Bakalárske práce

Na vypísané témy sa musíte prihlásiť po dohode so školiteľom aj v AIS-e! Tieto sú uvedené pod akademickým rokom 2017/2018. 

 

Analýza molekulárnej variability novo sa vynárajúcich vírusov viniča hroznorodého (Mgr. Lukáš Predajňa, PhD.)

Pracovisko: Virologický ústav, Biomedicínske centrum SAV Bratislava

Anotácia: Cieľom bakalárskej práce bude spracovať literárny prehľad o etiológii a molekulárnej variabilite novo sa vynárajúcich (tzv. emerging) vírusov viniča hroznorodého (Vitis vinifera), napr. GPGV, GSyV-1, GVCV, in silico spracovanie aktuálnych údajov z databázy National Center for Biotechnology Information (Genbank) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/ pomocou vhodných bioinformatických programov, analýza vnútrodruhovej/kmeňovej variability a možných evolučných mechanizmov (napr. rekombinácie genómu).

 

Imunitná odpoveď rastliny na infekciu patogénom (Ing. Slavomíra Nováková, PhD.)

Pracovisko: Virologický ústav, Biomedicínske centrum SAV Bratislava

Anotácia: Rozširovanie rastlinných patogénov je v súčasnosti stále kontrolované iba ich včasnou detekciou a následnou deštrukciou infikovanej rastliny. Jedným z možných spôsobov eliminácie vírusov je buď príprava GMO plodín alebo pochopenie mechanizmov interakcií vírus-rastlina, ktoré by mohli viesť k antivírusovým stratégiám založeným na podpore prirodzenej obrannej odpovede rastliny. Cieľom bakalárskej práce bude spracovať literárny prehľad o obrannej odpovedi rastliny na infekciu patogénom s čiastkovým zameraním sa na interakciu vírus-hostiteľ.

 

Stres endoplazmatického retikula v pankreatických beta bunkách: flavonoidy ako možná intervencia (RNDr. Jana Lomenová, PhD.)

Pracovisko: SAV Bratislava, Katedra biotechnológií FPV UCM Trnava, Špačince

Anotácia: Cieľom práce je pripraviť literárny prehľad na tému indukcie stresu endoplazmatického retikula (ER) v pankreatických beta bunkách vplyvom voľných mastných kyselín (palmitát), cytokínov, glukózy a jej metabolitu metylglyoxalu a inhibítorov vápnikových púmp, akým je napr. tapsigargín. Súčasťou práce je tiež zhrnutie doterajších informácií o anti-diabetických účinkoch flavonoidov ako aj o možnostiach prevencie stresu ER využitím týchto prírodných polyfenolových látok.

 

Polyfenolové látky v prevencii/liečbe glukózovej toxicity v pankreatických beta bunkách (RNDr. Jana Lomenová, PhD.)

Pracovisko: SAV Bratislava, Katedra biotechnológií FPV UCM Trnava, Špačince

Anotácia: Náplňou práce bude príprava literárnej rešerše o vplyve hyperglykémie, glukózovej toxicity a chronického oxidačného stresu na pankreatické beta bunky v podmienkach ochorenia diabetes mellitus typu 2. Úlohou tiež bude zhrnutie doterajších informácií o  účinkoch polyfenolových látok v prevencii/liečbe diabetu typu 2, príp. jeho chronických komplikácií.

 

Možnosti využitia probiotika SOLTOSE vo výžive hospodárskych zvierat (doc. RNDr. Ján Rafay, CSc.)

Pracovisko: VUŽV, Nitra, Katedra biotechnológií FPV UCM Trnava, Špačince

Anotácia: Spracovanie literárneho prehľadu zameraného na charakteristiku a klasifikáciu probiotík vo výžive potravinových HZ s dôrazom na publikované poznatky o novoregistrovanom  probiotickom prípravku SOLTOSE. Práca má sumarizovať existujúce údaje o zložení, podmienkach aplikácie a deklarovaných benefitoch prípravku. Kompilácia má priniesť aktuálne údaje o efektoch na úžitkovosť, zdravotný stav,  kvalitu  a bezpečnosť potravinových surovín po aplikácii prípravku v kŕmnej dávke zvierat.

 

Detekcia cudzorodej DNA v orgánoch modelového zvieraťa po skrmovaní GM kukurice (doc. RNDr. Ján Rafay, CSc.)

Pracovisko: VUŽV, Nitra, Katedra biotechnológií FPV UCM Trnava, Špačince

Anotácia: Spracovanie literárneho prehľadu zameraného na charakteristiku a klasifikáciu geneticky modifikovaných kŕmnych komponentov pre HZ. V práci sa majú prezentovať aktuálne poznatky o  geneticky modifikovanej kukurici pre kŕmne účely s dôrazom na  úžitkovosť a zdravotný stav zvierat. Majú sa zosumarizovať aj najnovšie poznatky o experimentálnych  metódach na detekciu a sledovanie  cudzorodého  génového konštruktu v metabolizme modelových zvierat po dlhodobom skrmovaní GM.  Kompilácia má priniesť aktuálne údaje o efektoch na úžitkovosť, zdravotný stav,  kvalitu  a bezpečnosť potravinových surovín po aplikácii GM plodín v kŕmnej dávke zvierat.

 

Genomický polymorfizmus mikrosatelitných markerov pri vybratých jedincoch mloka karpatského Lissotriton montadoni (Mgr. Daniel Mihálik, PhD.)

Pracovisko: VÚRV, Piešťany, Katedra biotechnológií FPV UCM Trnava, Špačince

Anotácia: Mlok karpatský - Lissotriton Montandoni (predchádzajúci názov Triturus Montandoni) je jedným z endemických druhov obojživelníkov vyskytujúcich sa v západnej časti Karpát. Fylogeneticky patrí do radu Urodela, rodu Salamndridae. Od roku 2008 je tento druh zaradený do Červeného zoznamu IUCN (International Union for Conservation of Nature) ohrozených druhov. Práca bude zameraná na štúdium genomického polymorfizmu mikrosatelitných markerov vybratých jedincov mloka karpatského. Predmetom práce bude vypracovanie literárneho prehľadu a optimalizácia PCR analýzy genomickej DNA.

 

Charakterizácia génov rastlín kódujúcich fytochelatačné enzýmy (Mgr. Daniel Mihálik, PhD.)

Pracovisko: VÚRV, Piešťany, Katedra biotechnológií FPV UCM Trnava, Špačince

Anotácia: Živé organizmy majú schopnosť viazať ióny kovov prostredníctvom enzymaticky katalyzovaných procesov. Takéto enzýmy vyskytujúce sa v rastlinách nazývame fytochelatačné enzýmy. Predmetom štúdia danej témy bude vypracovanie literárneho prehľadu na danú tému a optimalizácia primárnych molekulárno - biologických experimentov zameraných na detekciu génov kódujúcich fytochelatázy vybratých rastlinných druhov.

 

Producenti bioplastov na báze polyhydroxyalkanoátov  (doc. RNDr. Miroslav Ondrejovič, PhD.) - Natália Dohnalová

Pracovisko: Katedra biotechnológií FPV UCM Trnava, Špačince

Anotácia: Cieľom bakalárskej práce je spracovanie literárneho prehľadu o mikrobiálnych producentoch polyhydroxyalkanoátov ako využiteľných súčastí bioplastov. 

 

Technologicky využiteľné zložky kôry smrekovca obyčajného (doc. RNDr. Miroslav Ondrejovič, PhD.) - Roman Polák

Pracovisko: Katedra biotechnológií FPV UCM Trnava, Špačince

Anotácia: Cieľom bakalárskej práce je spracovanie literárneho prehľadu o technologicky využiteľných zložkách kôry smrekovca obyčajného. 

 

Antioxidačne účinné látky kôry smreka obyčajného (RNDr. Daniela Chmelová, PhD.) - Ivana Morávková

Pracovisko: Katedra biotechnológií FPV UCM Trnava, Špačince

Anotácia: Cieľom bakalárskej práce bude spracovať literárny prehľad o antioxidačne účinných látkach nachádzajúcich sa v kôre smreka obyčajného.  

 

Produkcia lignínolytických enzýmov baktériami (RNDr. Daniela Chmelová, PhD.) - Nikola Petruľová

Pracovisko: Katedra biotechnológií FPV UCM Trnava, Špačince

Anotácia: Cieľom bakalárskej práce bude spracovať literárny prehľad o produkcií lakáz vybranými mikroorganizmami so zameraním na vláknité huby bielej hniloby a následne popísať podmienky, ktoré vplývajú na produkciu lakáz ako je voľba producenta, zloženie kultivačného média, vplyv fyzikálnych faktorov a podobne. 

 

Produkcia bioetanolu z lignocelulózového materiálu (RNDr. Daniela Chmelová, PhD.) – Jana Joštiaková

Pracovisko: Katedra biotechnológií FPV UCM Trnava, Špačince

Anotácia: Cieľom bakalárskej práce bude spracovať literárny prehľad o produkcií bioetanolu z lignocelulózového materiálu.

 

Zdraviuprospešné vlastnosti pseudocerálií (RNDr. Erik Krošlák)

Pracovisko: Katedra biotechnológií FPV UCM Trnava, Špačince

Anotácia: Cieľom práce bude vypracovať literárny prehľad na látky s potenciálnymi zdraviuprospešnými vlastnosťami z oblasti sekundárnych metabolitov majúcich antioxidačné a antimikrobiálne účinky. Študent sa bude v práci primárne zameriavať na pohanku, quinou a amarant.

 

Spôsoby dlhodobého uchovávania ľulka zemiakového (Solanum tuberosum) in vitro (Mgr. Marcela Gubišová, PhD.)

Pracovisko: VÚRV, Piešťany

Anotácia: Príprava literárneho prehľadu o metódach, technikách a spôsoboch dlhodobého udržiavania ľuľka zemiakového v podmienkach in vitro – od prípravy a odberu biologického materiálu ľuľka zemiakového, založenia in vitro kultúr, kultivácie in vitro, regenerácie in vivo, spomaľovania rastu, až po metódy enkapsulácie a kryoprezervácie.

 

Štúdium genetickej diverzity pôdnych mikroorganizmov pomocou metód molekulárnej biológie (Mgr. Katarína Ondreičková, PhD.)

Pracovisko: VÚRV, Piešťany

Anotácia: Vypracovanie literárneho prehľadu o molekulárnych metódach na štúdium genetickej diverzity mikroorganizmov vo vzorkách pochádzajúcich z rôznych typov pôd a rizosféry, rôzneho poľnohospodárskeho využívania pôdy a rôznych rastlinných druhov.

 

Scientometrická analýza porovnávajúca kvantitu a kvalitu vedeckej práce jednotlivcov a inštitúcií (prof. RNDr. Ján Kraic, PhD.)

Pracovisko: Katedra biotechnológií FPV UCM Trnava, Špačince

Anotácia: Na navrhnutých princípoch scientometrickej evaluácie vykonať hodnotenie kvality vedeckej činnosti jednotlivcov, pracovných kolektívov a vedeckých inštitúcií, porovnávacie analýzy vedeckej činnosti, hľadanie foriem a spôsoby prezentovania a využitia získaných výsledkov.

Predpoklady: Pôjde o prácu "in silico", predpokladom je vyššia počítačová gramotnosť vo vyhľadávaní, spracovaní a prezentovaní údajov. Optimálne je, aby mal študent vlastný notebook s pripojením na mobilný internet.

 

Genetická modifikácia rastlín ako nástroj zmeny obsahu esenciálnych mastných kyselín (Mgr. Michaela Mrkvová) - Andrea Banski

Pracovisko: Katedra biotechnológií FPV UCM Trnava, Špačince

Anotácia: Esenciálne mastné kyseliny sú nevyhnutné komponent výživy živočíchov. Ich hlavnými zdrojmi sú hlavne mikroorganizmy, ryby a niektoré rastlinné druhy, ktoré však nevykazujú vhodné agronomické vlastnosti. Genetická transformácia rastlín je tak vhodným nástrojom pre prípravu takýchto rastlín. Práca bude realizovaná formou literárneho prehľadu riešenej problematiky).

 

In silico identifikácia a charakterizácia mikrosatelitov lykožrúta smrekového (Ips typographus) (Ing. Veronika Rošteková)

Pracovisko: Katedra biotechnológií FPV UCM Trnava, Špačince

Anotácia: Práca bude zameraná na prehľadávanie dostupných nukleárnych sekvencií DNA lykožrúta smrekového (Ips typographus) v databáze GenBank. Cieľom práce bude podrobná charakteristika týchto sekvencií ako základ pre návrh primerov, ktoré budú použité pre genetickú analýzu populácie lykožrúta smrekového (Ips typographus). 

 

Trendy vo vývoji účinných látok proti chrípke (Mgr. Zuzana Hľasová)

Pracovisko: Katedra biotechnológií FPV UCM Trnava, Špačince

Anotácia: Cieľom bakalárskej práce bude uskutočniť literárny prehľad trendov vo vývoji látok účinných proti chrípkovým vírusom, so zameraním na výskum inhibítorov povrchových enzýmov chrípkových vírusov, látok blokujúcich iónové kanály proteínov a vakcinácie. 

 

Antibakteriálna aktivita rastlinných drog s dominantným obsahom éterických olejov (Ing. Tibor Maliar, PhD.)

Pracovisko: Katedra biotechnológií FPV UCM Trnava, Špačince

Anotácia: Antibakteriálna aktivita rastlinných drog, s obsahom silíc a éterických olejov je známa a široko publikovaná. Pribúda prác, ktoré sa zameriavajú jednak na úpravu metodiky testovania antibakteriálnej aktivity, vzhľadom na limitovanú rozpustnosť týchto silíc vo vodnom prostredí, na druhej strane pribúda prác, ktoré popisujú perspektívu tejto skupiny látok a rastlinných drog s ich obsahom v antibakteriálnom účinku voči problémových, multirezistentným bakteriálnym kmeňom, prakticky výlučne z kategórie G- bakteriálnych taxónov. Do úvahy pripadajú rastlinné taxóny z čeľade Lamiaceae,  Pinaceae ale aj rastliny zo subtropického a tropického podnebného pásma ako napríklad Myrtaceae. Práca bude realizovaná v spolupráci s MÚ LF UK v Bratislave a jej predmetom bude sumarizácia poznatkov o antibakteriálnej aktivite najúčinnejších rastlinných zdrojov s obsahom silíc a ich účinnosti voči rezistentným bakteriálnym kmeňom.

 

Mechanizmy obrany rastliny voči abiotickým stresovým faktorom (RNDr. Michaela Havrlentová, PhD.) 

Pracovisko: Katedra biotechnológií FPV UCM Trnava, Špačince

Anotácia: V práci budú charakterizované rôzne formy abiotických stresových faktorov pôsobiacich na rastliny, pričom dôraz bude kladený na poľnohospodárske plodiny, prevažne obilniny. Druhú časť práce bude tvoriť popis mechanizmov, ktoré rastlina v prípade abiotického stresu aktivuje ako obranných mechanizmov voči nepriaznivým podmienkam prostredia.

 

Antifungálny potenciál vybraných metabolitov ovsa siateho (RNDr. Michaela Havrlentová, PhD.) 

Pracovisko: Katedra biotechnológií FPV UCM Trnava, Špačince, VÚRV, Piešťany

Anotácia: Predmetom práce bude štúdium metabolitov ovsa siateho, ktoré sa vyznačujú antifungálnym potenciálom. V práci bude zároveň popísaný aj spôsob extrakcie a purifikácie daných metabolitov na základe dostupnej literatúry.

 

Využitie svetla na reguláciu rastu rastlín (doc. Mgr. Alžbeta Marček Chorvátová DrSc.)

Pracovisko: Medzinárodné laserové centrum, Bratislava

Anotácia: Cieľom bakalárskej práce je zosumarizovať existujúce poznatky a identifikovať najvhodnejšie typy svetla na reguláciu rastu rôznych rastlinných druhov.

 

Prírodné farbivá a ich fluorescenčné vlastnosti (Mgr. Michal Žitňan, PhD.)

Pracovisko: Katedra biofyziky, Fakulta prírodných vied, UCM v Trnave

Anotácia: Cieľom bakalárskej práce je skompletizovať informácie o rôznych typoch prírodných farbív, absorpčných a emisných vlastnostiach ich fluorescencie a využití v praxi.

 

Sledovanie stresových reakcií rastlín optickými metódami (RNDr. Júlia Horilová, PhD.)

Pracovisko: Katedra biofyziky, Fakulta prírodných vied, UCM v Trnave

Anotácia: Cieľom bakalárskej práce je popísať stresové chovanie rastlín a identifikovať najvhodnejšie optické metódy na skúmanie stresových reakcií u rastlín.