Vedecko-výskumná činnosť

Katedra biotechnológií FPV UCM v súčasnosti sa podieľa na riešení viacerých projektov: 
  • VEGA
  • APVV
  • Inštitucinálne projekty