Prečo študovať u nás?

  • Fakulta prírodných vied sa umiestnila na 10. mieste v rebríčku "Najlepšie platení absolventi" a na 9. mieste v rebríčku "Absolventi, o ktorých majú zamestnavatelia najväčší záujem";
  • Študenti vďaka európskemu programu Erasmus majú možnosť vycestovať do zahraničia, spoznávať nové krajiny, zvyky a osvojiť si jazyk vzhľadom na to, že každá druhá pracovná ponuka na portáli Profesia.sk obsahuje požiadavku anglického jazyka;
  • V prípade vynikajúcich študijných výsledkov má 15 % najlepších študentov možnosť získať motivačné štipendium vo výške 800 €, nakoľko Biotechnológie patria medzi odbory podporené dotáciami z Ministerstva školstva;
  • Absolventi bakalárskeho štúdia Biotechnológie môžu pokračovať štúdiom na magisterskom a rigoróznom stupni, pričom výhodou je individuálny prístup k študentov (v jednom ročníku je maximálne 50 študentov);
  • Výuka je realizovaná prednáškami s doplnením o praktické zručnosti prostrednictvom laboratórnych cvičení s cieľom overenia nadobudnutých vedomostí v laboratóriu;                                                                                 
  • Hoci výuka v študijnom programe Biotechnológie je všeobecná, pri výbere bakalárskej a náväzne diplomovej práce je možné sa sústrediť a rozširovať si vedomosti z vybraného smeru biotechnológií, akými sú

                - poľnohospodárske biotechnológie,

                - chemické biotechnológie,

                - potravinárske biotechnológie a

                - medicínske a farmaceutické biotechnológie,

    pričom študenti počas vypracovávania bakalárskych, semestrálnych a magisterských nepracujú len so študijnom literatúrou ale priamo v laboratóriu overujú hypotézy v nadväznosti na najnovšie poznatky v danej oblasti výskumu;

  • Šikovní študenti majú možnosť svoje experimentálne práce publikovať a prezentovať na slovenských i medzinárodných študentských vedeckých konferenciách, pričom je možné z troch publikácií, po dosiahnutí titulu Mgr., vypracovať rigoróznu prácu a po jej úspešnom obhájení získať titul RNDr.;
  • Študenti môžu ďalej pokračovať vo svojej vedecko-výskumnej činnosti na 3. stupni vysokoškolského štúdia a po jeho úspešnom absolvovaní získať titul PhD.;
  • Aj názor študenta je dôležitý, tento má možnosť vyjadriť pri konzultácií s koordinátorom štúdia alebo anonymne v každoročnom dotazníku hodnotenia študijného programu a vybraných predmetov;
  • Študenti sú na štúdium prijatí  bez prijímacích pohovorov.

 

V prípade akýchkoľvek otázok sa neváhajte obrátiť na nás (). Radi Vám odpovieme.