Diplomové práce

Témy diplomových prác sú uvedené v AIS-e v akademickom roku 2017/2018. Po dohode so školiteľom je nutné sa prihlásiť na vybranú tému!

 

Selektívne enzýmové acylácie a deacylácie primárneho a fenolického hydroxylu (Ing. Vladimír Mastihuba, PhD.)

Pracovisko: Chemický ústav, SAV, Bratislava

Anotácia: Práca sa bude zameraná na metódy selektívnej ochrany a deprotekcie hydroxylových skupín rôznej chemickej povahy cestou enzýmovo-katalyzovanej acylácie a deacylácie.

 

β-Apiozidázy – screening, charakterizácia a využitie(Ing. Vladimír Mastihuba, PhD.)
Pracovisko: Chemický ústav, SAV, Bratislava

Anotácia: Práca bude pokračovaním výskumu β-apiozidáz na Chemickom ústave SAV v Bratislave. Zameria sa na čiastočnú purifikáciu a charakterizáciu apiozidáz identifikovaných v laboratóriu školiteľa  a hľadanie ďalších zdrojov tohto enzýmu. Finálnym experimentom by mala byť syntéza apiozidov a apiooligosacharidov s využitím aktivovaného apiozidu.

 

Detekcia a molekulárna variabilita vírusových patogénov maku na Slovensku (Ing. Miroslav Glasa, PhD.) - Zuzana Karvayová

Pracovisko: Virologický ústav, Biomedicínske centrum SAV Bratislava

Anotácia: Mak siaty (Papaver somniferum L.) patrí k dôležitým potravinárskym a technickým plodinám, kvalita jeho produkcie však môže byť negatívne ovplyvnená spektrom vírusových patogénov. Okrem známych patogénov, ako vírus žltej mozaiky fazule (BYMV) alebo vírus mozaiky okrúhlice (TuMV), predstavujú nebezpečenstvo aj nové vírusové druhy z dôvodu meniacich sa agroklimatických podmienok (globálne otepľovanie, rozširovanie spektra vektorov, zmena rastlinných spoločenstiev) a sociálno-ekonomických podmienok (globalizácia trhu, otvorenie hraníc, migrácia). Cieľom práce je zmapovať výskyt vírusov na maku využitím molekulárnych detekčných metód. Prítomnosť vírusov v symptomatických a bezpríznakových rastlinách maku sa otestuje pomocou rodovo-polyvalentných, príp. degenerovaných primerov v RT-PCR, prípadne využitím sekvenácie novej generácie (next-generation sequencing, NGS) s cieľom zachytiť čo najširšie spektrum patogénov. Najreprezentatívnejšie vírusy sa budú charakterizovať sekvenáciou ich genómu a získané údaje sa porovnajú s medzinárodnými databázami. Získané výsledky pomôžu identifikovať možné zdroje a cesty introdukcie patogénov a molekulárne dáta budú priamo využité pri optimalizácii diagnostických procedúr.

 

Mikroštepenie in vitro ako efektívny spôsob hodnotenia rezistencie rastlín voči vírusovej infekcii (Ing. Miroslav Glasa, PhD.) - Jana Tomašechová

Pracovisko: Virologický ústav, Biomedicínske centrum SAV Bratislava

Anotácia: Výskum a praktická práca v oblasti fytopatológie vyžaduje často prístup k rýchlym, efektívnym a reprodukovateľným spôsobom hodnotenie rezistencie rastlín voči infekcii patogénom. V prípade ovocných drevín je hodnotenie ich rezistencie k vírusovej infekcii na drevitých indikátoroch alebo v poľných podmienkach zdĺhavé a ťažko kontrolovateľné. Environmentálne bezpečným a zrýchleným procesom hodnotenia môže byť in vitro mikroštepenie. Experimentálna práca bude prebiehať na modeli Prunus spp./vírus šarky slivky (Plum pox virus, PPV) a/alebo vírus maloplodosti čerešne (Little cherry virus, LChV). Experimenty budú zamerané na založení sterilnej in vitro kultúry vybraných genotypov Prunus a ich udržiavanie, získanie in vitro PPV inokula a jeho charakterizácia pomocou parciálnej sekvenácie vírusového genómu, optimalizácia živných médií, inokulácia rastlín in vitro mikroštepením, vyhodnotenie infekcie pomocou ELISA a RT-PCR. Na základe takto optimalizovaného protokolu sa zhodnotí citlivosť vybraného genofondu Prunus voči PPV/LChV infekcii.

 

Modulačný účinok prírodných látok a ich derivátov na vápnikovú ATPázu zo sarkoplazmatického retikula (SERCA1). (RNDr. Petronela Rezbáriková, PhD.) - Kristína Kollerová

Pracovisko: SAV Bratislava

 

Anotácia: Cieľom práce bude študovanie účinku prírodných látok (polyfenoly, terpenoidy, tapsigargín) a ich derivátov na vápnikovú ATPázu zo sarkoplazmatického retikula (izoforma SERCA1). Konkrétne sa bude hodnotiť vplyv látok na aktivitu a konformačné zmeny tohto transportného enzýmu. V prípade zistenia zaujímavých výsledkov bude modelovaná interakcia ligandu (látka) a enzýmu (SERCA1) in silico.

 

Vplyv indolových a polyfenolových derivátov na vápnikovú reguláciu v pankreatických beta bunkách v podmienkach glukózovej toxicity. (RNDr. Jana Lomenová, PhD.) - Kristína Ondríková

Pracovisko: SAV Bratislava

Anotácia: Cieľom práce bude hodnotenie účinku indolových a polyfenolových derivátov na vápnikovú reguláciu v pankreatických beta bunkách (INS-1E línia). Budú sledované nasledovné zmeny beta buniek za podmienok hyperglykémie: viabilita/apoptóza, hladina intracelulárneho vápnika, tvorba ROS a sekrécia inzulínu. Následne bude študovaný vplyv indolových a polyfenolových derivátov na hore uvedené zmeny vyvolané hyperglykémiou.

 

Účinok modifikovaných prírodných látok v podmienkach stresu endoplazmatického retikula pankreatických beta buniek(RNDr. Jana Lomenová, PhD.) - Klára Horváthová

Pracovisko: SAV Bratislava

Anotácia: Práca je zameraná na hodnotenie ochranného účinku vybraných prírodných látok a ich derivátov voči poškodeniu pankreatických INS-1E beta buniek v podmienkach stresu endoplazmatického retikula (ER), a to z hľadiska redukcie apoptózy, regulácie intracelulárneho vápnika, zníženia intracelulárnych ROS, zvýšenia sekrécie inzulínu a regulácie expresie Ca-transportných proteínov. Stres ER v pankreatických beta bunkách bude indukovaný účinkom: i) voľných mastných kyselín, ii) cytokínov, iii) špecifických inhibítorov SERCA, akým je napr. tapsigargín a iv) vysokej hladiny glukózy/metylglyoxalu.

 

Optimalizácia stanovenia vírusu mozaiky rajčiaka na transkriptomickej úrovni (Mgr. Daniel Mihálik, PhD.) - Terézia Černá

Pracovisko: VÚRV, Pieštany, Katedra biotechnológií FPV UCM Trnava, Špačince

Anotácia: Cielený boj voči rastlinným patogénom je dôležitý najmä z hľadiska zachovania kvality a kvantity poľnohospodárskych výnosov. Vírus mozaiky rajčiaka jedlého (ToMV) patrí medzi významné fytopatogény, negatívne ovplyvňujúce produkciu rajčiaka jedlého. Včasná diagnostika je jedným z možnosti boja proti vírusovému ochoreniu. Symptomatická diagnostika prítomnosti ToMV je nedostatočná a tak nadobúda význam stanovenie prítomnosti ToMV na transkritopmickej úrovni, kedy ešte nedochádza k prejavom ochorenia rastlín. Predmetom štúdia tak bude včasná diagnostika ToMV na transkriptomickej úrovni.

 

Skríning génov rezistencie voči vírusu mozaiky rajčiaka v populácii rajčiaka jedlého (Mgr. Daniel Mihálik, PhD.) - Zuzana Lukešová

Pracovisko: VÚRV, Pieštany, Katedra biotechnológií FPV UCM Trnava, Špačince

Anotácia: Alternatívnou formou boja proti vírusovým ochoreniam rajčiaka je identifikácia génov rezistencie v populácii rajčiaka jedlého. Identifikácia takýchto génov vedie k selekcii rezistentných genotypov rajčiaka jedlého, ktoré sú ďalej využívané v šľachtiteľskom procese. Predmetom štúdia budú genomické analýzy vybratých genotypov rajčiaka jedlého na prítomnosť známych génov rezistencie v súbore novošĺachtencov v portfóliu firmy Zelseed s.r.o..

 

Antioxidačne účinne látky kôry smrekovca obyčajného (doc. RNDr. Miroslav Ondrejovič, PhD.) - Dominika Škulcová

Pracovisko: Katedra biotechnológií FPV UCM Trnava, Špačince

Anotácia: Hlavným cieľom diplomovej práce bude vytvoriť prehľad o antioxidačne účinných látkach prítomných v kôre smrekovca obyčajného, ktorá vzniká ako vedľajší produkt pri spracovaní tohto druhu dreva. V experimentálnej časti sa práca bude orientovať na metódy izolácie a purifikácie antioxidačne účinných látok a zistenia vplyvu rôznych parametrov extrakčného procesu na prítomnosť jednotlivých látok ako aj celkovej antioxidačnej kapacity pripraveného extraktu.

 

Vplyv kultivačných podmienok na produkciu polyhydroxyalkanoátov baktériami druhu Wautersia eutropha (doc. RNDr. Miroslav Ondrejovič, PhD.) - Mária Kubicová

Pracovisko: FPV, Katedra biotechnológií, Špačince

Anotácia: Hlavným cieľom diplomovej práce je vypracovanie literárneho prehľadu o vplyve rôznych faktorov prostredia počas kultivácie baktérií druhu Wautersia eutropha na produkciu polyhydroxyalkanoátov v bunkovej biomase. V experimentálnej časti sa práca bude orientovať predovšetkým na zvládnutie kultivácie W. eutropha v laboratórnych podmienkach a overenie produkcie, izolácie a charakterizácie polyhydroxyalkanoátov baktérií druhu W. eutropha.

 

Prebiotiká a ich pozitívny vplyv na ľudské zdravie (doc. RNDr. Miroslav Ondrejovič, PhD.) – Samanta Dömötörová

Pracovisko: FPV, Katedra biotechnológií, Špačince

Anotácia:  Probiotiká prinášajú mnohé pozitívne účinky pre ľudské zdravie a výskum v tejto oblasti sa v súčasnosti zameriava predovšetkým na hľadanie nových probiotík a prebiotík určených pre ich výživu v rámci gastro-intestinálneho traktu vyšších živočíchov. Preto predmetná diplomová práca je zameraná na izoláciu probiotických kultúr a ich hodnotenie z pohľadu parametrov prospešných pre ľudské zdravie ako aj ich nárokov na výživu.

 

Odfarbovanie syntetických farbív lakázami z Pleurotus ostreatus (RNDr. Daniela Chmelová, PhD.) – Veronika Pecková

Pracovisko: Katedra biotechnológií FPV UCM Trnava, Špačince

Anotácia: Hlavným cieľom diplomovej práce je vypracovanie literárneho prehľadu o vplyve rôznych faktorov prostredia počas kultivácie vláknitej huby bielej hniloby druhu Pleurotus ostreatus na produkciu lignocelulolytických enzýmov. Cieľom experimentálnej časti práce je overenie možnosti odstránenia organických farbív pomocou lignocelulolytických enzýmov produkovaných vláknitou hubou P. ostreatus.

 

Antioxidačná aktivita vybraných látok zo skupiny polyketidov, terpenoidov, lignanov a alkaloidov in vitro (Ing. Tibor Maliar, PhD.) – Barbora Berčíková

Pracovisko: Katedra biotechnológií FPV UCM Trnava, Špačince

Anotácia: Pripraviť prehľad prírodných inhibítorov trypsínu a tým pádom i enzýmov trypsínovej rodiny – látok prírodného pôvodu. Parciálnym cieľom práce bude zamyslenie nad variabilitou skeletu prírodných látok na jednej strane a nad príspevkom funkčných skupín k inhibičnej aktivite voči trypsínu. Táto skutočnosť bude korelovaná voči virtuálne vypočítaným parametrom – Lipinského parametre a predikcia bioaktivity pomocou softvéru Molinspiration a odhad ADMET parametrov (adsorpcia, distribúcia, metabolizácia, eliminácie, toxicita) pomocou softvéru PREADMET. Súčasťou prehľadu bude aj sumarizácia o derivatizácii týchto látok v zmysle inhibítorov na trypsín a príbuzné enzýmy.

 

Využitie polymorfizmus génu pre myostatín v selekcii na intenzitu rastu brojlerových králikov (doc. RNDr. Ján Rafay, CSc.) – Rastislav Kriho

Pracovisko: VUŽV, Nitra, Katedra biotechnológií FPV UCM Trnava, Špačince

Anotácia: Spracovanie literárneho prehľadu zameraného na charakteristiku a klasifikáciu génu pre myostatín, jeho polymorfných variánt, úlohu myostatínu v regulácii rastu živej hmotnosti, doterajšie údaje o asociácii genotypov s ukazovateľmi rastu. Odber a spracovanie biologických vzoriek z definovaných populácií brojlerových králikov, izolácia DNA, amplifikácia sekvencie génu MSTN, použitie metódy RFLP na stanovenie polymorfných variánt, vyhodnotenie genotypových frekvencií z hľadiska možnej asociácie zo sledovanými ukazovateľmi rastu.

 

Využitie polymorfizmus génu pre progesterónový receptor v stabilizačnejselekcii na reprodukčné ukazovatele brojlerových králikov (doc. RNDr. Ján Rafay, CSc.) – Maroš Miksai

Pracovisko: VUŽV, Nitra, Katedra biotechnológií FPV UCM Trnava, Špačince

Anotácia: Spracovanie literárneho prehľadu zameraného na charakteristiku a klasifikáciu génu pre progesterónový receptor, jeho polymorfných variánt, úlohu receptoru pre progesteróm v regulácii procesov maturácie vajíčok, ovulácie, fertilizácie a nidácie raných embryí králikov. Odber a spracovanie biologických vzoriek z definovaných populácií brojlerových králikov, izolácia DNA, amplifikácia sekvencie génu PgR, použitie metódy RFLP na stanovenie polymorfných variánt, vyhodnotenie genotypových frekvencií z hľadiska možnej asociácie zo sledovanými ukazovateľmi realizovanej reprodukčnej úžitkovosti samíc králikov.

 

Vplyv obsahu β-D-glukánu na prejavy umelej infekcie vybranými patogénmi v rastline ovsa siateho (RNDr. Michaela Havrlentová, PhD.) – Dominika Kuzmová

Pracovisko: VÚRV, Piešťany

Anotácia: Teoretická časť práce bude zameraná na charakterizáciu β-D-glukánu ako polysacharidu bunkovej steny ovsa siateho a jeho úlohy pri ochrane rastliny pri miernych formách biotického stresu. Popísaný bude mechanizmus obranných reakcií obilnín pri ataku patogéna. Experimentálna časť bude zameraná na umelú infekciu mladých rastlín ovsa siateho s rôznym obsahom β-D-glukánu, sledovanie prejavov infekcie a štatistické vyhodnotenie plus interpretácia získaných výsledkov.

 

Kvalita semena pšenice z hľadiska obsahu škrobu (RNDr. Michaela Havrlentová, PhD.) – Veronika Valková

Pracovisko: VÚRV, Piešťany

Anotácia: V teoretickej časti práce bude kladený dôraz na charakteristiku škrobu v zrnách pšeníc, trend vývoja nových odrôd pšenice z hľadiska tohto kvalitatívneho parametra a šľachtiteľských metód. Experimentálna časť práce bude hodnotiť vybraný súbor zŕn pšeníc rôzneho pôvodu a morfológie z hľadiska obsahu škrobu a diskutovaný bude trend vývoja nových odrôd pšenice z hľadiska tohto kvalitatívneho parametra.

 

Kvalita pšenice s netradičnou farbou zrna (RNDr. Michaela Havrlentová, PhD.) – Linda Orosová

Pracovisko: VÚRV, Piešťany

Anotácia: Na súbore pšeníc s netradičnou farbou zrna, ktoré boli pestované v pestovateľskom roku 2015/2016 na výskumných plochách VURV Piešťany, bude hodnotený súbor základných anatomicko-morfologických, agronomických a kvalitatívnych parametrov zrna. V súbore  pšeníc so žltým endospermom, modrým, purpurovým a fialovým aleurónom bude sledovaný zdravotný stav a v zrelosti počet a hmotnosť zŕn v klase, hmotnosť 1000 zŕn a vybrané kvalitatívne znaky ako obsah škrobu, bielkovín, potravinovej vlákniny, antokyánov, prípadne ďalšie obsahové látky.  Cieľom analýz bude po ich štatistickom vyhodnotení identifikovať vybrané genotypy s požadovanými vlastnosťami a zhodnotiť spôsoby ich uplatnenia v potravinovom priemysle pri príprave inovatívnych potravín.

 

Aplikácia alternatívnych sorbentov biologického pôvodu pri viazaní ťažkých kovov z vodných roztokov (RNDr. Anna Koprdová, PhD.) – Tomáš Lempochner

Pracovisko: Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM Trnava, Špačince

Anotácia: - Vypracovanie literárneho prehľadu podávajúceho súčasné informácie z problematiky aplikácie alternatívnych sorbentov biologického pôvodu (biosorbentov) pri odstraňovaní predovšetkým ťažkých kovov z odpadových alebo kontaminovaných vôd a poznatky o biosorpčných procesoch. Príprava vybranej biomasy do experimentálne aplikovateľného, homogénneho a dobre charakterizovateľného biosorbentu. Štúdium vplyvu prostredia a prevádzkových podmienok na priebeh sorpčných procesov viazania ťažkých kovov pripravenými biosorbentmi za podmienok vsádzkových i prietokových kolónových systémov. Matematická predikcia sorpčných kapacít pripravených biosorbentov pre viazanie ťažkých kovov za podmienok vsádzkových i prietokových systémov. Diskutovanie získaných výsledkov a ich porovnanie s údajmi uvádzanými vo vedeckých databázach.

 

Aplikácia pyrolýzneho biouhlia ako sorbentu rádionuklidov z vodného prostredia (RNDr. Anna Koprdová, PhD.) –Simona Ballová

Pracovisko: Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM Trnava, Špačince

Anotácia: Vypracovanie literárneho prehľadu o súčasnom stave poznatkov z oblasti aplikovania alternatívnych (bio)sorbentov, predovšetkým so zameraním sa na produkty pyrolýzy rôznych druhov biomás, pri odstraňovaní rádionuklidov z vodného prostredia. Príprava pyrolýzneho biouhlia ako (bio)sorbentu a realizácia jeho chemickej modifikácie s cieľom zvýšenia jeho sorpčných kapacít. Realizácia sorpčných experimentov zameraných na využite pyrolýzneho biouhlia, resp. biouhlia po jeho chemickej modifikácii pri odstraňovaní rádionuklidov 137Cs a 60Co z vodných roztokov. Vyhodnotenie výsledkov a formulovanie záverov.

 

Vplyv etanolu na pokojový membránový potenciál neuronálnych buniek (doc. RNDr. Lacinová Ľubica, DrSc.) – Alena Kolevová

Pracovisko: Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV, Bratislava

Anotácia: Charakterizovať zmenu pokojového membránového potenciálu neuronálnych buniek vplyvom etanolu. Je známe, že etanol pôsobí na rôzne napäťovo závislé iónové kanály a buďto zvyšuje, alebo inhibuje ich vodivosť. Vplyv etanolu na jednotlivé iónové kanály bol študovaný izolovane. Keďže viaceré napäťovo závislé iónové kanály sa podieľajú na udržovaní pokojového membránového potenciálu buniek, môžeme očakávať, že etanol ovplyvní aj tento parameter. Cieľom diplomovej práce je charakterizovať možnú zmenu pokojového membránového potenciálu neuronálnych buniek metódou patch clamp a jej koncentračnú závislosť. Študent sa oboznámi s teoretickými princípmi metódy patch clamp, s prácou na neuronálnych bunkách, naučí sa merať pokojový membránový potenciál a sledovať jeho zmeny.

 

Pokročilé optické zobrazovanie distribúcie fotoscitlivujúcich látok v bunkách (RNDr. Anton Mateašík, PhD.) – Jozef Šefčík

Pracovisko: Medzinárodné Laserové Centrum, Bratislava

Anotácia: Mnohé fotoscitlivujúce látky ako sú napr. porfyríny našli uplatnenie vo fotodynamickej liečbe nádorových ochorení. Na zvýšenie účinku fotodynamickej liečby je nevyhnutné detailnejšie pochopenie mechanizmov prenikania a distribúcie týchto látok v tkanivách a bunkách. Cieľom práce je oboznámiť sa s pokročilými metódami optického zobrazovania biologických mikroštruktúr pomocou laserovej mikroskopie a navrhnúť optimálne protokoly multimodálneho zobrazovania distribúcie fotoscitlivujúcich látok in-vitro.

 

Štúdium pH-závislosti fluorescenčných vlastností antokyánov (doc. Mgr. Alžbeta Marček Chorvátová DrSc.) – Kristína Kostrabová

Pracovisko: Medzinárodné Laserové Centrum, Bratislava

Anotácia: Charakterizovať zmenu absorpčných a fluorescenčných vlastností antokyánov z prírodných zdrojov (napr. z červenej kapusty) so zmenou pH pomocou spektrofluorimetrie a časovo-rozlíšenej fluorescenčnej spektroskopie. Cielom diplomovej práce je charakterizovať základné parametre antokyánov pomocou spektroskopických metód in vitro a experimentálne implementovať výsledky na sledovania zmien ich fluorescencie so zmenou pH. Študent sa oboznámi s teoretickými princípmi metódy absorpčnej, emisnej a časovo rozlíšenej spektrosopie, ako aj s prácou s prírodnými pigmentami.

 

Sledovanie 3-dimenzionálnej štruktúry biopolymérov (doc. Mgr. Alžbeta Marček Chorvátová DrSc.) – Zuzana Pavlinská

Pracovisko: Medzinárodné Laserové Centrum, Bratislava

Anotácia: Cieľom diplomovej práce je spracovanie literárnej rešerše zameranej na sledovanie 3D štruktúry polymérov, pričom v experimentálnej časti práce student bude sledovať 3D štruktúru vybraných biopolymérov.

 

Hodnotenie transportu mikroelementov v rastlinách pomocou pozitrónových žiaričov (RNDr. Miroslav Horník, PhD.) – Klára Kuglerová

Pracovisko: Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM Trnava, Špačince

Anotácia: Vypracovanie literárnej rešerše v podobe súčasného stavu poznatkov týkajúcich sa uplatňovania pozitrónových žiaričov vo výskume rastlín s upriamením sa na možnosti vizualizácie, ale aj kvantifikácie príjmu a distribúcie látok značených pomocou pozitrónových žiaričov alebo kovov v pletivách rastlín za využitia metód autorádiografie a pozitrónovej emisnej tomografie. Zvládnutie metód kultivácie vybraných druhov rastlín v hydroponických médiách za definovaných laboratórnych podmienok. Návrh zostavenia experimentov zahŕňajúcich metódy a princípy autorádiografie a pozitrónovej emisnej tomografie. Získanie vizuálnych záznamov a kvantitatívnych údajov opisujúcich procesy príjmu a distribúcie kovov zo skupiny mikroelementov v pletivách vybraných druhov rastlín v závislosti od podmienok kultivácie rastlín za využitia pozitrónových žiaričov a metód autorádiografie a pozitrónovej emisnej tomografie. Diskutovanie a porovnanie získaných výsledkov s údajmi uvádzanými v literatúre.

 

Sledovanie aktivity neuraminidáz pomocou glykánových biočipov (Ing. Jaroslav Katrlík, PhD.) – Šimon Kopp

Pracovisko: CHemický ústav, SAV, Bratislava

Anotácia: Práca bude zameraná na vývoj microarray biočipov s využitím cukry rozpoznávajúcich molekúl pre stanovenie aktivity neuroaminidáz s využitím vo výskume vírusov a antivirotík.

 

Biouhlie ako sorbent PO43- a NO3- ionov z prostredia (Mgr. Ildikó Matušíková, PhD.) – Laura Žideková

Pracovisko: Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM Trnava, Špačince

Anotácia: Cieľom diplomovej práce bude v experimentálnej činnosti využitie biouhlia ako sorbentu pre vybrané ióny z prostredia.

 

Chitinázy v ľane siatom a ich úloha v rôznych rastlinných procesoch (Mgr. Ildikó Matušíková, PhD.) – Mária Pavlovičová

Pracovisko: Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM Trnava, Špačince

Anotácia: Cieľom diplomovej práce bude v experimentálnej činnosti bude izolácia chitináz z ľanu siatého a ich úloha v rôôznych rastlinných materiáloch.

 

Izolácia a charakterizácia kmeňov laktobacilov z pekárenských kváskov (doc. Ing. Stanislav Šilhár, CSc.) – Karina Dugasová

Pracovisko: Výskumný ústav potravinársky, Modra

Anotácia: Laktobacily tvoria významnú časť populácie mikroorganizmov prítomných v tradičných pekárenských kvasoch. Tieto organizmy okrem známej produkcie kyseliny mliečnej dokážu produkovať ďalšie zaujímavé látky vrátane hydrolytických enzýmov pozitívne vplývajúcich na pekársky proces ako aj nutričné a senzorické parametre pekárskych produktov. Predmetom riešenia tejto diplomovej práce bude izolácia kmeňov baktérií patriacich do rodu Lactobacillus a ich charakterizácia tak z pohľadu molekulárnej biológie ako aj ich vplyvu na chlebo-pekárske vplastnosti.