakteristiky odrôd pšenice (Mgr. Jana Jurovatá)

Bc. Anna Šuňovská - Kompetitívne vzťahy pri sorpcii katiónových xenobiotík biomasou rias (RNDr. Miroslav Horník, PhD.)

Bc. Lenka Tišáková - Bioakumulácia 137Cs a 60Co prokaryotickými mikroorganizmami (RNDr. Martin Pipíška, PhD.)

Bc. Jana Zmeškalová - Bioaktívne látky v divorastúcich rastlinách chmeľu obyčajného (RNDr. Juraj Faragó, CSc.)

 

2010

Bc. Katarína Tomšíková - Frakcionácia pšeničného šrotu pri fermentačnej výrobe etanolu (Ing. Viera Horváthová, PhD.)

Bc. Veronika Hasíková - Interakcie toxických látok so sladkovodnými rastlinami (RNDr. Miroslav Horník)

Bc. Kristína Muráňová - Príjem Cs+, Cd2+ a Zn2+ iónov pletivami tabaku viržínskeho (N. tabacum L.) a chmeľu obyčajného (H. lupulus L.) (RNDr. Jana Marešová)

Bc. Lucia Hetešová - Antioxidačná aktivita chmeľových extraktov (Ing. Ivana Pšenáková)

Bc. Petra Plavčková - Promótorové oblasti aktinofága mí 1/6 (Ing. Andrej Godány, CSc.)

Bc. Ivana Stašová - Príprava 2-fenyletanolu biotransformáciou z L-fenylalanínu voľnými a imobilizovanými kvasinkami (Ing. Vladimír Štefuca, PhD.)

Bc. Lucia Jurigová - Studená rafinácia rastlinných olejov s obsahom omega-3 mastných kyselín (Ing. Tibor Maliar, PhD.)

Bc. Dáša Dobrotová - Vplyv geneticky modifikovaných rastlín lucerny na funkčnú diverzitu bakteriálnych spoločenstiev rizosféry (Ing. Natália Faragová)

Bc. Kristína Vašinová - Znižovanie obsahu lipidov a úprava podmienok scukrovania kukuričného šrotu pre zefektívnenie etanolovej fermentácie (Ing. Viera Horváthová, PhD.)

Bc. Miroslava Sedliaková - Biosorpcia organických látok a kovov prírodnými sorbentmi (RNDr. Martin Pipíška, PhD.)

Bc. Lenka Ščerbáková - Stanovenie mangánu sub-superekvivalentovou izotopovou zrieďovacou analýzou (doc. RNDr. Juraj Lesný, PhD.)

Bc. Renáta Kozáková - Charakterizácia vybraných odrôd pšenice pre účely chlebopekárskeho využitia (Mgr. Lenka Duchoňová)

Bc. Eva Kollárová -  Adventívna organogenéza v in vitro kultúrach chmeľu obyčajného (RNDr. Juraj Faragó, PhD.)

Bc. Viera Remencová - Stanovenie bioprístupného mangánu v pôdach (Mgr. Gabriela Nádaská)

Bc. Hana Súkopová - Chemometrické zhodnotenie kvality pšenice pre produkciu biopalív (Mgr. Jana Jurovatá)