Pravidlá pre vypracovanie záverečných prác

Študenti počas bežného semestra vypracovávajú semestrálne projekty, ktoré by sumárne mali vyústiť do ich záverečnej práce (bakalárska, diplomová práca). Pre vypracovanie uvedených prác je v rámci rozvrhu študentov vyhradený priestor, ktorý by mali študenti efektívne využívať na štúdium literatúry, konzultácie so školiteľmi a experimentálnu prácu v laboratóriu. To však neznamená, že majú mimo týchto špeciálnych hodín zamedzený prístup do laboratórnych priestorov a seminárnych miestností určených na štúdium literatúry a experimentálnu činnosť potrebnú na prípravu kvalitných prác.

Pri vypracovaní semestrálnych projektov a záverečných prác študenti konajú podľa pokynov svojich školiteľov a konzultantov tak, aby svojou činnosťou nepoškodzovali a neohrozovali seba, iných kolegov ani priestory fakulty a spolupracujúcich organizácií. Miera zapojenia školiteľov v rámci riadenia študentských prác je individuálna vzhľadom na variabilné prístupy pri vedení študentov a možnosti jednotlivých školiteľov. Avšak na dosiahnutie hodnotenia za jednotlivé semestrálne projekty je potrebné dodržať nasledovné pravidlá pre vypracovanie semestrálnych projektov a záverečných prác.

 

Minimálny počet znakov práce je počet znakov do ktorého sa nerátajú kapitoly:

·         Abstrakt (slovenský jazyk, anglický jazyk)

·         Zoznam ilustrácií 

·         Zoznam tabuliek

·         Zoznam skratiek

·         Použitá literatúra (dodržuje sa len počet citácií). 

 

Tabuľka: Podmienky nutné pre úspešné absolvovanie predmetov Bakalársky projekt I - II, Laboratórne cvičenia k semestrálnej práci I – III a Seminár k diplomovej práci.

Ročník

Semester

Počet znakov*

Počet relevantných citácií

Literárna rešerš1

Experimentálna činnosť2

3. ročník (Bc.)

zimný

10 strán

-

15

letný

54 000

30

1. ročník (Mgr.)

zimný

45 000

-

30

letný

-

17 000

50

2. ročník (Mgr.)

zimný

-

25 000a

65

letný

-

45 000a

75

Vysvetlivky:

– do počtu znakov literárnej rešerše sa zarátava kapitola 1. Úvod, 2. Súčasný stav riešenej problematiky doma i v zahraničí, 6. Záver. Nezarátava sa Abstrakt, Zoznam ilustrácií, Zoznam tabuliek, Obsah.

2 – do počtu znakov experimentálnej činnosti sa zarátava kapitola 3. Ciele práce, 4. Materiál a metódy a 5. Výsledky a diskusia. 

* Počet znakov vrátane medzier

a - Vyjadruje celkový počet znakov obsiahnutých v experimentálnej činnosti (napr.  v letnom semestri 1. ročníku vypracujete experimentálnu činnosť v rozsahu min. 17 000 znakov a v zimnom semestri 2. ročníka dopracujete navyše k predchádzajúcej časti  min. 8 000 znakov, spolu min. 25 000 znakov  – teda nie 17 000 znakov v 1. ročníku letnom semestri a 25 000 znakov v 2. ročníku zimnom semestri)

 

Bakalárske štúdium

3. ročník zimný semester - Bakalársky projekt I

V rámci zimného semestra 3. ročníka bakalárskeho štúdia programu Biotechnológie študenti navštevujú seminárne cvičenia „Bakalársky projekt I“, ktorého primárnym cieľom je zoznámiť sa s vyhľadávaním relevantných literárnych zdrojov, spôsobom spracovania naštudovanej literatúry do podoby vlastnej literárnej rešerše na zadanú tému a prezentovania vlastných zistení na spoločnom stretnutí. Výsledkom by mala byť práca v rozsahu 10 strán čistého textu vloženého do templátu určeného pre písanie záverečných prác (viď katedrová stránka). Práca by mala byť vypracovaná z minimálne 15 relevantných časopiseckých zdrojov získaných z vedeckých databáz (ScienceDirect, Springer, Wiley a pod.) vydaných za posledných 15 rokov. V rámci skúškového obdobia študenti vystúpia v dohodnutom termíne so svojimi rešeršnými príspevkami v rozsahu 10 minút, za použitia Power-Point-ovej prezentácie pred členmi Katedry biotechnológií.

 

Sumár požiadaviek k obhajobe semestrálnej práce:

- min. 10 strán čistého textu,

- min. 15 relevantných časopiseckých zdrojov,

- 10 minútová prezentácia.

 

3. ročník letný semester - Bakalársky projekt II

V letnom semestri 3. ročníka bakalárskeho štúdia programu Biotechnológie študenti vypracovávajú svoju semestrálnu prácu v rámci predmetu „Bakalársky projekt II“. Tento predmet slúži na vytvorenie priestoru pre individuálnu prácu študenta koordinovanú školiteľom alebo konzultantom. V prípade, ak študent dokáže v zimnom semestri vypracovať kvalitný literárny prehľad (posúdi komisia zložená z členov Katedry biotechnológií, prípadne školiteľov z externých pracovísk), môže v letnom semestri pokračovať v rámci tohto predmetu vo forme experimentálnej činnosti, ktorú vykonáva v laboratórnych priestoroch fakulty alebo spolupracujúcej organizácie pod vedením svojho školiteľa resp. konzultanta. Avšak ak pri prezentácii študentovej práce v zimnom semestri sa zistia výrazné nedostatky či už z pohľadu rozsahu alebo obsahu, pokračuje v letnom semestri v dopracovaním kvalitnej literárnej rešerše, pričom na tento účel môže využiť seminárne priestory fakulty. Výsledkom bude práca v rozsahu min. 54 000 znakov (vrátane medzier) textu vloženého do templátu určeného pre písanie záverečných prác

V rámci skúškového obdobia študenti vystúpia v dohodnutom termíne so svojimi príspevkami v rozsahu 10 minút, za použitia Power-Point-ovej prezentácie pred členmi Katedry biotechnológií. Prezentovaná práca by mala predstavovať prvotinu bakalárskej práce, ktorú študent môže dotvoriť v spolupráci so školiteľom aj na základe pripomienok z prezentácie pred členmi Katedry biotechnológií do konečnej podoby, ktorú bude obhajovať v rámci bakalárskych štátnych skúšok.

 

Sumár požiadaviek k obhajobe semestrálnej práce:

- min. 54 000 znakov,

- min. 30 relevantných časopiseckých zdrojov,

- 10 minútová prezentácia.

 

Magisterské štúdium

1. ročník zimný semester - Laboratórne cvičenia k semestrálnej práci I

V zimnom semestri 1. ročníka magisterského štúdia programu Biotechnológie študenti vypracovávajú svoju semestrálnu prácu v rámci predmetu „Laboratórne cvičenia k semestrálnej práci I“ do templátu určeného pre písanie záverečných prác. Tento predmet slúži na vytvorenie priestoru pre individuálnu prácu študenta koordinovanú školiteľom alebo konzultantom. V prípade, ak študent pokračuje v téme, ktorú spracovával na bakalárskom stupni štúdia, môže v tomto semestri pokračovať vo forme experimentálnej činnosti, ktorú vykonáva v laboratórnych priestoroch fakulty alebo spolupracujúcej organizácie pod vedením svojho školiteľa, resp. konzultanta, je však dôležité, aby literárna rešerš nepresiahla 30 % zhodu s už obhájenou bakalárskou prácou vzhľadom na nasledujúcu kontrolu originality práce a podmienky vypracovávania záverečných prác. Avšak ak študent začína v tomto semestri s novou témou, ktorá si vyžaduje prípravu novej rešerše, venuje sa študent primárne štúdiu literárnych zdrojov a vypracovaniu kvalitnej literárnej rešerše, pričom na tento účel môže využiť seminárne priestory fakulty. V rámci skúškového obdobia študenti vystúpia v dohodnutom termíne so svojimi príspevkami v rozsahu 10 minút, za použitia Power-Point-ovej prezentácie pred členmi Katedry biotechnológií. Keďže sa táto seminárna práca vypracováva na tému diplomovej práce daného študenta, je potrebné v rámci prezentácie definovať cieľ diplomovej práce rozpracovaný na parciálne časti s vyznačením tých, ktoré boli finalizované v uplynulých semestroch, prípadne budú dopracované počas nasledujúceho štúdia (až do ukončenia diplomovej práce).

 

Sumár požiadaviek k obhajobe semestrálnej práce:

- min. 45 000 znakov literárnej rešerše

- min. 30 relevantných časopiseckých zdrojov,

- 10 minútová prezentácia.

 

1. ročník letný semester - Laboratórne cvičenia k semestrálnej práci II

V letnom semestri 1. ročníka magisterského štúdia programu Biotechnológie študenti vypracovávajú svoju semestrálnu prácu v rámci predmetu „Laboratórne cvičenia k semestrálnej práci II“ do templátu určeného pre písanie záverečných prác. Tento predmet slúži na vytvorenie priestoru pre individuálnu prácu študenta koordinovanú školiteľom alebo konzultantom. V prípade, ak študent pokračuje v téme, ktorú spracovával v predchádzajúcom semestri, môže v tomto semestri pokračovať vo forme experimentálnej činnosti, ktorú vykonáva v laboratórnych priestoroch fakulty alebo spolupracujúcej organizácie pod vedením svojho školiteľa, resp. konzultanta. Avšak ak študent začína v tomto semestri s novou témou, ktorá si vyžaduje prípravu novej rešerše, venuje sa študent primárne štúdiu literárnych zdrojov a vypracovaniu kvalitnej literárnej rešerše, pričom na tento účel môže využiť seminárne priestory fakulty. V rámci skúškového obdobia študenti vystúpia v dohodnutom termíne so svojimi príspevkami v rozsahu 10 minút, za použitia Power-Point-ovej prezentácie pred členmi Katedry biotechnológií. Keďže sa táto seminárna práca vypracováva na tému diplomovej práce daného študenta, je potrebné v rámci prezentácie definovať cieľ diplomovej práce rozpracovaný na parciálne časti s vyznačením tých, ktoré boli finalizované v uplynulých semestroch, prípadne budú dopracované počas nasledujúceho štúdia (až do ukončenia diplomovej práce).

 

Sumár požiadaviek k obhajobe semestrálnej práce:

- min. 45 000 znakov literárnej rešerše vypracovanej v zimnom semestri + experimentálna práca min. 17 000 znakov,

- min. 50 relevantných časopiseckých zdrojov,

- 10 minútová prezentácia.

 

2. ročník zimný semester - Laboratórne cvičenia k semestrálnej práci III

V zimnom semestri 2. ročníka magisterského štúdia programu Biotechnológie študenti vypracovávajú svoju semestrálnu prácu v rámci predmetu „Laboratórne cvičenia k semestrálnej práci III“ do templátu určeného pre písanie záverečných prác. Tento predmet slúži na vytvorenie priestoru pre individuálnu prácu študenta koordinovanú školiteľom alebo konzultantom. V prípade, ak študent pokračuje v téme, ktorú spracovával v predchádzajúcom semestri, môže v tomto semestri pokračovať v rámci tohto predmetu vo forme experimentálnej činnosti, ktorú vykonáva v laboratórnych priestoroch fakulty alebo spolupracujúcej organizácie pod vedením svojho školiteľa resp. konzultanta. Avšak ak študent začína v tomto semestri s novou témou, ktorá si vyžaduje prípravu novej rešerše, venuje sa študent primárne štúdiu literárnych zdrojov a vypracovaniu kvalitnej literárnej rešerše, pričom na tento účel môže využiť seminárne priestory fakulty. V rámci skúškového obdobia študenti vystúpia v dohodnutom termíne so svojimi príspevkami v rozsahu 10 minút za použitia Power-Point-ovej prezentácie pred členmi Katedry biotechnológií. Keďže sa táto seminárna práca vypracováva na tému diplomovej práce daného študenta, je potrebné v rámci prezentácie definovať cieľ diplomovej práce rozpracovaný na parciálne časti s vyznačením tých, ktoré boli finalizované v uplynulých semestroch, prípadne budú dopracované počas nasledujúceho štúdia.

 

Sumár požiadaviek k obhajobe semestrálnej práce:

- min. 45 000 znakov literárnej rešerše vypracovanej v zimnom semestri 1. ročníka + experimentálna práca min. 28 000 znakov,

- min. 65 relevantných časopiseckých zdrojov,

- 10 minútová prezentácia.

 

2. ročník letný semester - Diplomová práca

V letnom semestri 2. ročníka magisterského štúdia programu Biotechnológie študenti vypracovávajú svoju diplomovú prácu v rámci predmetu „Diplomová prax“. Tento predmet slúži na vytvorenie priestoru pre individuálnu prácu študenta koordinovanú školiteľom alebo konzultantom. Študent pokračuje v téme, ktorú spracovával v predchádzajúcom semestri, a pokračuje v experimentálnej činnosti na zadanú tému v laboratórnych priestoroch fakulty alebo spolupracujúcej organizácie pod vedením svojho školiteľa, resp. konzultanta. Výsledkom jeho práce počas tohto semestra je diplomová práca, ktorú odovzdáva podľa pokynov a harmonogramu zverejneného na fakultnej a katedrovej stránke, vloženú do templátu určeného pre písanie záverečných prác (viď katedrová stránka). Výsledky a zistenia dosiahnuté pri vypracovávaní diplomovej práce študent prezentuje v rozsahu 10 minút formou Power-Point-ovej prezentácie v rámci magisterských štátnych skúšok.

 

Sumár požiadaviek k obhajobe diplomovej práce:

- min. 45 000 znakov literárnej rešerše vypracovanej v zimnom semestri 1. ročníka + experimentálna práca min. 45 000 znakov,

- min. 75 relevantných časopiseckých zdrojov,

- 10 minútová prezentácia.