Učebné plány

Bakalárske štúdium


Učebné plány denného bakalárskeho štúdia (Bc.) v akademickom roku 2015/2016 v študijnom programe Biotechnológie:
Informačné listy k jednotlivým predmetom si môžete pozrieť tu
Po absolvovaní všetkých povinných a povinne voliteľných predmetov a dosiahnutí 180 kreditov sa študent zúčastní na štátnej skúške. Štátna skúška pozostáva z dvoch povinných predmetov Obhajoba záverečnej práce, Biotechnológie I a jedného povinne voliteľného predmetu, ktorý si vyberá z predmetov Molekulárno-biologické techniky, Analytické metódy v biotechnológiách a Chémia biologických systémov (biochémia). Po jej úspešnom absolvovaní získava titul Bc. a môže si podať prihlášku na magisterské štúdium v študijnom programe Biotechnológie (podrobnejšie informácie nájdete tu).
Pre viac informácií ako aj  usmernenie kontaktujte koordinátora pre bakalárske štúdium (Biotechnológie): RNDr. Daniela Chmelová, PhD. (daniela.chmelova@ucm.sk). 

Magisterské štúdium


Učebné plány denného magisterského štúdia (Mgr.) v akademickom roku 2014/2015 v študijnom programe Biotechnológie:
Informačné listy k jednotlivým predmetom si môžete pozrieť tu
Po absolvovaní všetkých povinných a povinne voliteľných predmetov a dosiahnutí 120 kreditov sa študent zúčastní na štátnej skúške. Štátna skúška pozostáva z dvoch povinných predmetov Obhajoba diplomovej práce a Biotechnológie II a jedného povinne voliteľného predmetu, ktorý si vyberá z predmetov Molekulárno-biologická analýza genómov a proteómov a Molekulárno-biologická analýza genómov a proteómovPokročilé analytické a bioanalytické metódy. Po jej úspešnom absolvovaní získava titul Mgr. a môže si podať prihlášku na rigorózne štúdium (RNDr.) v štúdijnom programe Biotechnológie (podrobnejšie informácie nájdete tu) alebo na doktorandské štúdium v študijnom programe Aplikovaná analytická a bioanalytická chémia alebo Molekulárna biológia (PhD.).
Pre viac informácií ako aj  usmernenie kontaktujte koordinátora pre magisterské štúdium (Biotechnológie): RNDr. Daniela Chmelová, PhD. (daniela.chmelova@ucm.sk).

Rigorózne štúdium


Prihláška na rigoróznu skúšku sa podáva do 31. marca (jesenný termín, odovzdanie práce do 30. septembra) alebo do 30. septembra (jarný termín, odovzdanie práce do 31. marca). Na získanie titulu RNDr. je potrebné odovzdať rigoróznu prácu, ktorá môže byť:
  1. rozšírená téma diplomovej práce (dopracovanie výsledkov ako aj literárnej rešerše)
  2. nová téma rigoróznej práce
  3. súbor minimálne troch publikovaných prác (alebo prác prijatých k publikovaniu) uchádzača viažucich sa k riešeniu jednej problematiky spojených do celku sprievodným výkladom. Vhodnosť publikovaných prác pre rigoróznu prácu posúdi predseda komisie.
Ako rigoróznu prácu nie je možné predložiť prácu rešeršného charakteru (musí obsahovať experimentálnu časť) alebo kvalifikačnú prácu nižšieho stupňa. Okrem odovzdania rigoróznej práce a jej obhajoby sa rigorózne konanie skladá aj z ústnej rigoróznej skúšky, ktorou uchádzač preukáže dostatočné vedomosti a praktické poznatky. Táto pozostáva z dvoch predmetov, ktoré určuje predseda na návrh školiteľa rigoróznej práce, pričom predmety rigoróznej skúšky z oblasti Biotechnológie pozostávajú z nasledujúcich okruhov: 
  • Poľnohospodárske biotechnológie 
  • Potravinárske biotechnológie 
  • Environmentálne biotechnológie 
  • Medicínske a farmaceutické biotechnológie.
Príspevok na úhradu nákladov za rigorózne konanie a obhajobu rigoróznej práce je 250 eur (200 eur za rigórozne štúdium + 50 eur za vydanie diplomu). Viac informácií o rigoróznom štúdiu nájdete tu.
Pre viac informácií ako aj  usmernenie kontaktujte koordinátora pre rigorózne štúdium (Biotechnológie): doc. RNDr. Miroslav Ondrejovič, PhD. (miroslav.ondrejovic@ucm.sk).

Doktorandské štúdium


Prihláška na doktorandské štúdium sa podáva do 16. júna 2015 v dennej aj externej forme v študijnom programe Aplikovaná analytická a bioanalytická chémia alebo Molekulárna biológia. O prijatie na štúdium môžu žiadať absolventi domácich alebo zahraničných vysokých škôl, ak majú ukončené magisterské alebo inžinierske štúdium. Uchádzači sa prihlasujú na vypísané témy. Prijímacie konanie prebieha vo forme rozhovoru, kedy uchádzač prezentuje svoje motívy a predpoklady pre štúdium, projekt k téme dizertačnej práce a aj znalosti cudzieho jazyka. Viac informácií ako aj vypísané témy pre doktorandské štúdium najdete tu.  
Pre viac informácií kontaktujte koordinátora pre doktorandské štúdium: Mgr. Soňa Svetlíková (sona.svetlikova@ucm.sk).