Doktorandské štúdium

Študijný odbor biotechnológie je založený na integrácií poznatkov z oblasti biochémie, molekulovej biológie, mikrobiológie do technologických disciplín na dosiahnutiu efektívnej priemyselnej výroby produktov s využitím mikroorganizmov alebo ich metabolitov, bunkových tkanivových kultúr a ich súčastí. Absolvent ovláda aktívne anglický jazyk, je schopný pracovať v tíme a prognózovať vývoj vo svojom odbore. Absolvent študijného programu je schopný samostatne a tvorivo vedecky pracovať v rozličných oblastiach biotechnológií, ako aj v hraničných disciplínach. Absolvent má ovládať vedecké prístupy a metodológiu výskumu vo zvolených aplikačných oblastiach biotechnológií. Je tiež spôsobilý navrhovať, riadiť a objektívne vyhodnocovať problémovo orientované experimenty, zamerané na závažné problémy súčasnej spoločenskej praxe. Vykonáva činnosť aj v rôznych ďalších oblastiach spoločenskej praxe, pri zabezpečovaní a riadení kvality, v monitoringu životného prostredia, vo farmaceutickej, v klinickej biochémii, laboratórnej medicíne, v potravinárstve a inde. Má základné manažérske schopnosti, dokáže viesť výskumný kolektív, plánovať tímové úlohy a má tiež vedomosti o relevantných ekonomických, právnych a etických aspektoch. Na základe získaných vedomostí je absolvent študijného programu tiež spôsobilý vyučovať špecializované biotechnologické predmety na vysokej škole.