Diplomové práce

Obhájené diplomové práce

2018

Bc. Klára Horváthová - Účinok kvercetínu a jeho derivátov na pankreatické beta bunky v podmienkach stresu endoplazamtického retikula vyvolaného cytokínmi (Dr. Lomenová)

Bc. Zuzana Lukešová - Skríning génov rezistencie voči vírusu mozaiky rajčiaka v populácii rajčiaka jedlého (Mgr. Mihálik)

Bc. Marcela Turzová - Charakterizácia rastlín alpínského pásma z pohľadu hyperakumulácie kovov (doc. Horník)

Bc. Laura Žideková - Vplyv nutričných podmienok na príjem kadmia v rastlinách (Dr. Matušíková)

Bc. Veronika Valková - Kvalita semena pšenice z hľadiska obsahu škrobu (Dr. Havrlentová)

Bc. Dominika Škulcová - Antioxidačne účinné látky kôry smreku obyčajného (doc. Ondrejovič)

Bc. Veronika Pecková - Potenciál vláknitých húb bielej hniloby pri odstraňovaní farbív (Dr. Chmelová)

Bc. Linda Orosová - Kvalita pšenice s netradičnou farbou zrna (Dr. Havrlentová)

Bc. Maroš Miksai - Využitie polymorfizmu génu pre progesterónový receptor v stabilizačnej selekcii na reprodukčné ukazovatele brojlerových králikov (doc. Rafay)

Bc. Rastislav Kriho - Využitie polymorfizmu génu pre myostatín v selekcii na intenzitu rasti brojlerových králikov (doc. Rafay)

Bc. Kristína Kollerová - Modulačný účinok prírodných látok a ich derivátov na vápnikovú ATPázu zo sarkoplazmatického retikula (SERCA1) (Dr. Lomenová)

Bc. Karina Dugasová - Fermentácia vybraných cereálií baktériami mliečneho kvasenia (doc. Šilhár)

Bc. Samanta Dömötörová - Obilninový kvások ako zdroj probiotických kultúr (doc. Ondrejovič)

Bc. Terézia Černá - Optimalizácia stanovenia vírusu mozaiky rajčiaka jedlého na proteomickej úrovni (Dr. Mihálik)

Bc. Mária Kubicová - Vplyv kultivačných podmienok na produkciu polyhydroxyalkanoátov baktériami druhu Cupriavidus necator (doc. Ondrejovič)

Bc. Barbora Berčíková - Antioxidačná aktivita vybraných látok zo skupiny polyketidov, terpenoidov a alkaloidov in vitro (doc. Maliar)

Bc. Simona Ballová - Aplikácia pyrolýzneho biouhlia ako sorbentu rádionuklidov z vodného prostredia (doc. Pipíška)

Bc. Jana Tomašechová - Mikroštepenie in vitro ako efektívny spôsob hodnotenia rezistencie rastlín voči vírusovej infekcii (Dr. Glasa)

Bc. Tomáš Lempochner - Aplikácia biomasy mikrorias pri viazaní ťažkých kovov z vodných roztokov (doc. Horník)

Bc. Klára Kuglerová - Hodnotenie transportu látok a mikroelementov v rastlinách pomocou pozitrónových žiaričov (doc. Horník)

Bc. Alena Kolevová - Vplyv etanolu na pokojový membránový potenciál neuronálnych buniek (doc. Lacinová)

Bc. Dominika Kuzmová - Vplyv obsahu β-D-glukánu na prejavy umelej infekcie vybranými patogénmi v rastline ovsa siateho (Dr. Havrlentová)

Bc. Zuzana Karvayová - Detekcia vírusových patogénov maku na Slovensku (Dr. Glasa)

Bc. Šimon Kopp - Glykozylácia proteínov ako potenciálny biomarker a jej sledovanie microarray biočipmi s využitím lektínov (Dr. Katrlík)

Bc. Zuzana Pavlinská - Štúdium interakcie biopolymérnych povrchov a štruktúr so živými bunkami (doc. Marček Chorvátová)

Bc. Mária Pavlovičová - Chitinázy v ľane siatom a ich úloha v rôznych rastlinných procesoch (Dr. Matušíková)

 

2017

Bc. Miroslava DanišováCharakteristika fluorescenčných vlastností chlorofylov (doc. Mgr. Alžbeta Marček Chorvátová, DrSc.)

Bc. Daniela Debnárová - Vplyv pôsobenia xylanáz na funkčné a biologické vlastnosti arabinoxylánov (RNDr. Daniela Chmelová, PhD.)

Bc. Terézia Ďuráčiová - Vplyv minerálnej výživy na obsah vybraných nutričných parametrov v semene ovsa siateho (RNDr. Michaela Havrlentová, PhD.)

Bc. Silvia Galbavá - Antioxidačná a antibakteriálna aktivita derivátov dusíkatých heterocyklov prírodného i syntetického pôvodu (doc. Ing. Tibor Maliar, PhD.)

Bc. Miroslava Hazuchová - Odfarbovanie syntetických farbív lakázami z Pleurotus ostreatus (RNDr. Daniela Chmelová, PhD.)

Bc. Sofiia Cherkasova - Pôsobenie kurkumínu na preimplantačný vývoj embryí králika (doc. RNDr. Ján Rafay, CSc.)

Bc. Martina Lašáková - Optimalizácia podmienok scukrenia raže vzhľadom na obsah skvasiteľných cukrov (doc. Ing. Stanislav Šilhár, CSc.)

Bc. Barbora Legerská - Vplyv rozkladu organických farbív lakázami na mikroflóru vodných tokov (doc. RNDr. Miroslav Ondrejovič, PhD.)

Bc. Darina Majerníková - Výber vhodných kvasiniek pre výrobu bylinných vín (doc. Ing. Stanislav Šilhár, CSc.)

Bc. Lucia Straková - Antioxidačná a inhibičná aktivita na proteolytické enzýmy komplexných zlúčenín s vybranými flavonoidmi ako ligandom (doc. Ing. Tibor Maliar, PhD.)

Bc. Silvia Vagaská - Vplyv extraktu zeleného čaju na predimplantačné štádiá embryií králika (doc. RNDr. Ján Rafay, CSc.)

Bc. Ondrej Valentovič - Optimalizácia fermentácie ražnej zápary (doc. Ing. Stanislav Šilhár, CSc.)

 

2016

Bc. Barbora KuzmiakováVplyv odrody a podmienok pestovania na vybrané nutričné parametre semena Canabis sativa L (RNDr. Michaela Havrlentová, PhD.)

Bc. Hana Dohňanská Meranie fluorescenčných vlastností prirodzene sa vyskytujúcich fluorofórov (doc. Mgr. Alžbeta Marček Chorvátová, DrSc.)

Bc. Ján Sitko Sterilizácie povrchov, nástrojov a zariadení používaných pri výrobe potravín pomocou prchavých organických látok (doc. Ing. Stanislav Šilhár, CSc.)

Bc. Jana Korcová - Vplyv mikrovlnného ohrevu na chemické vlastnosti vákuovo sušených potravín (doc. Ing. Stanislav Šilhár, CSc.)

Bc. Judita Sladká Vplyv kyslomliečnej fermentácie na zloženie špaldového hydrolyzátu (doc. Ing. Stanislav Šilhár, CSc.)

Bc. Katarína Nahálková - Vplyv prídavku fermentovaných obilnín na vybrané kvalitatívne vlastnosti pekárenských produktov  (RNDr. Michaela Havrlentová, PhD.)

Bc. Lenka Arvová - Nutričná hodnota zrna farebných pšeníc (RNDr. Michaela Havrlentová, PhD.)

Bc. Lenka Zitová Produkcia polyhydroxyalkanoátov baktériami druhu Cupriavidus necator (doc. RNDr. Miroslav Ondrejovič, PhD.)

Bc. Lucia Pukančíková - Vplyv podmienok skladovania na technologickú kvalitu surového kravského mlieka (doc. RNDr. Miroslav Ondrejovič, PhD.)

Bc. Mária Šurganová Biologický potenciál semien olejnatých plodín in vitro (Ing. Tibor Maliar, PhD.)

Bc. Michaela Blaháčová - Odfarbovanie syntetických farbív lakázami z Trametes versicolor (doc. RNDr. Miroslav Ondrejovič, PhD.)

Bc. Michaela Kytiková - Detekcia alergénnych látok v potravinách molekulárno-biologickými metódami so zameraním na zeler (doc. RNDr. Peter Siekel, CSc.)

Bc. Monika Komarová Biologická aktivita extraktov šalvie lekárskej (Salvia officinalisin vitro (Ing. Tibor Maliar, PhD.)

Bc. Silvia Horváthová Detekcia pistácií v potravinách s použitím molekulárno-biologických metód (doc. RNDr. Peter Siekel, CSc.)

Bc. Soňa Janišová Vplyv spôsobu hydrolýzy múky na zloženie a reologické vlastnosti cereálneho nápoja (doc. Ing. Stanislav Šilhár, CSc.)

Bc. Veronika Kekeňáková Charakterizácia druhov Mentha sp. využitím molekulárno-biologických metód (doc. RNDr. Peter Siekel, CSc.)

Bc. Vladimír Kira - Optimalizácia postupov stabilizácie lisovaných rastlinných olejov (doc. Ing. Stanislav Šilhár, CSc.)

 

2015

Bc. Roman Matuška - Účinok ozónu na prchavé organické látky v ovzduší (doc. Ing. Stanislav Hostin, PhD.)

Bc. Alexandra Gajarová - Produkcia a funkčná charakterizácia arabinoxylánových frakcií z pšeničných otrúb (Mgr. Lenka Blažeková, PhD.)

Bc. Milica Jahelková - Liečivé rastliny s antibakteriálnym účinkom in vitro (Ing. Tibor Maliar, PhD.)

Bc. Katarína Budincová - Štúdium onkologického biomarkera karbonickej anhydrázy IX v kolorektálnych nádoroch (RNDr. Martina Takáčová, PhD.)

 

2014

Bc. Alžbeta Benianová - Pšenica ako substrát etanolovej fermentácie (Ing. Viera Horváthová, PhD.)

Bc. Silvia Bielečková - Izolácia pšeničných arabinoxylánov a ich využitie z hľadiska zdravej výživy (Mgr. Lenka Blažeková, PhD.)

Bc. Eva Florková - Sorpcia katiónov kovov zeolitovým materiálom (RNDr. Lucia Remenárová, PhD.)

Bc. Tomáš Iván - Biologická aktivita vybraných vzoriek piva in vitro (Ing. Tibor Maliar, PhD.)

Bc. Katarína Kepštová - Vplyv alginitu a čistiarenských kalov na bioprístupnosť Zn v pôdach (RNDr. Vladimír Frišták)

Bc. Erik Krošlák - Skríning biologickej aktivity extraktov maku siateho in vitro (Ing. Tibor Maliar, PhD.)

Bc. Ivana Michálková - Odrodová variabilita biologicky aktívnych látok amarantu (Ing. Ľudmila Sirotová, PhD.)

Bc. Soňa Petrovičová - In silico analýza novej skupiny amylolytických enzýmov z rodiny GH13 so zameraním na alfa-amylázu z Bacillus aquimaris (Ing. Štefan Janeček, DrSc.)

Bc. Katarína Pozníková - Charakterizácia čistiarenských kalov ako pôdnych aditív s využitím laboratórneho lyzimetra (RNDr. Miroslav Horník, PhD.)

Bc. Renáta Rauchová - Fermentovaný produkt z pšenice a kukurice ako potravinárske aditívum (Ing. Viera Horváthová, PhD.)

Bc. Zuzana Trajteľová - Bioakumulácia a biosorpcia kovov prokaryotickými mikroorganizmami (RNDr. Martin Pipíška, PhD.)

Bc. Martin Valica - Elektrochemické procesy úpravy a dezinfekcie vody (doc. Ing. Stanislav Hostin, PhD.)

 

2013

Bc. Jana Balleková - Biologicky potenciál farebných genotypov pšenice (Ing. Tibor Maliar, PhD.)

Bc. Lucia Fraňová - Izolácia a charakterizácia rekombinantnej acetylesterázy z huby Hypocrea jecorina (RNDr. Ľubica Urbániková, CSc.)

Bc. Martina Ištvancová - Molekulárno-biologická charakterizácia izolátov streptomycét z odpadového kalu hlinikárne v Žiari nad Hronom (Ing. Andrej Godány, CSc.)

Bc. Daniela Jamrichová - Použitie systému BIOLOG na charakterizáciu rizosférnych bakteriálnych spoločenstiev pri GM kukurici (RNDr. Juraj Faragó, PhD.)

Bc. Alena Mihálková - Elektrochemické metódy eliminácie polutantov vody (doc. Ing. Stanislav Hostin, PhD.)

Bc. Matej Planý - Antibakteriálne účinné látky chmeľu obyčajného (Humulus lupulus L.) (RNDr. Miroslav Ondrejovič, PhD.)

Bc. Elena Potocká - Enzýmová acylácia flavonoidov (RNDr. Miroslav Ondrejovič, PhD.)

Bc. Miroslav Švrček - Bioinformatická analýza alfa-amyláz z rodiny GH13 (Ing. Štefan Janeček, DrSc.)

 

2012

Bc. Kristína Ábelová - Aktivácia bieliacich hliniek pre jedlé oleje a ich aplikácia (Ing. Tibor Maliar, PhD.)

Bc. Miroslava Bachratá - Vplyv prostredia a fyzikálno-chemických charakteristík sedimentov na sorpciu xenobiotík v riečnych sedimentoch (RNDr. Miroslav Horník, PhD.)

Bc. Lucia Cíbiková - Príprava a analýza vedľajších produktov etanolovej fermentácie pšeníc (Ing. Viera Horváthová, PhD.)

Bc. Ľubomíra Deáková - Kvalita semien ovsa siateho ovplyvnená abiotickým stresovým faktorom (RNDr. Michaela Havrlentová, PhD.)

Bc. Lenka Demčišáková - Nové látky s antimikrobiálnou aktivitou, potenciálne inhibujúce syntézu bakteriálneho peptidoglykánu (Ing. Tibor Maliar, PhD.)

Bc. Martina Gabčová - Elektrochemické metódy dezinfekcie vody (doc. Ing. Stanislav Hostin, PhD.)

Bc. Patrícia Gašparcová - Štúdium vlastností substrátov na výťažnosť bioplynu (doc. Ing. Stanislav Hostin, PhD.)

Bc. Andrea Kuchtová - In silico identifikácia katalytickej mašinérie v alfa-amylázovej rodine GH119 (Ing. Štefan Janeček, DrSc.)

Bc. Michaela Nejedlá - Transkripčné regulátory aktinofága μ1/6 (Ing. Andrej Godány, CSc.)

Bc. Denisa Partelová - Aplikácia biomasy sladkovodného machu Vesicularia dubyana ako sorbentu katiónových xenobiotík (RNDr. Miroslav Horník, PhD.)

Bc. Michaela Piliarová - Obsah antokyanínov vo farebných pšeniciach (Ing. Ivana Pšenáková)

Bc. Gabriela Slaba - Potenciálna protizápalová aktivita extraktov pripravených z jačmeňa siateho na úrovni in vitro  (doc. RNDr. Ján Kraic, PhD.)

Bc. Michaela Valovčiaková - Reverzibilita väzby toxických kovov viazaných v čistiarenských kaloch (RNDr. Vladimír Frišták)

Bc. Miroslava Velická - Príprava a analýza tuhej frakcie pri etanolovej fermentácii kukurice (Ing. Viera Horváthová, PhD.)

 

2011

Bc. Katarína Borženská - Produkcia sekundárnych metabolitov s antibakteriálnymi účinkami v explantátových kultúrach chmeľu obyčajného (Ing. Eva Ürgeová, PhD.)

Bc. Lucia Dubovecká - Charakterizácia replikačného počiatku korynefága BFK20 (Ing. Jana Ugorčáková, CSc.)

Bc. Vladimír Frišták - Mechanizmus sorpcie Co2+ iónov aktivovaným kalom čistiarní odpadových vôd (RNDr. Jana Marešová)

Bc. Tatiana Gablovičová - Príspevok k hodnoteniu mobility pôdneho mangánu (RNDr. Gabriela Nádaská)

Bc. Daniela Chmelová - Produkcia lignocelulolytických enzýmov vláknitou hubou bielej hniloby Ceriporiopsis subvermispora (RNDr. Miroslav Ondrejovič, PhD.)

Bc. Veronika Janíková - Alkalická predúprava fermentačne využiteľnej rastlinnej biomasy (RNDr. Miroslav Ondrejovič, PhD.)

Bc. Filip Kľučiarovský - Dynamika tvorby biologicky aktívnych látok v in vitro kultúrach chmeľu obyčajného (Ing. Ivana Pšenáková)

Bc. Martin Ležovič - Štúdium replikačného proteínu pg44 (DNA polymeráza) korynefága BFK20 (RNDr. Gabriela Bukovská, CSc.)

Bc. Pavlína Liptáková - Vývoj prostriedkov na morenie osiva na báze prírodných produktov (Ing. Eva Ürgeová, PhD.)

Bc. Zuzana Pukajová - Štruktúra, funkcia a evolúcia alfa-glukozidáz (Ing. Štefan Janeček, DrSc.) 

Bc. Kristína Sedláková - Chemické a palivovo-energetické charakteristiky odrôd pšenice (Mgr. Jana Jurovatá)

Bc. Anna Šuňovská - Kompetitívne vzťahy pri sorpcii katiónových xenobiotík biomasou rias (RNDr. Miroslav Horník, PhD.)

Bc. Lenka Tišáková - Bioakumulácia 137Cs a 60Co prokaryotickými mikroorganizmami (RNDr. Martin Pipíška, PhD.)

Bc. Jana Zmeškalová - Bioaktívne látky v divorastúcich rastlinách chmeľu obyčajného (RNDr. Juraj Faragó, CSc.)

 

2010

Bc. Katarína Tomšíková - Frakcionácia pšeničného šrotu pri fermentačnej výrobe etanolu (Ing. Viera Horváthová, PhD.)

Bc. Veronika Hasíková - Interakcie toxických látok so sladkovodnými rastlinami (RNDr. Miroslav Horník)

Bc. Kristína Muráňová - Príjem Cs+, Cd2+ a Zn2+ iónov pletivami tabaku viržínskeho (N. tabacum L.) a chmeľu obyčajného (H. lupulus L.) (RNDr. Jana Marešová)

Bc. Lucia Hetešová - Antioxidačná aktivita chmeľových extraktov (Ing. Ivana Pšenáková)

Bc. Petra Plavčková - Promótorové oblasti aktinofága mí 1/6 (Ing. Andrej Godány, CSc.)

Bc. Ivana Stašová - Príprava 2-fenyletanolu biotransformáciou z L-fenylalanínu voľnými a imobilizovanými kvasinkami (Ing. Vladimír Štefuca, PhD.)

Bc. Lucia Jurigová - Studená rafinácia rastlinných olejov s obsahom omega-3 mastných kyselín (Ing. Tibor Maliar, PhD.)

Bc. Dáša Dobrotová - Vplyv geneticky modifikovaných rastlín lucerny na funkčnú diverzitu bakteriálnych spoločenstiev rizosféry (Ing. Natália Faragová)

Bc. Kristína Vašinová - Znižovanie obsahu lipidov a úprava podmienok scukrovania kukuričného šrotu pre zefektívnenie etanolovej fermentácie (Ing. Viera Horváthová, PhD.)

Bc. Miroslava Sedliaková - Biosorpcia organických látok a kovov prírodnými sorbentmi (RNDr. Martin Pipíška, PhD.)

Bc. Lenka Ščerbáková - Stanovenie mangánu sub-superekvivalentovou izotopovou zrieďovacou analýzou (doc. RNDr. Juraj Lesný, PhD.)

Bc. Renáta Kozáková - Charakterizácia vybraných odrôd pšenice pre účely chlebopekárskeho využitia (Mgr. Lenka Duchoňová)

Bc. Eva Kollárová -  Adventívna organogenéza v in vitro kultúrach chmeľu obyčajného (RNDr. Juraj Faragó, PhD.)

Bc. Viera Remencová - Stanovenie bioprístupného mangánu v pôdach (Mgr. Gabriela Nádaská)

Bc. Hana Súkopová - Chemometrické zhodnotenie kvality pšenice pre produkciu biopalív (Mgr. Jana Jurovatá)