Profil absolventa

Absolventi bakalárskeho štúdia štúdijného programu Biotechnológie majú teoretické vedomosti o štruktúrach biologických systémov a podstate procesov (fyzikálno-chemických a biochemických) prebiehajúcich v nich ako aj o mechanizmoch ich regulácie. Poznajú metódy zásahov do genómu buniek a získavajú prehľad o využívaní GMO v rôznych odvetviach národného hospodárstva.

Sú schopní vykonávať prípravu biologických systémov k technologickým účelom a samostatne riešiť (riadiť) dielčie operácie. 
Majú dostatok praktických skúseností a teoretických vedomostí potrebných k vykonávaniu laboratórnej kontroly a vyhodnocovaniu získaných údajov a komunikovať s ekvivalentným stupňom manažmentu. 
Absolvent má vedomosti o ekonomických, právnych, etických a environmentálnych aspektoch biotechnológií.

Absolventi magisterského stupňa študijného programu Biotechnológie nájdu uplatnenie vo výrobných inštitúciách z oblasti mikrobiálnych výrob a výrob založených na využití explantátových kultúr, pri technológiách remediácie životného prostredia ako aj v obchode orientovanom na produkty chemických a biotechnologických výrob.

Cieľom študijného programu je pripraviť absolventa schopného v súčasných podmienkach prudko sa rozvíjajúcich vedeckých poznatkov a technologických možností využívať biosystémy a GMO pri riešení problémov v rôznych odvetviach národného hospodárstva a pri biologizácii a ekologizácii technológií.

Absolventi doktorandského odboru študijného programu Biotechnológie môžu hľadať uplatnenie v širokom rozpätí pracovísk s týmto zameraním vo výskumných kolektívoch i v samostatnej práci s výskumno-technickým zameraním (SAV, vysoké školy, rezorty zdravotníctva, potravinárskeho priemyslu, životného prostredia a pod.). Uplatnia sa aj v inštitúciách štátnej správy a samosprávy a v súkromných firmách s výskumno-technologickou orientáciou. Časť absolventov si môže nájsť uplatnenie aj na postdoktorandských miestach na stáži v zahraničí.

 

Fakulta prírodných vied UCM je na zozname 20 fakúlt na Slovensku, ktorých absolventi majú najväčšiu šancu sa uplatniť na trhu práce. Pre viac informácií si prečítajte článok v SME alebo Hospodárskych novinách.