Projekty

Aktuálne riešené projekty:

APVV-17-0113 - Eliminácia toxicity avenínov pre zdravé, bezpečné i netradičné potravinové produkty

Anotácia projektu: Potravinárske produkty vyrobené z obilnín sú pre ľudí citlivých na glutén viac či menej toxické. Úroveň toxicity značne závisí od obilniny, z ktorej sú vyrobené. Ovos má vynikajúcu vlastnosť, že aveníny nevyvolávajú také alergické prejavy u ľudí ako prolamíny iných obilnín (pšenica, jačmeň, raž). Vysoká variabilita v imunogénnom profile zásobných bielkovín ovsa, ponúka možnosť, že hybridizáciou, cielenou selekciu a šľachtením sa dajú získať genotypy, ktoré nebudú predstavovať žiadne riziko pre ľudí trpiacich celiakiou. Cieľom projektu bude i v genotypoch ovsa využiteľného ako netradičný produkt (podobne ako ryža) a v genotypoch s vyšším obsahom zdraviu prospešných látok vyhľadávať také, ktoré budú mať nízky obsah toxických peptidov. Toxicita sa bude zisťovať i u hybridných populácií s vysokou rozmanitosťou a variabilitou znakov, ktoré sa získajú hybridizáciou medzi donormi odolnosti voči kumulácii fuzáriového mykotoxínu Avena byzantina a A. sterilis s vysokoprodukčnými genotypmi A. sativa. Výsledkom riešenia budú genotypy ovsa, kde novú pridanú hodnotu budú predstavovať znaky, ktoré prispejú k zvýšeniu obsahu zdraviu prospešných látok v zrne, odolnosti voči patogénom, bezpečnosti zrna, a tiež znakom, ktoré umožnia využívať plodiny i na taký účel, pre ktorý sa ovos v potravinárskom priemysle doteraz nevyužíval. Nielen nové technológie v potravinárstve ale i nový typ plodiny môže poskytnúť príležitosť ako rozšíriť rozmanitosť potravinových produktov vyrobených z danej plodiny.

Zodpovedný riešiteľ za NPPC: Ing. Svetlana Šliková, PhD. 

Zodpovedný riešiteľ za UCM: doc. Ing. Tibor Maliar, PhD. 

Riešiteľský kolektív za KBt:  RNDr. Michaela Havrlentová, PhD.

Trvanie: 2018-2022

 

APVV-16-0051 - Zlepšenie kvality oleja nepotravinárskych plodín

Anotácia projektu: Projekt reaguje na vysoko aktuálnu tému, ktorou je zloženie a vlastnosti rastlinných olejov, ktoré výrazne ovplyvňujú efektivitu a náklady výrobných procesov v rôznych oblastiach hospodárstva. Portfólio zdrojov takých olejov nie je dostatočné, pretože komerčne pestované olejniny produkujú oleje s nízkou rozmanitosťou mastných kyselín a obmedzenou chemickou funkčnosťou. Produkcia z existujúcich zdrojov je často aj ekonomicky menej efektívna, pretože si vyžaduje ešte nákladnú úpravu olejov. Podstata navrhovaného projektu rieši modifikovanie biosyntézy lipidov (olejov) v semenách vybraných olejnatých druhov rastlín s využitím génu kódujúceho diacylglycerol-acetyltransferázu (DAcT).

Zodpovedný riešiteľ za UK: doc. Alžbeta Blehová, CSc.

Zodpovedný riešiteľ za UCM: Mgr. Daniel Mihálik, PhD.

Riešiteľský kolektív za KBt:  Prof. RNDr. Ján Kraic, PhD., Mgr. Ildikó Matušíková, PhD., Ing. Veronika Rošteková

Trvanie: 2017-2021

 

APVV-16-0173 – Terapeutické alternatívy k liečbe rezistentných bakteriálnych infekcií

Anotácia projektu: Aktuálnosť cieľov a riešenia projektu vychádza z potreby nových liečiv a terapeutických prístupov na liečbu bakteriálnych infekcií spôsobených multirezistentnými gramnegatívnymi baktériami. Jedná sa predovšetkým o nozokomiálne infekcie vyvolané nasledovnými G- bakteriálnymi taxónmi napr. Klebsiella spp., Pseudmonas aeruginosa, Acinetobacter spp (produkujúce ESBL, karbapenemázy a vlastniace mechanizmy rezistencie proti ďalším antibiotikám). Absencia dostatočne účinných antibiotík s rýchlym účinkom v najbližšom období by mala predstavovať vážny problém celosvetovej pandémie, neohraničenej časovo a geograficky bez možnosti terapeutického zásahu. Riešenie tohto problému môže byť založené na prieskume dostupných možností, troch odlišných prístupov. Konkrétne sa jedná o chemický prístup hľadania nových terapeutík kombináciou CADD a QSAR prístupov, ďalej prístup prieskumu dostupných rastlinných drog a metabolitov s antibakteriálnym účinkom, v neposlednom rade jednou z možných náhrad antibiotík sú endolyzíny. Sú to hydrolázy peptidoglykánu kódované baktériofágmi, ktoré pôsobia počas reprodukčného cyklu baktériofágu za účelom uvoľnenia nových fágových viriónov z vnútorného prostredia bakteriálnej bunky. O tento ohlásený projektový zámer prejavila záujem farmaceutická spoločnosť Saneca Pharmaceuticals, a.s., Hlohovec.

Zodpovedný riešiteľ za UK: prof. MuDr. Vladimír Krčméry, DrSc.

Zodpovedný riešiteľ za UCM: doc. Ing. Tibor Maliar, PhD.

Riešiteľský kolektív za KBt: doc. Ing. Tibor Maliar, PhD., RNDr. Jana Lomenová, PhD.   

Trvanie: 2017-2021

 

APVV-16-0088 – Komplexné využitie rastlinnej biomasy v biopotravinách s pridanou hodnotou

Anotácia projektu: Cieľom projektu je nájsť vhodné spôsoby úpravy rastlinnej biomasy, izolovať frakcie látok z rastlinnej biomasy a získať vybrané látky s pridanou hodnotou, skríning biologických vlastností, ako aj antioxidačnej a antimikrobiálnej účinnosti izolovaných zmesí látok a ich frakcií, štúdium využitia rastlinnej biomasy a jej extraktívnych látok v biopotravinách a “novel food“ s pridanou hodnotou, štúdium in vitro biologickej aktivity vybraných látok izolovaných z rastlinnej biomasy, účinných pri prevencii civilizačných ochorení, skúmanie využitia rastlinnej biomasy, extraktov a jej frakcií v dermálnych prípravkoch, so zlepšenými ochrannými a revitalizačnými vlastnosťami, biokrmivách, špecifických chemikáliách, vhodných pre biologickú ochranu lesa, zelených chemikáliách a biopalivách, získaných z nevyužívaných odpadov zo spracovania rastlinnej biomasy.

Zodpovedný riešiteľ za STU: prof. Ing. Štefan Schmidt, PhD.

Zodpovedný riešiteľ za UCM: doc. RNDr. Miroslav Ondrejovič, PhD.

Riešiteľský kolektív za KBt: prof. Ing. Stanislav Miertuš, DrSc., RNDr. Daniela Chmelová, PhD., RNDr. Michaela Havrlentová, PhD., RNDr. Erik Krošlák, Mgr. Sabina Lipničanová

Trvanie: 2017-2021

 

APVV-16-0173 – Terapeutické alternatívy k liečbe rezistentných bakteriálnych infekcií

Anotácia projektu: Aktuálnosť cieľov a riešenia projektu vychádza z potreby nových liečiv a terapeutických prístupov na liečbu bakteriálnych infekcií spôsobených multirezistentnými gramnegatívnymi baktériami. Jedná sa predovšetkým o nozokomiálne infekcie vyvolané nasledovnými G- bakteriálnymi taxónmi napr. Klebsiella spp., Pseudmonas aeruginosa, Acinetobacter spp (produkujúce ESBL, karbapenemázy a vlastniace mechanizmy rezistencie proti ďalším antibiotikám). Absencia dostatočne účinných antibiotík s rýchlym účinkom v najbližšom období by mala predstavovať vážny problém celosvetovej pandémie, neohraničenej časovo a geograficky bez možnosti terapeutického zásahu. Riešenie tohto problému môže byť založené na prieskume dostupných možností, troch odlišných prístupov. Konkrétne sa jedná o chemický prístup hľadania nových terapeutík kombináciou CADD a QSAR prístupov, ďalej prístup prieskumu dostupných rastlinných drog a metabolitov s antibakteriálnym účinkom, v neposlednom rade jednou z možných náhrad antibiotík sú endolyzíny. Sú to hydrolázy peptidoglykánu kódované baktériofágmi, ktoré pôsobia počas reprodukčného cyklu baktériofágu za účelom uvoľnenia nových fágových viriónov z vnútorného prostredia bakteriálnej bunky.

Zodpovedný riešiteľ za UK: prof. MuDr. Vladimír Krčméry, DrSc.  

Zodpovedný riešiteľ za UCM: doc. Ing. Tibor Maliar, PhD.

Riešiteľský kolektív za KBt: doc. RNDr. Miroslav Ondrejovič, PhD., RNDr. Daniela Chmelová, PhD., RNDr. Jana Lomenová, PhD.  

Trvanie: 2017-2020

 

APVV-14-0055 - Efektívna diagnostika vírusov ohrozujúcich produkciu rajčiaka jedlého na Slovensku

Anotácia projektu: Cieľom projektu je vývoj efektívnych, inovatívnych a citlivých diagnostických technológií, výskum aktuálnej diverzity tobamovírusov na našom území a štúdium vzťahov vírus/rastlina. Nové imunochemické a molekulárne detekčné prístupy budú zamerané na originálne epitopy vírusových proteínov, respektíve gény kódované genómom príslušného patotypu vírusu. Pre potreby praxe sa pripraví aj zbierka biologicky a molekulárne charakterizovaných vírusových izolátov a zhodnotí sa rezistencia vybraných genotypoch rajčiaka k tobamovírusovej infekcii. Získané výsledky budú využiteľné pri zavádzaní účinných fytosanitárnych opatrení a prispejú k zvýšeniu kvalitatívnych a kvantitatívnych parametrov produkcie rajčiaka na Slovensku.

Zodpovedný riešiteľ za NPPC-VÚRV: Ing. Jozef Gubiš, PhD.

Zodpovedný riešiteľ za UCM: Prof. RNDr. Ján Kraic, PhD.

Riešiteľský kolektív za KBt: Prof. RNDr. Ján Kraic, PhD.

Trvanie: 07/2015-06/2019

 

APVV-14-0393 Komplexné využitie extraktívnych zlúčenín kôry

Anotácia projektu: Situáciu v spracovaní dreva na Slovensku je možné dokumentovať uzneseniami Vlády Slovenskej republiky č. 492 a č. 225 (Národný program využitia potenciálu dreva Slovenskej republiky). Z týchto dokumentov vyplýva konštatovanie, že drevná surovina sa nevyužíva komplexne a optimálne. Preto je projekt zameraný na komplexné využitie potenciálu stromovej kôry vytvorenej ako priemyselný odpad vznikajúci pri spracovaní surovín určených pre drevársky a papierenský priemysel. V súčasnosti sa stromová kôra na Slovensku využíva len na spaľovanie. Výsledkom riešenia a cieľom projektu je využitie extraktívnych zlúčenín a ich zhodnotenie na získavanie cenných zlúčenín s vysokou pridanou hodnotou. Extrahovaná kôra po takejto úprave rastlinnej suroviny sa použije aj na štúdium prípravy biopalív 2. generácie. Zameranie projektu je vysoko aktuálne - riešenie náhrady fosílnych zdrojov obnoviteľnými.

Zodpovedný riešiteľ za STU: prof. Ing. Dušan Bakoš, DrSc.

Zodpovedný riešiteľ za UCM: doc. RNDr. Miroslav Ondrejovič, PhD.

Riešiteľský kolektív za KBt: prof. RNDr. Ján Kraic, PhD., Ing. Tibor Maliar, PhD., RNDr. Daniela Chmelová, PhD.

Trvanie: 07/2015-06/2019

 

Ukončené projekty:

 

APVV-14-0043 - Kryouchovávanie živočíšnych genetických zdrojov na Slovensku

Zodpovedný riešiteľ za UCM: Doc. RNDr. Ján Rafay, CSc.

Trvanie: 07/2015 - 06/2018

 

FPPV-03-2017 - Optimalizácia metódy stanovenia aktivity vybraných proteináz in vitro pomocou RSM

Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Erik Krošlák

Trvanie: 01/2017 - 01/2018

 

FPPV-05-2017 – Klonovanie a in vitro expresia neutraminidáz vírus chrípky typu A v baktériách druhu Escherichia coli

Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Sabina Lipničanová

Trvanie: 01/2017 - 01/2018

 

FPPV-17-2017 – Vplyv rozkladných produktov syntetických farbív vznikajúcich v reakcií s lakázami z vláknitých húb bielej hniloby na mikroflóru vôd

Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Daniela Chmelová, PhD.

Trvanie: 01/2017 - 01/2018

 

VEGA 2/0085/13 - Bioaktívne polysacharidy z nevyužívaných rastlín a rastlinných odpadov: štruktúra a funkčná rozmanitosť.

Zodpovedný riešiteľ za SAV: Ing. Zdenka Hromádková, PhD.

Zodpovedný riešiteľ za UCM: doc. RNDr. Miroslav Ondrejovič, PhD.

Riešiteľský kolektív za KBt: doc. Ing. Stanislav Šilhár, CSc., Ing. Tibor Maliar, PhD., RNDr. Daniela Chmelová, PhD.

Trvanie: 01/2013-12/2016

 

FPPV-22-2016 - Vplyv rozkladu syntetických azofarbív lakázami na mikroflóru vodných tokov

Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Daniela Chmelová, PhD.

Riešiteľský kolektív za KBt: RNDr. Marcela Blažková, Bc. Michaela Blaháčová, Bc. Barbora Legerská, Veronika Pecková. 

Trvanie: 01/2016 - 12/2016

 

FPPV-32-2015 - Biodegradácia organických farbív lakázami z Trametes versicolor.

Zodpovedný riešiteľ za UCM: RNDr. Daniela Chmelová, PhD.

Riešiteľský kolektív za KBt: doc. RNDr. Miroslav Ondrejovič, PhD., Bc. Michaela Blaháčová

Trvanie: 04/2015-12/2015

 

FPPV-01-2014 - Biodegradácia organických farbív lignínolytickými enzýmami produkovanými vláknitou hubou bielej hniloby Ceriporiopsis subvermispora. 

Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Miroslav Ondrejovič, PhD.

Riešiteľský kolektív za KBt: Ing. Tibor Maliar, PhD., RNDr. Daniela Chmelová, PhD.

Trvanie: 05/2014-05/2015.

 

VEGA 1/1188/12 - Biomedicinálne aspekty potravinárskych odrôd maku, ako parameter pre selekciu a perspektívnu aplikáciu do funkčných potravín.

Zodpovedný riešiteľ: Ing. Tibor Maliar, PhD.

Riešiteľský kolektív z KBt: doc. RNDr. Miroslav Ondrejovič, PhD., RNDr. Daniela Chmelová, PhD., Ing. Ivana Pšenáková, PhD.

Trvanie: 01/2012-12/2014

 

APVV-0248-10 - Rastliny maku siateho, produkujúce semeno s lepšími vlastnosťami pre potravinársky priemysel.

Zodpovedný riešiteľ projektu: RNDr. Michaela Havrlentová, PhD

Zodpovedný riešiteľ za FPV UCM v Trnave: Ing. Tibor Maliar, PhD

Riešiteľský kolektív za KBt: doc. RNDr. Miroslav Ondrejovič, PhD., RNDr. Daniela Chmelová, PhD., Ing. Ivana Pšenáková, PhD.

Trvanie: 05/2011-10/2014

 

APVV-VV-0758-11 - Biologicky aktívne a hodnotné zložky obilnín, pseudoobilnín a krmovín pre produkciu funkčných potravín.

Zodpovedný riešiteľ: Ing. Tibor Maliar, PhD,

Zodpovedný riešiteľ za CVRV v Piešťanoch: RNDr. Michaela Havrlentová, PhD,

Riešiteľský kolektív za KBt: doc. RNDr. Miroslav Ondrejovič, PhD., RNDr. Daniela Chmelová, PhD., Ing. Ivana Pšenáková, PhD.

Trvanie: 07/2012-12/2014.