Záverečné práce

Pri vypracovaní záverečných prác na FPV je potrebné postupovať podľa Smernice rektora o základných náležitostiach záverečných prác, kvalifikačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. 
 
Vzor záverečnej práce si môžete stiahnuť tu
 
Pre prikročenie k štatnej skúške na FPV UCM je potrebné: 
 • Osobne sa prihlásiť v systéme AIS (Postup č. 15 - Štátne skúšky) najneskôr do 06.05.2019 (magisterské štúdium) a 10.07.2019 (bakalárske štúdium) na štátne skúšky, pričom predmety zapísané v AIS musia byť totožné s predmetmi uvedenými v písomnej prihláške k štátnej skúške. Formulár prihlášky na štátnu skúšku si môžete stiahnuť tu.
 
Najneskôr do 06.05.2019 (magisterské štúdium) a 10.07.2019 (bakalárske štúdium) je potrebné: 

 

AIS

 

Sekretariát v Špačinciach (Miestnosť Š 102, p. Machovičová)

 • odovzdať bakalársku/magisterskú prácu (pevná väzba) v počte  1 ks do ktorej vložíte originál zadania Vašej práce, ktoré Vám poskytne tajomník Katedry biotechnológií.
 • 2 ks CD/DVD nosiča s prácou, oboje samostatne v obale, do ktorej vložíte naskenované zadanie práce (NEVKLADAŤ CD/DVD do práce v pevnej väzbe), pričom CD/DVD bude obsahovať nasledujúci popis:
 • Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Fakulta prírodných vied
 • Katedra biotechnológií
 • Názov práce
 • Bakalárska/Diplomová práca
 • Meno autora práce
 • Rok odovzdania bakalárskej/diplomovej práce
 • 2 ks licenčnej zmluvy pre vysokú školu – IČO UCM je 360 789 13
 • 2 ks licenčnej zmluvy pre CRZP
 • 1 ks analytického listu
 • 1 ks abstraktu práce, textov, vlastností práce
 • 1 ks protokolu o kontrole originality – stačí vytlačiť len predné strany, teda tie časti, kde sú v tabuľkách uvedené zhody s jednotlivými prácami/internetovými stránkami a pod., nie je potrebné tlačiť už samostatný text bakalárskej/diplomovej práce, kde sa Vám zvýrazňujú časti, ktoré sú v zhode – tzv. plain text)
 • 2 ks riadne vyplnenej prihlášky na štátnu skúšku (1 ks si nechajú na sekretariáte v Špačinciach, 1 ks odnesiete do Trnavy na študijné oddelenie po jeho potvrdení od p. Machovičovej).

 

Študijné oddelenie PFV UCM v Trnave (Miestnosť 105, Ing. Šimková)

 • odovzdať na študijnom oddelení FPV UCM - vlastnoručne podpísaný výpis zo štúdia vytlačený zo systému AIS za celé štúdium 
 • kompletnú písomnú papierovú prihlášku na štátnu skúšku, ktorá obsahuje potvrdenie o odovzdaní práce (potvrdenie po odovzdaní všetkým náležitostí poskytne p. Machovičová).