07.05.2019

Deň fascinácie rastlinami je medzinárodná výzva Európskej organizácie pre rastlinnú biológiu (EPSO), ktorá už po 5. krát v roku 2019 organizuje v priebehu mesiaca máj medzinárodný Deň fascinácie rastlinami. Cieľom tejto aktivity, do ktorej sa zapája viac ako 50 krajín sveta s viac ako 800 aktivitami, je fascinovať odbornú i laickú verejnosť rastlinami. Ukázať verejnosti, že rastliny sú unikátne organizmy, bez ktorých by sme nedokázali žiť na Zemi. Katedra biotechnológií sa zapojí do tejto aktivity s témou Biotechnologické rastliny. Dňa 23.5.2019 v čase medzi 9:00 a 16:00 hod. budú na pôde NPPC-Výskumného ústavu rastlinnej výroby v Piešťanoch prezentované hlavne pre študentov vybrané druhy rastlín pestované a využívané v rastlinných a farmaceutických biotechnológiách, rastliny pestované v laboratórnych podmienkach v skúmavkách na živných médiách alebo na špeciálnych živných substrátoch produkujúce rôzne biologicky aktívne látky. Prezentované budú jednoduché metódy, ako možno v týchto rastlinách dokázať a následne extrahovať zaujímavé látky s biologickou a funkčnou hodnotou. Všetci ste srdečne vítaní!

06.05.2019

Termíny obhajob semestrálnych projektov študentov 3. ročníka (Bc.) a 1. ročníka (Mgr.) budú prebiehať v Zasadačke KBT a KBIO na 2. poschodí v Špačinciach od 8:30 nasledovne: 

  1. termín 15.05.2019 (streda) – prácu je nutné zaslať do 12.05.2019 (nedeľa)
  2. termín 12.6.2019 (streda) – prácu je nutné zaslať do 09.06.2019 (nedeľa)
  3. termín 26.6.2019 (streda) – prácu je nutné zaslať do 23.06.2019 (nedeľa)

Semestrálnu prácu zašlite na mail semestralne.prace.kbt@gmail.com. Na termíny sa je potrebné prihlásiť do AIS-u.

03.05.2019

Haluškovanie 2019

Milí študenti, zamestnanci a priatelia UCM, chceme Vás pozvať na tradičné Haluškovanie, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 9.5.2019 o 15:00 v špačinských záhradách
(za budovou FPV v Špacinciach).
Pravidlá: súťažia 4 členné tímy vo varení halušiek.
FPV zabezpečí nákup požadovaných surovín a môže pomôcť so zabezpečením miestnosti
na prípravu. Súťažiaci si sami zabezpečujú riad na prípravu (ako hrnce, varechy, misy, nože, panvice, dosky na krájanie, ...).
Týmto vyzývam súťažné tímy (meno tímu a zoznam požadovaných surovín), aby sa prihlásili do piatku 3.5.2019 na e-mail jan.rimarcik@ucm.sk

13.02.2019

POKYNY PRE ŠTUDENTOV BAKALÁRSKEHO ŠTÚDIA K ŠTÁTNEJ SKÚŠKE NA FPV UCM KONANEJ V MÁJI 2019

POKYNY PRE ŠTUDENTOV MAGISTERSKÉHO ŠTÚDIA K ŠTÁTNEJ SKÚŠKE NA FPV UCM KONANEJ V MÁJI A JÚNI 2019

12.02.2019

Fakulta prírodných vied UCM

pozýva  študentov 1., 2. a 3. stupňa vysokoškolského štúdia  na CELOSLOVENSKÚ ŠTUDENTSKÚ VEDECKÚ KONFERENCIU „APLIKOVANÉ PRÍRODNÉ VEDY“

Termín konania:  10. apríl 2019

Miesto konania:  budova UCM, Nám. J. Herdu 2 v Trnave

Záväzná prihláška, organizačné pokyny  a pokyny na písanie príspevku nájdete na https://fpv.ucm.sk/sk/veda-a-vyskum/studentska-vedecka-konferencia.html

10.12.2018

Pozývame všetkých študentov na seminár Workspace Europe. Viac na plagáte.

03.12.2018

Termíny obhajob semestrálnych projektov študentov 3. ročníka (Bc.) a 1. a 2. ročníka (Mgr.) budú prebiehať v Zasadačke KBT a KBIO na 2. poschodí v Špačinciach od 8:30 nasledovne: 

  1. termín 12.12.2018 (streda) – prácu je nutné zaslať do 9.12.2018 (nedeľa)
  2. termín 16.1.2019 (streda) – prácu je nutné zaslať do 13.1.2019 (nedeľa)
  3. termín 6.2.2019 (streda) – prácu je nutné zaslať do 3.2.2019 (nedeľa)

Semestrálnu prácu zašlite na mail semestralne.prace.kbt@gmail.com. Na termíny sa je potrebné prihlásiť do AIS-u.

05.11.2018

Súťaž Erasmus+

Ak si sa zúčastnil mobilitného programu Erasmus+, máš možnosť zapojiť sa svojim príbehom do súťaže a vyhrať slušnú sumu. Viac v prepojení na link tu.

03.10.2018

Farebné biotechnológie bol názov stánku Katedry biotechnológií FPV UCM v Trnave, ktorým sa prezentovala na akcii Európska noc výskumníkov. Akcia sa konala v piatok 28.09.2018 v čase medzi 9:00 a 23:00 hod v priestoroch Starej tržnice v Bratislave. Na akcii bolo zúčastnených viac ako 80 stánkov prezentujúcich vedu a výskum rôznych inštitúcií SR i zo zahraničia. Stánok "Farebné biotechnológie" ukázal návštevníkom aké rôznofarebné vedia byť biotechnológie od bielych, cez červené a zelené až po čierne a aký je predmet záujmu biotechnológií na FPV UCM. Záujem vzbudili farebné reakcie antokyánov, ktoré menili svoje zafarbenie v závislosti od pH prostredia, ale aj separácia zeleného rastlinného farbiva chlorofyl alebo rôznofarebné živné média, na ktorých sa kultivovali rôzne mikroorganizmy odfarbujúce médiu na základe produkcie rôznych metabolitov. O experimenty prejavili záujem nielen žiaci základných škôl, ale aj ich pedagógovia, stredoškoláci i vysokoškoláci. Dokonca sa na vedcov na chvíľu zahrali aj dospelí. Všetci si domov odniesli postup na experiment na doma, ktorého výsledky môžu s nami zdieľať cez instagram.

26.10.2018

Výmenný pobyt na UTB v Zlíne 

V ponuke je pre študentov Erasmus+ mobilita od partnerskej univerzity v Zlíne. Žiadosti je potrebné doručiť do 1.11.2018 a výmenný pobyt je možný v letnom semestri 2018/2019. Pre viac informácií kliknite tu.  

Viac informácií o ponuke predmetov kliknite tu

26.10.2018

Výzva národného štipendijného programu na podporu mobilít na študijné, výskumné/umelecké a prednáškové  pobyty v letnom semestri akademického roka 2018/2019.

Uzávierka na predkladanie žiadostí je 31. októbra 2018 do 16:00 hod., pričom pobyty sa budú môcť  realizovať v rámci letného semestra akademického roka 2018/2019. Žiadosti o štipendiá možno aktuálne predkladať  on-line na www.stipendia.sk, resp. www.scholarships.sk.

Štipendiá sú určené pre študentov a doktorandov slovenských vysokých škôl (aj v prípade, že sa doktorandské štúdium realizuje na externej vzdelávacej inštitúcii v zmysle zákona o VŠ, napr. na SAV) a postdoktorandov pôsobiacich na slovenských vysokých školách a výskumných organizáciách s trvalým pobytom na Slovensku na pokrytie životných nákladov na študijný a/alebo výskumný/umelecký pobyt počas 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania (magisterské/inžinierske/doktorské štúdium), študijný a/alebo výskumný/umelecký pobyt počas doktorandského štúdia alebo na výskumný pobyt pre postdoktorandov na vybranej zahraničnej vysokej škole, resp. výskumnej organizácii. 

Viac info na letáku alebo na oficiálnej webovej stránke programu www.stipendia.sk, resp.www.scholarships.sk.

21.09.2018

Na stránku KBT pribudli témy bakalárskych a magisterských prác pre akademický rok 2018/2019. Pre via informácií pozri tu. V prípade záujmu o tému, kontaktujte školiteľa a dohodnite sa na podrobnostiach s ním. 

21.09.2018

Vedecký veľtrh je celodenný zábavný program pre deti a mládež, ale aj pre učiteľov, rodičov a širokú verejnosť, v rámci ktorého sú prezentované zaujímavou a interaktívnou formou rôzne oblasti vedy a výskumu. Tohto roku sa konal v piatok 14. septembra 2018 v čase od 8:30 hod. do 17:00 hod. na Námestí nákupného centra EUROVEA v Bratislave. Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave sa zapojila do akcie stánkom nazvaným „dúhový svet biotechnológie“. Katedra biotechnológie pripravila dva chemické pokusy, v rámci ktorých sa mohli účastníci akcie dozvedieť, prečo sú antokyány považované za prírodné indikátory pH, keďže v závislosti od pH prostredia menia svoju farbu medzi sýto červenou, cez zelenú a jej odtiene až po modrú. 

                                                   

03.09.2018

Prijímacie konanie na tretí stupeň VŠ štúdia FPV v študijnom odbore Biotechnológie v akademickom roku 2018/2019!

03.09.2018

Akademický senát Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave si Vás dovoľujú pozvať na slávnostné otvorenie akademického roka 2018/19 a inauguráciu rektora prof. Ing. Romana Boču, DrSc.

Termín: 1. októbra 2018 o 10.00 hod.

Miesto konania: Aula na Bučianskej ulici 4/A, Trnava

08.08.2018

V rámci populárno-náučných aktivít Katedry biotechnológií si v novom čísle magazínu Quark zameraného na popularizáciu vedy a techniky môžete prečítať článok napísaný Dr. Havrlentovou na tému „Unikátna konopa siata“.

01.08.2018

Stredoškoláci na vysokej...

Katedra biotechnológií FPV UCM v Trnave realizovala v školskom roku 2017/2018 úspešnú spoluprácu s Gymnáziom Jána Baltazára Maginu vo Vrbovom. Cieľom tejto spolupráce bolo umožniť študentom nielen teoreticky sa vzdelávať v prírodovedne orientovaných predmetoch biológia a chémia, ale aj prakticky si nadobudnuté vedomosti zdokonaliť. Vzhľadom k tomu, že počet vyučovacích hodín prírodovedne orientovaných predmetov je na všeobecno-vzdelávacích stredných školách v SR podstatne zredukovaný a taktiež väčšinou chýbajú školám dobre vybavené laboratóriá, pedagógovia vítajú spoluprácu s profesionálnymi laboratóriami. 74 študentov 3., 4. a 5. ročníka bežného i bilingválneho štúdia Gymnázia Jána Baltazára Maginu vo Vrbovom sa na „vysunutých hodinách chémie“ teoreticky i prakticky oboznámilo s metódami neutralizačných a acidobázických titrácií, dôkazovými reakciami mono-, oligo- a polysacharidov a tukov a izoláciou a separáciou chlorofylov. Sumárne počas viac ako 20 hodín strávených na takýchto výukových hodinách sa mnohí študenti presvedčili o tom, že prírodné vedy sú zaujímavé a oplatí sa ich študovať aj na vysokej škole a dokonca boli aj takí, ktorí zmenili svoje smerovanie budúcnosti smerom k biotechnológiám na UCM.

16.04.2018

Termíny obajob pre predmety LC z semestrálnej práce II, LC z semestrálnej práce III a Bakalársky projekt II sú nasledovné: 

1. termín - 26.04.2018 (štvrtok), pričom práca sa bude odovzdávať do nedele 22.04.2018

2. termín - 24.05.2018 (štvrtok), pričom práca sa odovzdáva do nedele 20.05.2018

3. termín - 21.06.2018 (štvrtok), pričom práca sa odovzdáva do nedele 17.06.2018

10.04.2018

Dňa 25. apríla 2018 (streda) sa o 16:00 hod. v malej zasadačke rektora UCM uskutoční ďalšia prednáška Študentského klubu VšeVed. Na tému "Čo sa VšeVed za mladi naučil, v práci akoby našiel" Vám porozpráva zahraničný hosť z Masarykovej univerzity v Brne Dr. Martin Benešík, dozviete sa niečo viac o prepojení vedomostí zo školy s praxou vo firme.

                

20.03.2018

Dňa 21.03.2018 (streda) o 16:00 sa uskutoční ďalší VšeVed v Univerzitnej knižnici UCM na Nám. J. Herdu 2 s témou Kniha... najlepší kamoš VšeVeda. Okrem iného sa budete môcž porozprávať s editorom JMBSF Dr. Lukášom Hlebom. Všetci ste srdečne vítaní. 

28.02.2018

Termín pre odovzdanie bakalárskej práce je do 06.07.2018 a termín pre odovzdanie diplomovej práce je do 07.05.2018

26.02.2018

Pozvánka študentského klubu VšeVed

Dňa 28. februára 2018 sa o 16:00 hod. na prízemí UCM vo veľkej zasadačke rektora uskutoční ďalšia prednáška Študentského klubu VšeVed. Na tému "O mágii vo vede"Vám porozpráva etnologička Mgr. Jana Melúchová z Univerzity Komenského a s Dr. Danielou Chmelovou z FPV UCM absolvujete workshop s názvom "Molekulárna kuchyňa", kde sa dozviete, že molekulárna biológia nemusí byť krkolomná, ale môže byť aj chutná.

16.02.2018

Na DOD UCM 2018 sa zúčastnila a odprezentovala aj naša katedra :)

07.02.2018

Srdečne Vás pozývame na Celoslovenskú študentskú vedeckú konferenciu Aplikované prírodné vedy, ktorú organizuje Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Konferencia sa bude konať dňa 11. apríla 2018 v budove UCM na Nám. J. Herdu 2 v Trnave. V rámci konferencie prebehne aj súťaž s ocenením najlepších prezentovaných prác.

Celoslovenská študentská vedecká konferencia Aplikované prírodné vedy sa v akademickom roku 2017/2018 uskutoční v piatich sekciách:

1. Aplikovaná chémia a environmentálna chémia

2. Aplikovaná biológia a biotechnológie

3. Aplikovanie informačných a komunikačných technológií

4. Odborná komunikácia v anglickom jazyku

5. Sekcia študentov doktorandského štúdia

Inštrukcie pre písanie príspevku nájdete tu.

Prihlášky môžete zasielať na e-mailovú adresu organizačnému garantovi príslušnej sekcie do 27.3.2018.

01.02.2018

Oznam pre všetkých študentov FPV k organizácií LS 2017/2018

Rozvrhy pre študentov všetkých ročníkov a stupňov denného štúdia na FPV sa nachádzajú v AIS2.

Legenda k rozvrhu je zverejnená tu.

Postup na pozretie si rozvrhu v AIS2 je tu

V prípade zmeny v rozvrhoch pre denných študentov budú vykonané aktualizácie priamo v AIS-e, preto treba tieto preventívne sledovať.

16.01.2018

Prof. Ing. Stanislav Miertuš, DrSc. získal ocenenie za vedeckú publikáciu s významným vedeckým ohlasom.

S. Miertus, E. Scrocco, J. Tomasi (1981) Electrostatic Interaction of one Molecule with a Continuun. A direct Utilization of ab initio Molecular Potentials for the Prevision of Solvent Effects. Chem. Physics, 55, 117.

Ku koncu roku 2017 bola citovaná vo viac ako 5800 publikáciách abstrahovaných v databáze Scopus a patrí medzi najviac citované práce slovenských výskumníkov.

Predmetná publikácia popisuje prvýkrát novú metódu (nazývajú tiež Miertus-Scrocco-Tomasi metóda) hodnotenia vplyvu prostredia (rozpúšťadla) na elektrónovú štruktúru a vlastnosti molekúl. V súčasnosti využívajú túto metódu tisícky laboratórií na celom svete.

 

16.01.2018

Študenti 2. ročníka bakalárskeho študijného programu Biotechnológie sa po dohode so školiteľom bakalárskej práce môžu prihlasovať v AIS-e na vypísané témy. 

Zoznam tém bakalárskych prác je konečný a aktuálny a je ho možné nájsť tu

Pri výbere tém je potrebné vybrať akademický rok 2018/2019 a BPFPV. 

30.11.2017

S hlbokým smútkom a bolesťou v srdci Vám oznamujeme, že vo veku 77 rokov nás dňa 29.11.2017 opustil rektor Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave  Dr. h. c. doc. Ing. Jozef Matúš, CSc., mim. prof.

14.11.2017

Termíny obhajob semestrálnych projektov pre predmety Bakalársky projekt I (3. ročník, Bc.), LC z semestrálnej práce I (1. ročník, Mgr.) a LC z semestrálnej práce III (2. ročník, Mgr.) sa budú konať: 

1. termín - 14.12.2017 (štvrtok) - prácu poslať do 10.12.2017 (nedeľa)

2. termín - 19.01.2018 (piatok) - prácu poslať do 14.01.2018 (nedeľa)

3. termín - 09.02.2018 (piatok) - prácu poslať do 04.02.2018 (nedeľa)

Na termín sa je potrebné prihlásiť do AIS-u a poslať prácu do nedele na mail: semestralne.prace.kbt@gmail.com. 

08.11.2017

Workshop o prírodných vedách pre študentov stredných škôl

K príležitosti Týždňa vedy a techniky sme dnes privítali na pôde našej fakulty vyše 200 stredoškolákov, aby sme im priblížili prednáškami a pokusmi rôzne oblasti prírodných vied. Zastúpená bola aj Katedra biotechnológií. 

    

07.11.2017

V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku sa uskutočnila zaujímavá prednáška doc. Ing. Tibora Maliara, PhD. s názvom "Liečivá dizajnované prírodou" v preplnenom podniku Partizáni.

    

19.10.2017

Pri príležitosti Sviatku všetkých svätých udeľuje rektor univerzity Dr.h.c. doc. Ing. Jozef Matúš, CSc., mimoriadny profesor rektorské voľno dňa 31.10.2017 (utorok) a dekan FPV UCM prof. Ing. Roman Boča, DrSc. dekanské voľno dňa 30.10.2017 (pondelok) všetkých študentom.  

04.10.2017

Dňa 25. septembra 2017 udelil rektor UCM, Dr.h.c. doc. Ing. Jozef Matúš, CSc., mimoriadny profesor "Cenu rektora UCM" za r. 2017 nášmu spolupracovníkovi Dr.h.c. prof. Ing. Stanislavovi Miertušovi, DrSc., za vynikajúce výsledky vedeckej práce. Srdečne blahoželáme.

21.09.2017

Študenti 1. ročníka Mgr. Biotechnológií

Všetci študenti 1. ročníka magisterského stupňa v študijnom programe Biotechnológie sa musia zúčastniť LC z biotechnológií I v prvom týždni zimného semestra 2017/2018 vo štvrtok. 

Zároveň prosím sledujte témy diplomových prác, pretože v prvý týždeň si bude nutné vybrať tému. 

Študenti sa musia prihlásiť na záverečnú prácu aj do AIS-u, avšak až po súhlase školiteľa DP! (nezabudnite, že  DP vyberáte v akademickom roku 2018/2019 a v úvodnej obrazovke zmeňte DPFF na DPFPV).

21.09.2017

Študenti 2. ročníka Mgr. ZMENA ROZVRHU!

1. týždeň ZS 2017/2018

ostatné týždne ZS 2017/2018 - riadny semester.

20.09.2017

!!!POZOR!!!

Vzhľadom na to, že v dňoch 27.-29.09.2017 (streda-piatok) prebehne v Jasnej (Nízke Tatry) konferencia ANS 2017 v tomto týždni bude rozvrh upravený. 

1. ročník Bc. 

2. ročník Bc. 

3. ročník Bc. 

1. ročník Mgr. 

2. ročník Mgr. 

Upozorňujem študentov, že zmena rozvrhu sa týka len prvého týždňa zimného semestra 2017/2018 - t.j. 25. - 29.09. 2017 (pondelok - piatok). V ostatných týždňoch sa bude už výuka realizovať podľa rozvrhov zverejnených v AIS-e alebo na katedrovej stránke (pozri nižšie). 

V prípade nejasností, prosím, kontaktujte tajomníka KBT FPV UCM: daniela.chmelova@ucm.sk. 

19.09.2017

Slávnostné otvorenie akademického roka 2017/2018 Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave sa uskutoční 25. septembra 2017 (pondelok) o 10:00 v Dome kultúry v Trnave.

19.09.2017

Rozvrhy pre jednotlivé ročníky v študijnom programe Biotechnológie sú uvedené v AIS-e, ale je ich možné stiahnúť aj tu: 

1. ročník Bc. 

2. ročník Bc. 

3. ročník Bc. 

1. ročník Mgr. 

2. ročník Mgr.  - ZMENA ROZVRHU! 

Legenda k rozvrhom (tu)

07.09.2017

Fakulta prírodných vied Univerzity SS. Cyrila a Metoda v Trnave v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied a ICARST, Bratislava v dňoch od 4.9 do 6.9.2017 organizovala workshop "Smart Specialization Strategy in the Field of Biotechnologies in Europe: A Challenge for CEE Region" v priestoroch Hotela Tatra v Bratislave, zameraný na hľadanie nových spôsobov vzájomnej spolupráce, riešenia výziev v rámci EÚ a celej Európy.
Workshop s viac ako 100 účastníkmi, zo skupiny akademických lídrov, špecialistov z Európskej komisie a mnohých výskumných a odborných pracovníkov z viac ako desiatich krajín strednej a východnej Európy. Podujatie je organizované pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci a s finančnou podporou Stredoeurópskej iniciatívy (CEI), Výskumného centra Európskej komisie (JRC- EC) and ICGEB.