témy bakalárskych prác

Charakterizácia zásobných bielkovín patriacich ku glutenínom pri jednotlivých rastlinných druhoch, patriacich do rodu Triticum/ Characterization of gluten-related storage proteins for individual plant species belonging to the genus Triticum

Školiteľ: Mgr. Daniel Mihálik, PhD. (daniel.mihalik@ucm.sk)

Školiace pracovisko: Katedra biotechnológií, FPV UCM

Anotácia: Vysokomolekulárne a nízkomolekulárne proteínové podjednotky glutenínov rastlinných druhov spadajúcich do rodu Triticum patria medzi najpočetnejšie proteíny v rastlinnej ríši. Z hľadiska potravinárskeho sú súčasťou lepku a ich kvalitatívne a kvantitatívne zloženie  výraznou mierou determinuje chlebopekárske využitie obilnín.  Predmetom danej práce je vytvorenie podrobného literárneho prehľadu popisu genomickej a proteomickej charakterizácie glutenínov pri druhoch rodu Triticum.

 

Pšenica dvojzrnová (Triticum turgidum subsp. dicoccum) pre výživu a udržateľné poľnohospodárstvo /Emmer wheat (Triticum turgidum subsp. dicoccum) for nutrition and sustainable agriculture

Školiteľ: RNDr. Michaela Havrlentová, PhD.

Pracovisko: VÚRV, Piešťany; KBT FPV UCM

Anotácia: Cieľom bakalárskej práce bude realizovať literárny prehľad zameraný na pšenicu dvojzrnovú, ktorá predstavuje významného zástupcu netradičných odrôd pšenice. V prvej časti bude pšenica dvojzrnová charakterizovaná z botanického hľadiska v kontexte jej uplatnenia v modernom poľnohospodárstve, hlavne ekologickom. V ďalšej časti práce budú popísané technologické, kvalitatívne parametre zŕn tejto pšenice a z toho vyplývajúce možnosti jej využitia v potravinárskom priemysle.

Kľúčové slová: emmer wheat, Triticum dicoccum, food, quality, sustainable agriculture

 

Obranné mechanizmy rastlín vyvolané abiotickým stresom/Defensive mechanisms of plants for abiotic stress

Školiteľ: RNDr. Michaela Havrlentová, PhD.

Pracovisko: VÚRV, Piešťany; KBT FPV UCM

Anotácia: Práca rešeršného charakteru bude orientovaná na analýzu rôznych foriem abiotického stresu postihujúcich obilniny vo vybraných podnebných pásmach. Pozornosť sa bude venovať doposiaľ známym mechanizmom spúšťaných vplyvom abiotického stresu z pohľadu zmien v morfológii, prebiehajúcich metabolických dráhach, prípadne genetickej informácii postihnutých buniek ako aj celej rastliny.

Kľúčové slová: abiotic stress, cereals, defensive mechanism, agriculture

 

Enzýmami katalyzovaný rozklad azofarbív/Degradation of azo dyes by enzymes

Školiteľ: RNDr. Daniela Chmelová, PhD.

Pracovisko: KBT FPV UCM

Anotácia: Cieľom tejto práce bude spracovanie literárneho prehľadu zameraného na odstraňovanie syntetických farbív, konkrétne azofarbív zo životného prostredia pomocou enzýmov. Študent v literárnej rešerši popíše možné využitie rôznych typov enzýmov pri odfarbovaní a rozklade týchto farbív medzi ktoré patria azoreduktázy, lakázy (fenoloxidázy), peroxidázy a polyfenoloxidázy.

Kľúčové slová: azo dyes, degradation, decolorization, azo reductase, laccase, peroxidases, polyphenol oxidases

 

Antimikrobiálne látky izolované z kôry smreku/ Antimicrobial compounds from spruce bark

Školiteľ: RNDr. Daniela Chmelová, PhD.

Pracovisko: KBT FPV UCM

Anotácia: Cieľom tejto práce bude spracovanie literárnej rešerše zameranej na látky primárneho a sekundárneho metabolizmu, ktoré vykazujú antimikrobiálnu účinnosť. Pioritne sa študent zameria na látky prítomné v mäkkom dreve s dôrazom na kôru smreku.

Kľúčové slová: spruce, bark, antimicrobial activity, polyphenols, fenolic acids, tannins, terpenoids.

 

Králik domáci – model pre genomické štúdie/ Domestic rabbit – a model for genomic studies

Školiteľ: doc. RNDr. Ján Rafay, CSc.

Pracovisko: KBT FPV UCM

Anotácia: Práce bude zameraná na  literárny prehľad o biológii druhu (Oryctolagus  cuniculus) z hľadiska poznatkov o genetike, fyziológii, morfológii a behaviorálnych aspektoch  s dôrazom na vysokú genotypovú a fenotypovú variabilitu existujúcich populácií králika. Literárny prehľad bude zameraný aj na informácie z oblasti sekvenovania genómu králika a vývoja nových genomických postupov, ktoré otvárajú ďalšie možnosti v oblasti biotechnológií, využitia v modelových zvierat a riadenia genetických živočíšnych  zdrojov. Využitie kandidátskych génov na identifikáciu  DNA markerov asociovaných s ekonomicky  relevantnými ukazovateľmi (reprodukcia, kvalita mäsa,  odolnosť voči chorobám) bude ďalšou časťou  prehľadu. Obdobne sa  budú definovať niektoré farebné a štruktúrne mutácie srsti  z hľadiska kauzálnych molekulárnych základov. Literárny prehľad je prípravou na založenie, vedenie a vyhodnotenie  experimentu orientovaného na stanovenie možných asociácií medzi  SNP vybraných génov a úžitkovými ukazovateľmi.

Kľúčové slová: Oryctolagus, rabbit, genetic, characterization, genotype/phenotype variability, candidate genes. 

 

Optimalizácia  reprodukčného procesu  králikov  úpravou  podmienok chovného  prostredia/ Optimization of the reproductive process of rabbits by modification of breeding conditions

Školiteľ: doc. RNDr. Ján Rafay, CSc.

Pracovisko: KBT FPV UCM

Anotácia: Spracovanie literárneho prehľadu zameraného na súčasný stav problematiky v oblasti stimulácie estra  fotorežimom, úpravou kŕmneho režimu, laktácie  a manipulácie so zvieratami. Informácie sa využijú pri zostavovaní režimu indukovanej ovulácie nehormonálnymi metódami stimulácie.  V experimentálnych chovných podmienkach sa zostaví pokus zameraný na hodnotenie vybraných environmentálnych indukcií ovulácie a vyhodnotí sa ich vplyv na reprodukčnú úžitkovosť králikov. Posúdia sa  ekonomické faktory  a podmienky  stimulácie ovulácie ovplyvňujúce rentabilitu reprodukčného procesu s možnosťou  aplikácie   metód vyvolávania ovulácie na farmách brojlerových králikov. Cieľom bude navrhnúť  realizačný výstup  obsahujúci optimálne postupy a podmienky pre turnusový odchov brojlerových králikov.

Kľúčové slová: Oryctolagus, rabbit, stimulation of ovulation, feed, lactation.  

 

β-glukány z Pleurotus ostreatus a jeho využitie/ β-glucans from Pleurotus ostreatus and their industrial applications

Školiteľ: doc. RNDr. Miroslav Ondrejovič, PhD.

Pracovisko: KBT FPV UCM

Anotácia: Cieľom tejto práce bude spracovanie literárnej rešerše zameranej na β-glukány izolované z húb, najmä z vláknitej huby Pleurotus ostreatus (hliva ustricová). V samotnej práci študent popíše β-glukán, jeho charakterizáciu, fyzikálne, chemické a biologické vlastnosti a možnosti izolácie tohto polyméru z vláknitých húb. Následne sa bude venovať využitiu glukánov v rôznych odvetviach priemyslu.

Kľúčové slová: β-glucans, production, fungi, application, physical properties, chemical properties, biological effect.

 

Nízkomolekulové inhibítory proteináz rastlinného pôvodu/Low-molecular weight inhibitors of proteinases from plant

Školiteľ: doc. RNDr. Miroslav Ondrejovič, PhD.

Pracovisko: KBT FPV UCM

Anotácia: Cieľom bakalárskej práce bude spracovanie literárneho prehľadu zameraného na popísanie rôznych nízkomolekulových inhibítorov proteináz izolovaných z rastlín. Študent sa v práci bude venovať popisu špecificity, výskytu a distribúcie týchto inhibítorov v rastlinnom materiáli a ich inhibičnému účinku na rôzne proteinázy. Detailnejšie popíše jednotlivé typy inhibítorov zaraďovaných do serpínovej, Kunitz, cystastínovej, Bowman-Birkovej rodiny a ďalších. Študent sa zameria tiež na popis inhibičného účinku a popíše možné využitie týchto inhibítorov ako možných terapeutík pri liečbe kardiovaskulárnych ochorení, rakoviny, osteoporózy, Alzheimerovej choroby a ďalších.

Kľúčové slová: proteinase inhibitors, plant, isolation, structure, reactive sites, functions.

 

Charakterizácia zásobných bielkovín patriacich ku glutenínom pri jednotlivých rastlinných druhoch, patriacich do rodu Triticum/ Characterization of gluten-related storage proteins for individual plant species belonging to the genus Triticum

Školiteľ: Mgr. Daniel Mihálik, PhD.

Pracovisko: KBT FPV UCM

Anotácia: Vysokomolekulárne a nízkomolekulárne proteínové podjednotky glutenínov rastlinných druhov spadajúcich do rodu Triticum patria medzi najpočetnejšie proteíny v rastlinnej ríši. Z hľadiska potravinárskeho sú súčasťou lepku a ich kvalitatívne a kvantitatívne zloženie  výraznou mierou determinuje chlebopekárske využitie obilnín.  Predmetom danej práce je vytvorenie podrobného literárneho prehľadu popisu genomickej a proteomickej charakterizácie glutenínov pri druhoch rodu Triticum.

Kľúčové slová:  glutenins, Triticum, qualitative/quantitative glutenins composition, genomic/proteomic characterization of glutenins.

 

Poškodenie vápnikovej homeostázy vplyvom karbonylového stresu/Impairment of calcium homeostasis under carbonyl stress

Školiteľ: RNDr. Jana Lomenová, PhD.

Pracovisko: KBT FPV UCM/SAV, Bratislava

Anotácia: Hlavným zámerom bakalárskej práce bude spracovanie dostupnej literatúry na tému poškodenia vápnikovej homeostázy vplyvom stresu indukovaného reaktívnymi karbonylmi. V centre záujmu bude hlavne zhrnutie jednotlivých modifikácií na proteínovej úrovni (vápnikové pumpy) vplyvom negatívneho pôsobenia metylglyoxalu, glyoxalu a 2-deoxyglukozónu a ich implikácia v patogenéze niektorých ochorení.

Keywords: calcium homeostasis, sarcoplasmic reticulum Ca-ATPase (SERCA), reactive carbonyl species, methylglyoxal, glyoxal, 2-deoxyglucosone, advanced glycation end products (AGEs)

 

Hyperakumulátory ťažkých kovov a ich využitie v procese dekontaminácie životného prostredia/Heavy metal hyperaccumulators and their use in process of environmental decontamination

Školiteľ: RNDr. Zuzana Gregorová, PhD.

Pracovisko: KER FPV UCM

Anotácia: Práca je zameraná na vypracovanie prehľadu (ne)poľnohospodárskych  rastlín schopných absorbovať vysoké množstvá iónov ťažkých kovov. Cieľom je vyhodnotiť stratégie takýchto rastlín z hľadiska príjmu, distribúcie a akumulácie vedúcej k tolerancii voči týmto elementy. V práci sa budeme tiež zaoberať možnosťami využitia potenciálnych (hyper)akumulátorov ťažkých kovov pre  procesy dekontaminácie životného prostredia.

Kľúčové slová: heavy metals, hyperaccumulation, fytoremediation, tolerance, decontamination.