Prijímacie konanie 2016/2017

Pravidlá prijímacieho konania a podmienky pre prijatie k štúdiu v  študijných programoch na FPV UCM  v akademickom roku 2016-2017

 

Fakulta prírodných vied UCM

Nám. J. Herdu 2, 917 01 Trnava

Tel.: 033/5565 142, 5565 321, 5565 145

Fax: 033/5565 185

E-mail: dekan.fpv@ucm.sk

Web: https://fpv.ucm.sk

 

Akreditované študijné programy:

 

Forma štúdia

Titul

Dĺžka štúdia

Predp. počet prijatých uchádzačov

Aplikovaná informatika

D,E

Bc.

3,3

50/50

Aplikovaná biológia

D

Bc.

3

50

Biotechnológie

D

Bc.

3

50

Chémia 

D

Bc.

3

50

Aplikovaná biológia

D

Mgr.

2

40

Chémia

D Mgr.  2 40

Biotechnológie

D

Mgr.

2

40

Aplikovaná analytická a bioanalytická chémia

D,E

PhD.

4,5

 

Molekulárna biológia

D,E

PhD.

4,5

 

 

Rigorózne konanie:

 • aplikovaná chémia
 • aplikovaná biológia
 • biotechnológie

Denná forma štúdia na študijných programoch je vedená prezenčnou metódou. 

Externá forma štúdia bude realizovaná kombinovanou metódou, t.j. približne 50 % štúdia bude realizovaných prezenčnou metódou a približne 50% dištančnou metódou. Prezenčná časť bude realizovaná počas sobôt v rámci jednotlivých semestrov. Počas semestra budú pre všetky predmety určené konzultačné hodiny v primeranom rozsahu každý týždeň.

Termín podania prihlášky: 

do 30. apríla 2016 - 1. kolo Bc. Mgr. 

do 18. augusta 2016 - 2. kolo Bc. Mgr. 

do 16. júna 2016 PhD. 

 

Prihlášku možno podať:

a) poštou na adresu: Študijné oddelenie UCM FPV UCM v Trnave, Nám. J. Herdu 2, 917 01 Trnava, 

b) osobne: v podateľni UCM v Trnave 

c) elektronicky. 

Pri elektronickom podaní prihlášky je uchádzač povinný vytlačenú a podpísanú prihlášku spolu s požadovanými dokladmi odoslať na Študijné oddelenie UCM. 

 

Termín konania prijímacej skúšky: bez prijímacej skúšky 

Termín výberového konania na PhD. stupeň štúdia: do 14. júla 2016 

Termín konania Dňa otvorených dverí: február 2016 

Poplatok za prijímacie konanie: 35 € bakalárske, magisterské a doktorandské štúdium 

Elektronické podanie prihlášky: 30 € bakalárske, magisterské a doktorandské štúdium 

Banka: Štátna pokladnica 

Účet: 7000071919/8180 

Variabilný symbol: 10007, pre prihlášku podanú elektronicky - 10008 

Konštantný symbol: 0308 

Špecifický symbol: rodné číslo uchádzača bez lomky 

IBAN: SK59 8180 0000 0070 0007 1919 

SWIFT: SPSRSKBAXXX 

 

Školné v študijných programoch externého štúdia: Na základe opatrenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 1. júla 2015 č.2015-10084/35767:14-15AA, ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného na akademický rok 2016/2017 pre študijné programy v externej forme štúdia uskutočňované na verejných vysokých školách a štátnych vysokých školách, ktoré nadobudlo účinnosť 1. septembra 2015, stanovuje rektor UCM v Trnave, na návrh dekana FPV UCM v Trnave školné v uvedených študijných programoch v externej forme štúdia nasledovne: 

- Bc. študijné programy: - 800 € ročne,

- PhD. študijné programy: 

- 400 € (päťročné) ročne. 

Poplatok za rigorózne konanie: 200 € 

 

Podmienky prijatia na bakalárske študijné programy: 

Súčasťou prihlášky je 

 • životopis, 
 • potvrdenie od lekára o spôsobilosti študovať na vysokej škole (lekár môže potvrdiť priamo v prihláške), 
 • potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie, 
 • úradne overené kópie stredoškolských vysvedčení a 
 • maturitné vysvedčenie. 

 

Uchádzačom, ktorí budú maturovať v školskom roku 2015/2016, potvrdí výsledky štúdia stredná škola. Vysvedčenie zo 4. ročníka a maturitné vysvedčenie (originál alebo úradne overenú kópiu) pošlú uchádzači najneskôr do 10. júna 2016. Prijímacie konanie prebieha bez prijímacej skúšky. Pre prijatie uchádzača na bakalársky študijný program, ktorý vykonal novú maturitnú skúšku, budú smerodajné: - známky z profilových predmetov v jednotlivých ročníkoch štúdia, - absolvovanie externej časti maturitnej skúšky z predmetu cudzí jazyk na úrovni B2 alebo B1, absolvovanie bilingválnej strednej školy alebo získanie certifikátu na úrovni B1 – C2 podľa Spoločenského európskeho referenčného rámca. Pre prijatie uchádzača na bakalársky študijný program, ktorý maturoval podľa starých predpisov, budú smerodajné: - známky z profilových predmetov v jednotlivých ročníkoch strednej školy, - celkový výsledok maturitnej skúšky. Profilové predmety: aplikovaná informatika: informatika, matematika, fyzika, cudzí jazyk, aplikovaná biológia: biológia, chémia, matematika, cudzí jazyk, chémia a aplikovaná chémia: chémia, matematika, biológia, cudzí jazyk, biotechnológie: biológia, chémia, matematika, cudzí jazyk, 

 

Podmienky prijatia na magisterské študijné programy: Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa podľa § 56 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách je absolvovanie študijného programu prvého stupňa. Súčasťou prihlášky je 

 • životopis, 
 • potvrdenie od lekára o zdravotnej spôsobilosti a 
 • potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie. 
 • Ďalšou súčasťou je vysokoškolský diplom, 
 • vysvedčenie o štátnej skúške, 
 • dodatok k diplomu u absolventov študijných programov alebo 
 • doklad o vykonaných skúškach a zápočtoch u absolventov študijných odborov v bakalárskom štúdiu (overené kópie alebo originály). 

Pri prijímaní do magisterského študijného programu sa hodnotí výsledok bakalárskeho štúdia. V prípade absolvovania bakalárskeho štúdia v príbuzných odboroch môže prijímacia komisia FPV požadovať vykonanie prijímacích skúšok. 

 

Podmienky prijatia na doktorandský študijný program: O prijatie na štúdium môžu žiadať absolventi domácich alebo zahraničných vysokých škôl, ak majú ukončené magisterské alebo inžinierske štúdium. Pre doktorandské štúdium je súčasťou prihlášky overený vysokoškolský diplom v totožnom, alebo príbuznom odbore a programe, vysvedčenie zo štátnej skúšky, stručný životopis spolu so súpisom publikovaných i nepublikovaných prác, potvrdenie od lekára, doklad o absolvovanej praxi (nie je povinné), rámcový projekt k téme dizertačnej práce a potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie. Uchádzači sa prihlasujú na vypísané témy. Pri prijímaní na doktorandské štúdium bude prebiehať prijímací pohovor, ktorý sa uskutočňuje formou rozhovoru, kde uchádzač prezentuje svoje motívy, projekt k téme dizertačnej práce a predpoklady na štúdium, ako aj znalosť cudzieho jazyka. Podmienky prijatia pre zahraničných študentov sú rovnaké ako pre študentov zo SR, vyžaduje sa dobrá znalosť slovenčiny. 

Všeobecné údaje o prijímacom konaní: Uchádzač si môže podať prihlášky na štúdium viacerých študijných programov, na jednej prihláške uvedie iba jeden študijný program (poplatok uhradí uchádzač za každú podanú prihlášku). 

 

Koordinátor pre zdravotne postihnutých: RNDr. Beata Vranovičová, PhD.