Bakalárske práce

Obhájené bakalárske práce

2018

Radovan Al Ramadan - Proces simulovaného trávenia, ako determinant príjmu biologicky cenných látok mrlíka čílskeho, porovnanie voči iným plodinám (RNDr. Krošlák)

Petra Červeňáková - Poškodenie vápnikovej ATPázy zo sarkoplazmatického retikula (SERCA) vplyvom oxidačného/nitračného stresu: ochranný účinok flavonoidov (Dr. Lomenová)

Natália Dohnalová - Producenti bioplastov na báze polyhydroxyalkanoátov (doc. Ondrejovič)

Ján Fortuna - Kvalitatívne a kvantitatívne zmeny v zložení lipidov transgénnych rastlín (Dr. Mihálik)

Jana Joštiaková - Produkcia bioetanolu z lignocelulózových materiálov (Dr. Chmelová)

Andrea Marušinová - Produkcia xylanáz a ich priemyselné využitie (Dr. Chmelová)

Ivana Morávková - Antioxidačne účinné látky kôry smreka obyčajného (Dr. Chmelová)

Nikola Marčeková - Molekulárne možnosti zvýšenia obsahu celkových bielkovín a vybraných mikroprvkov zo zrna pšenice (prof. Kraic)

Michaela Méryová - Antibakteriálna aktivita reakčných produktov flavonoidov s AlCl3 in vitro (doc. Maliar)

Nikola Petruľová - Mikrobiálna produkcia lignínolytických enzýmov (Dr. Chmelová)

Miroslava Tiklová - Stres endoplazmatického retikula v pankreatických beta bunkách: flavonoidy ako možná intervencia (Mgr. Heger)

 

2017

Patrícia Nováková - Mikrobiálni producenti bioplastov na báze polyhydroxyalkanoátov (doc. Ondrejovič)

Nikola Mojtová - Enzýmová príprava glykozidov (Mgr. Potocká)

Gabriela Kubicová - Vplyv abiotických faktorov na obsah sekundárnych metabolitov (RNDr. Krošlák)

Danka Krumpolcová - Vírusové ochorenia hospodársky významných druhov rastlín a ich diagnostika (Mgr. Mihálik)

Dominika Kročianová - Optické vlastnosti kože a metódy diagnostiky a liečby jej zmien (doc. Maček Chorvátová)

Zuzana Kaňová - Vplyv rýchlej sterilizácie na prežívanie kvasiniek a plesní (doc. Šilhár)

Adriana Kalafutová - Analýza štrukturálnych vlastností kolagénových gélov (Dr. Čunderlíková)

Karolína Gregová - Produkcia esenciálnych polynenasýtených mastných kyselín (PNMK) pripravených genetickou transformáciou rastlín (Mgr. Mihálik)

Martina Gregorová - Spektrofotometrická analýza fyzikálno-chemických parametrov kolagénových matríc (Dr. Čunderlíková)

Miroslava Pristašová - Vplyv pôsobenia lakáz na toxicitu vybraných organických znečisťujúcich látok (Dr. Chmelová)

Šarlota Kaňuková - Izolácia DNA z natívnych a spracovaných semien olejnín (prof. Kraic)

Jana Kunstová - Produkcia lakáz vláknitými hubami bielej hniloby (Dr. Chmelová)

Lea Kissová - Antioxidačná aktivita vybraných látok zo skupiny polyketidov, terpenoidov a alkaloidov in vitro (doc. Maliar)

Milan Karas - Rýchla sterilizácia natívnej rastlinnej biomasy (doc. Šilhár)

Michaela Kirschová - Enzýmy jačmenného sladu štiepiace neškrobnaté polysacharidy (doc. Ondrejovič)

Anna Čarná - Analýza fluorescenčných vlastností rias a ich pigmentov (doc. Marček Chorvátová)

Alžbeta Bunová - Trend vývoja nových odrôd pšenice siatej v 20. storočí z hľadiska obsahu škrobu (Dr. Havrlentová)

 

2016

Barbora Berčíková - Biologická aktivita vybraných látok zo skupiny polyketidov a terpenoidov in vitro (Ing. Maliar)

Simona Ballová - Využitie pyrolýzneho uhlia pri odstraňovaní rádionuklidov z prostredia (doc. Pipíška)

Barbora Sklenárová – Príspevok k odhadu biologickej prístupnosti medi z pôd (doc. Lesný)

Veronika Pecková - Výber mikrobiálnych producentov lignínolytických enzýmov (Dr. Chmelová)

Linda Orosová - Monitorovanie biologického znečistenia počas elektrochemickej dezinfekcie vody (doc. Hostin)

Maroš Miksai - Využitie genetického polymorfizmu pri selekcii na úžitkovosti hospodárskych zvierat (doc. Rafay)

Katarína Majerčáková - Možnosti využitia odpadovej biomasy chmeľu obyčajného ako sorbentu organických xenobiotík (RNDr. Partelová)

Dominika Kuzmová - Výber vhodných kmeňov kvasiniek a optimalizácia podmienok fermentácie pri výrobe jablčného cideru (doc. Šilhár)

Mária Kubicová - Produkcia polyhydroxyalkanoátov baktériami druhu Cupriavidus necator (doc. Ondrejovič)

Samanta Dömötörová - Produkcia bioplynu z odpadových surovín (Dr. Chmelová)

Terézia Černá - Nové metódy hodnotenia účinnosti čistenia vody (doc. Hostin)

Karina Dugasová - Optimalizácia spôsobu ukončenia fermentácie a stabilizácie jablčného cideru (doc. Šilhár)

Laura Žideková - Biouhlie ako sorbent fosforu a arzénu z prostredia (doc. Pipíška)

Jana Tomašechová - Výber vhodných kmeňov a optimalizácia podmienok fermentačnej macerácie aromatických bylín (doc. Šilhár)

Dominika Škulcová Mikrobiálne xylanázy a ich inhibícia vplyvom špecifických proteínov obilnín (Dr. Chmelová)

Patrik Troják - Produkcia etanolu z lignocelulózových materiálov (doc. Ondrejovič)

Tomáš Lempochner - Monitoring výskytu rádiocézia v životnom prostredí (doc. Pipíška)

Klára Kuglerová - Uplatnenie pozitrónovej emisnej tomografie v in vivo štúdiu transportu látok v rastlinách (RNDr. Partelová)

Rastislav Kriho - Možnosti genomickej selekcie na úžitkovosť hospodárskych zvierat (doc. Rafay)

 

2015

Silvia Galbavá - Nové inhibítory syntézy bakteriálnej bunkovej steny ako antiinfektíva (Ing. Tibor Maliar, PhD.)

Martina Lašáková - Amylázová aktivita vybraných kmeňov laktobacilov (doc. Ing. Viera Horváthová, PhD.)

Michala Lieskovská - Vplyv genotypu a stupňa zrelosti semena na technologickú kvalitu oleja konopy siatej (Cannabis sativa L.) (RNDr. Andrea Hlinková, PhD.)

Zuzana Lukešová - Produkcia lignocelulolytických enzýmov vláknitou hubou bielej hniloby Ceriporiopsis subvermispora (RNDr. Daniela Chmelová, PhD.)

Laura Lunáková - Šlachtenie chmeľu obyčajného (Ing. Ivana Pšenáková, PhD.)

Darina Majerníková - Izolácia a purifikácia kyseliny hyaluronovej (Ing. Eva Urgeová, PhD.)

Martina Ondrejková - Inhibítory xylanáz cereálneho pôvodu (doc. RNDr. Miroslav Ondrejovič, PhD.)

Lucia Straková - Nové anorganické deriváty flavonoidov s biologickou aktivitou in vitro (Ing. Tibor Maliar, PhD.)

Marcela Turzová - Hyperakumulácia kovov ako genetický znak rastlín (Mgr. Zuzana Durešová)

Ondrej Valentovič - Vplyv fermentácie na reologické a senzorické vlastnosti jablkovej drene (doc. Ing. Stanislav Šilhár, CSc.)

Linda Záhorská - Skríning mikroorganizmov produkujúcich lignínolytické enzýmy (RNDr. Daniela Chmelová, PhD.)

Katarína Šimončíková - Štúdium účinku novosyntetizovaných potenciálnych inhibítorov metabolizmu komplexných lipidov na transport vápnika do živočíšnych buniek (doc. Lakatoš)

 
metabolizmu komplexny ́ch lipidov na transport va ́pnika do
 
zˇivocˇı ́sˇnych buniek

Erika Pírová - Skladovateľnosť a vplyv biozložky na kvalitu motorovej nafty (Ing. Maliar)

 

2014

Michaela Blaháčová - Produkcia lignocelulolytických enzýmov vláknitou hubou bielej hniloby Ceriporiopsis subvermispora (RNDr. Miroslav Ondrejovič, PhD.)

Monika Frátriková - Biochemická charakterizácia divorastúcich chmeľov na Slovensku (RNDr. Juraj Faragó, PhD.)

Silvia Horváthová - Dôkaz alergénnej zložky vlašských orechov s využitím molekulárno-biologických metód (doc. RNDr. Peter Siekel, CSc.)

Soňa Janišová - Príprava fermentovaného cereálneho produktu za účelom jeho potravinárskeho zhodnotenia (Ing. Viera Horváthová, PhD.)

Veronika Kekeňáková - Detekcia gluténu v potravinách molekulárno-biologickými metódami (doc. RNDr. Peter Siekel, CSc.)

Monika Komarová - Antioxidačná aktivita liečivých rastlín in vitro (Ing. Tibor Maliar, PhD.)

Barbora Kuzmiaková  - Charakterizácia a využitie obilninovej vlákniny a jej zložiek (Mgr. Lenka Blažeková, PhD.)

Michaela Kytiková - Autentifikácia potravín metódou real-time PCR so zameraním na arašidy (doc. RNDr. Peter Siekel, CSc.)

Sabina Lipničanová - Molekulárno-biologická charakterizácia bakteriálnych izolátov z kontaminovanej vody a pôdy (doc. Ing. Andrej Godány, CSc.)

Tamara Mináriková - Detekcia a typizácia Listeria monocytogenes v potravinách molekulárno-biologickými metódami (doc. RNDr. Peter Siekel, CSc.)

Katarína Nahálková - Obsah silíc v rastlinách Salvia officinalis (Ing. Eva Űrgeová, PhD.)

Darina Peterková - Peptidoglykánové hydrolázy streptomycét (RNDr. Barbora Vidová, PhD.)

Lucia Pukančíková - Skríning antioxidantov vybraných druhov pseudoobilnín (RNDr. Miroslav Ondrejovič, PhD.)

Judita Sladká - Využitie mliečnej fermentácie pri príprave nízkoenergetického cereálneho produktu (Ing. Viera Horváthová, PhD.)

Mária Šurganová - Biologický potenciál zrna potravinárskych odrôd maku siateho (Ing. Tibor Maliar, PhD.)

Lenka Vršanská - Toxicita a biodegradácia chlórbenzoových kyselín (CBA) v prítomnosti baktérií (doc. Ing. Katarína Dercová, PhD.)

Lenka Zitová - Rezistentný škrob v cereáliách a možnosti jeho izolácie (Ing. Viera Horváthová, PhD.)

 

2013

Katarína Bajtošová - Výskyt, funkcie a možnosti regulácie enzýmových aktivít v mlynsko-pekárenských výrobkoch (Ing. Viera Horváthová, PhD.)

Zuzana Bodóvá - Protektívny účinok rezistentného škrobu na ľudský organizmus (Mgr. Lenka Duchoňová, PhD.)

Mária Cisáriková - Skríning antioxidantov vybraných odrôd ovsa (RNDr. Miroslav Ondrejovič, PhD.)

Natália Fehérová - Obsah biologicky aktívnych látok v divorastúcich rastlinách chmeľu obyčajného (Ing. Ivana Pšenáková)

Alexandra Gajarová - In vitro systémy pre produkciu rastlinných sekundárnych metabolitov (RNDr. Juraj Faragó, PhD.)

Vladimír Hrčka - Environmentálne aplikácie lignocelulolytických enzýmov (RNDr. Miroslav Ondrejovič, PhD.)

Martin Hromádka - Využitie metódy real-time PCR na kvantifikáciu sóje v potravinách (prof. Ing. Jozef Timko, DrSc.)

Simona Hrubešová - Získavanie kyseliny hyalurónovej z vaječných blán (RNDr. Katarína Vulganová)

Veronika Jarábková - Charakterizácia špecificity väzobných domén bakteriofágových endolyzínov (RNDr. Lenka Tišáková)

Tomáš Kerekanič - Detekcia alergénnych zložiek v potravinách metódou real-time PCR (prof. Ing. Jozef Timko, DrSc.)

Jakub Kéry - Prehľad najvýznamnejších patogénov zemiakov, jabĺk a mrkvy spôsobujúcich poľnohospodárske škody (Ing. Eva Ürgeová, PhD.)

Vladimír Kira - Prírodné antioxidanty pre aplikáciu do jedlých olejov (Ing. Tibor Maliar, PhD.)

Stanislav Krnáč - Kryštalizácia lyzozýmu ako modelového protein (RNDr. Ľubica Urbániková, CSc.)

Roman Matuška - Štúdium oxidácie prchavých organických látok v ovzduší ozonizáciou (doc. Ing. Stanislav Hostin, PhD.)

Barbora Michalíková - Potenciál netradične sfarbených pšeníc v ľudskej výžive (RNDr. Michaela Havrlentová, PhD.)

Michaela Mojtová - In silico analýza nových alfa-amyláz schopných degradovať surový škrob (Ing. Štefan Janeček, DrSc.)

Veronika Onderčinová - Obsah polyfenolových látok v chmeli obyčajnom (doc. RNDr. Ján Kraic, PhD.)

Michaela Oravkinová - Molekulárny dizajn endolyzínov (RNDr. Barbora Vidová, PhD.)

Hana Orlíková - Inhibítory proteináz prírodného pôvodu (Ing. Tibor Maliar, PhD.)

Veronika Poláková - Stabilita chmeľových extraktov (RNDr. Juraj Faragó, PhD.)

Martina Rajčinová - Produkcia polyhydroxyalkanoátov bakteriálnou biomasou Wautersia eutropha (RNDr. Miroslav Ondrejovič, PhD.)

Tatiana Saganová - Inhibítory ako potenciálne antiinfektíva (Ing. Tibor Maliar, PhD.)

Ján Susa - Bunkové suspenzné kultúry chmeľu obyčajného (RNDr. Juraj Faragó, PhD.)

Dominika Svobodová - Nutričné obohatenie bezlepkovej zmesi (Ing. Ivana Pšenáková)

Daniel Strnad - Štúdium biologicky aktívnych látok pseudocereálií s využitím

HPLC (Ing. Ľudmila Sirotová, PhD.)

Barbora Trybulová - Antifungálny efekt extraktov Alliaceae na hubových škodcoch chmeľu obyčajného (Ing. Eva Ürgeová, PhD.)

Nadežda Urbanová - Kvalitatívne vlastnosti silíc Mentha sp. (Ing. Eva Ürgeová, PhD.)

 

2012

Silvia Bielečková - Cereálne arabinoxylány ako zdraviuprospešné prípravky (Mgr. František Gago)

Eva Florková - Využiteľnosť odpadov výroby energie z obnoviteľných surovín (RNDr. Lucia Remenárová)

Jaroslav Franko- Etanolová fermentácia cereálií (Ing. Viera Horváthová, PhD.)

Tomáš Iván - Proces dealkoholizácie piva a vína (Ing. Ľubomír Kluka)

Katarína Kepštová - Odhad množstva bioprístupného zinku pomocou rádioindikátorových metód (RNDr. Vladimír Frišták)

Erik Krošlák - Vývoj a parametrizácia skrínningových metód inhibítorov farmakologicky atraktívnych enzýmov (Ing. Tibor Maliar, PhD.)

Daniela Masná - Produkcia polyhydroxyalkanoátov baktériami druhu Wautersia eutorpha (RNDr. Miroslav Ondrejovič, PhD.)

Ivana Michálková - Elicitácia tvorby biologicky aktívnych látok v in vitro rastlinných kultúrach (RNDr. Juraj Faragó, PhD.)

Veronika Onderčinová - Obsah polyfenolových látok v chmeli obyčajnom (doc. RNDr. Ján Kraic, PhD.)

Soňa Petrovičová - Adaptogény ako zdroj antioxidantov (RNDr. Miroslav Ondrejovič, PhD.)

Veronika Poláková - Stabilita chmeľových extraktov (RNDr. Juraj Faragó, PhD.)

Katarína Pozníková - Využitie nerudných nerastov pri ochrane životného prostredia (RNDr. Miroslav Horník, PhD.)

Renáta Rauchová - Využitie amylolytických enzýmov v praxi (Ing. Viera Horváthová, PhD.)

Peter Šikula - Produkcia špeciálneho oleja z vedľajších produktov vznikajúcich pri spracovaní hrozna (doc. Ing. Stanislav Šilhár, CSc.)

Zuzana Trajteľová - Bioakumulácia katiónov kovov prokaryotickými mikroorganizmami (RNDr. Martin Pipíška, PhD.)

Martin Valica - Využitie slnečnej energie pre elektrochemické procesy úpravy a čistenia vody (doc. Ing. Stanislav Hostin, PhD.)

Lenka Zacharová - Obsah polyfenolových látok v kultúrnom a divorastúcom chmeli (Ing. Ivana Pšenáková)

Erika Zákopčanová - Vzťah geneticky modifikovanej kukurice a pôdnych mikroorganizmov (Ing. Natália Faragóová, PhD.)

 

2011

Jana Balleková - Obsah zdraviuprospešných zložiek vybraných obilnín a pseudocereálií (doc. RNDr. Ján Kraic, PhD.)

Martina Borženská - Hodnotenie rádiotoxicity radónu a jeho stanovenie v pôdnom vzduchu (doc. RNDr. Juraj Lesný, PhD.)

Zuzana Dürešová - Bioakumulácia a transport kadmia v rastlinách trsteníka (Arundo donax L.) (RNDr. Miroslav Horník, PhD.)

Lucia Fraňová - Stanovenie vybraných kovov s využitím kvapalinovej chromatografie na reverzných fázach (doc. Ing. Stanislav Hostin, PhD.)

Martina Ištvancová - Obsah biologicky aktívnych látok vo vybraných genotypoch pšenice (Ing. Ivana Pšenáková)

Daniela Jamrichová - Vplyv geneticky modifikovanej kukurice na metabolickú a funkčnú diverzitu pôdnych mikroorganizmov (RNDr. Juraj Faragó, CSc.)

Tomáš Jarábek - Mechanizmy rezistencie bakteriálnej bunky voči fágovej infekcii (RNDr. Gabriela Bukovská, CSc.)

Maroš Juraška - Vplyv interferujúcich iónov pri spektrofotometrickom stanovení tória (Mgr. Jozef Uhrovčík)

Renáta Kuchariková - Využitie extracelulárnych enzýmov v environmentálnych biotechnológiách (RNDr. Ľuboš Vrtoch, PhD.)

Linda Machalová - Bioakumulácia katiónov kovov baktériami čeľade Micrococcaceae (RNDr. Martin Pipíška, PhD.)

Alena Mihálková - Využitie slnečnej energie pre elektrochemické metódy eliminácie polutantov vody (doc. Ing. Stanislav Hostin, PhD.)

Matej Planý - Bioautografia ako nástroj skríningu biologicky aktívnych látok (RNDr. Miroslav Ondrejovič, PhD.)

Elena Potocká - Hydrolýza gliadínov zrna pšenice počas klíčenia (Ing. Eva Michalcová, PhD.)

Barbora Richveisová - Úloha rastlinných pletív v kolobehu toxických kovov v kontaminovanom prostredí (RNDr.  Jana Marešová)

Richard Stiller - Sorpčné vlastnosti sorbentov na báze pyrolýzneho uhlia (RNDr.  Lucia Remenárová)

Miroslav Svrček - Škrob-viažuce domény amylolytických enzýmov  (Ing. Štefan Janeček, DrSc.)

Lukáš Vetrík - Vplyv pestovateľskej technológie cereálií na fermentačnú produkciu etanolu (Ing. Viera Horváthová, PhD.)

 

2010

Kristína Ábelová - Zdroje omega-3 mastných kyselín rastlinného pôvodu (Ing. Tibor Maliar, PhD.)

Miroslava Bachratá - Lyzimeter ako nástroj transportných procesov látok v pôde (RNDr. Miroslav Horník)

Lucia Cíbiková - Mikrobiálni producenti etanolu z hydroylzátov biomasy (Ing. Viera Horváthová, PhD.)

Ľubomíra Deáková - Vplyv teplotného stresu a obsahu beta-D-glukánu na životaschopnosť semien ovsa siateho (RNDr. Michaela Havrlentová, PhD.)

Lenka Demčišáková - Nové látky inhibujúce syntézu bakteriálneho peptidoglykánu (Ing. Tibor Maliar, PhD.)

Veronika Dubáčová - Farmaceuticko-medicínske využitie cereálií a ich frakcií (Mgr. František Gago)

Martina Gabčová- Využitie slnečnej energie pre elektrochemické metódy dezinfekcie vody (doc. Ing. Stanislav Hostin, PhD.)

Patrícia Gašparcová - Využitie substrátov z chovu koní pre produkciu bioplynu (doc. Ing. Stanislav Hostin, PhD.)

Ivana Husková - Chmeľ obyčajný ako liečivá rastlina (RNDr. Juraj Faragó, PhD.)

Andrea Kuchtová - Bioinformatická analýza škrob-viažúcich domén alfa-amyláz laktobacilov (Ing. Štefan Janeček, DrSc.)

Michaela Nejedlá - Represory aktinofága mí1/6 (Ing. Andrej Godány, CSc.)

Denisa Partelová - Biosorpcia syntetických farbív vodnými rastlinami v prietokových systémoch (RNDr. Miroslav Horník)

Michaela Piliarová - Flavonoidy a ich genetické zdroje (Ing. Ivana Pšenáková)

Michaela Valovčiaková - Využitie nových prístupov pri štúdiu kinetiky sorpcie xenobiotík (RNDr. Ľuboš Vrtoch)