Profil študijného programu

Študijný program biotechnológie je súčasťou študijného odboru 5.2.25 biotechnológie. Zameriava sa na zákonitosti chovania sa biologických systémov pod vplyvom exogénnych i endogénnych faktorov. Základom sú znalosti, ktoré je možné využiť pre riadenie biotechnologických procesov v konkrétnych podmienkach jednotlivých výrob v rezorte chemického a potravinárskeho priemyslu, environmentálnych technológií a poľnohospodárstve. Znalosti z informatiky umožňujú ďalší odborný rast a prístup k svetovým bázam dát z oblasti biotechnológie.

Cieľom študijného programu je pripraviť absolventa schopného v súčasných podmienkach prudko sa rozvíjajúcich vedeckých poznatkov a technologických možností využívať biosystémy a GMO pri riešení problémov v rôznych odvetviach národného hospodárstva a pri biologizácii a ekologizácii technológií.

Nosné témy jadra znalostí sú: 

 •  Základy chémie (všeobecná chémia, anorganická chémia, organická chémia, analytická chémia a laboratórne cvičenia)
 •  Základy biológie 
 •  Molekulárna biológia
 •  Biochémia
 •  Mikrobiológia
 •  Genetika
 •  Molekulová biológia
 •  Biotechnológie
Ďalšie témy jadra znalostí študijného odboru sú: 
 •  Laboratórne metódy a techniky v biotechnologických procesoch
 •  Environmentálne technológie
 •  Základy informatiky
 •  Biotechnologické procesy a zariadenia