Magisterské práce

Biologická aktivita extraktov kultivátov endofytických mikroorganizmov viniča Vitis vinifera in vitro (Bc. Ján Fortuna) 

Školiteľ: doc. Ing. Tibor Maliar, PhD. (tibor.maliar@ucm.sk)

Školiace pracovisko: KBT, FPV, UCM

Anotácia: Cieľom práce je izolácia endofytických mikroorganizmov viniča Vitis vinifera a ich morfologická charakterizácia  a príprava extraktov kultivátov v prvom roku riešenia. Nasledovať bude hodnotenie pripravených extraktov, konkrétne antioxidačnej aktivity (metódami DPPH, ABTS, FRAP, RP a CBA), antimikrobiálnej aktivity (na minimálne jeden G+ a jeden G- bakteriálny taxón)  a tiež inhibičnej aktivity na vybrané enzýmy na úrovni in vitro v druhom roku riešenia. Predmetom izolácie budú bakteriálne kmene a mikromycéty.

 

Možnosti introdukcie Dracocephalum moldavicum, Dracocephalum austriacum do špeciálnej rastlinnej výroby

Školiteľ: Ing. Iveta Čičová, PhD. (cicova@vurv.sk)

Školiace pracovisko: VÚRV v Piešťanoch

Anotácia: Cieľom diplomovej práce bude zistiť rozdiely, hodnotiť a porovnať dva introdukované druhy z hľadiska:

1. Fenologických fáz (vzchádzanie, vytváranie pravých listov, formovanie kvetenstva, zrelosť).

2. Morfologických znakov (hodnotenie podľa príslušných medzinárodných klasifikátorov)

3. Produkčných znakov (úroda biomasy)

4. Výskum rezistencie rastlín voči biotickým faktorom prostredia

Výskyt fytofágov a fytopatogénnych mikroorganizmov na jednotlivých rastlinách sa bude sledovať v monokultúrnych porastoch vysiatych a vysadených na pokusných políčkach VÚRV. Súbežne s testovaním odrôd bude prebiehať i zisťovanie odolnosti voči chorobám a škodcom na pracovisku v Piešťanoch.

 

Techniky množenia Pelargonium graveolens pre účely špeciálnej rastlinnej produkcie

Školiteľ: Ing. Iveta Čičová, PhD. (cicova@vurv.sk)

Školiace pracovisko: VÚRV v Piešťanoch

Anotácia: Muškáty patria k obľúbeným a typicky letným rastlinám. Odrody tejto skupiny sú zaujímavé svojou vôňou. Tieto muškáty sú na Slovensku málo rozšírené. Cieľom diplomovej práce bude porovnať techniky množenia muškátov, z hľadiska technickej náročnosti, finančných a personálnych požiadaviek. V rámci diplomovej práce budú sledované a porovnávané produkčné znaky v závislosti od odrôd, množiteľských techník a produkčného prostredia (skleník, poľné experimenty). Rovnako sa budú sledovať rezistencie voči biotickým faktorom prostredia (výskyt chorôb a škodcov).

 

Borák lekársky Borago officinalis - zdroj prírodných aróm, možnosti pestovania.

Školiteľ: Ing. Iveta Čičová, PhD. (cicova@vurv.sk)

Školiace pracovisko: VÚRV v Piešťanoch

Anotácia: Cieľom diplomovej práce bude zistiť rozdiely, hodnotiť a porovnať odrody boráku z hľadiska:

1. Fenologických fáz (vzchádzanie, vytváranie pravých listov, formovanie kvetenstva, zrelosť).

2. Morfologických znakov (hodnotenie podľa príslušných medzinárodných klasifikátorov)

3. Produkčných znakov (úroda biomasy)

4. Výskum rezistencie rastlín voči biotickým faktorom prostredia

Významných faktorom bude sledovanie odolnosti voči chorobám a škodcom na poľných pokusoch založených na pracovisku v NPPC - VÚRV Piešťany.

 

Jednoduché a účinné protokoly na izoláciu DNA z rastlinných semien s vysokým obsahom polysacharidov/ Simple and effective protocols for DNA isolation from seeds with high level of polysaccharides (Bc. Nikola Marčeková)

 Školiteľ: prof. RNDr. Ján Kraic, PhD. (jan.kraic@ucm.sk)

Školiace pracovisko: FPV, FPV, UCM v Trnave/VÚRV v Piešťanoch

Anotácia: Bude obsahovať prehľad existujúcich metód extrakcie, izolácie a purifikácie, hodnotenia kvality a kvantity celkovej DNA izolovanej z natívnych a spracovaných rastlinných semien s vysokým obsahom polasacharidov. Pôjde o semená vybraných druhov obilnín  a pseudoobilnín. Testované budú „klasické“ postupy extrakcie, izolácie a purifikácie založené na organickej extrakcii, diferenciálnej rozpustnosti a postupy pomocou komerčných kitov. Teoretická časť bude obsahovať prehľad metód na extrakciu, izoláciu a purifikáciu DNA, vyhodnocovanie účinnosti izolačných protokolov po stránke kvantity aj kvality izolovanej DNA. V experimentálnej časti bude skúšaných a porovnávaných niekoľko „klasických“ postupov izolácie DNA. Postupy budú pravdepodobne aj modifikované, z dôvodu vysokého obsahu škrobových polysacharidov v rastlinných semenách. Izolovaná DNA bude testovaná kvalitatívne a kvantitatívne, vrátanie testovania možnosti jej bezproblémovej PCR amplifikácie s druhovo špecifickými primermi.

 

Molekulárne markéry asociované s génmi pre príjem kadmia rastlinami /Molecular markers associated with uptake of cadmium by plants

 Školiteľ: Mgr. Ildikó Matušíková, PhD. (ildiko.matusikova@ucm.sk)

Školiace pracovisko: KER, FPV, UCM v Trnave

Anotácia: Kadmium (Cd) je toxický kov, ktorý je prirodzene prítomný v stopových množstvách takmer vo všetkých pôdach. Potraviny kontaminované kadmiom sú dominantným zdrojom expozície človeka. Potravinová norma pre hladinu Cd napríklad v zrnách pšenice je definovaná FAO aj WHO na 0,2 mg.kg-1. Niektoré odrody pšenice, najmä pšenice tvrdej (Triticum turgidum L. var durum), majú genetický potenciál akumulovať Cd v zrnách na úrovne, ktoré presahujú stanovené normy. Z hľadiska bezpečnosti potravín preto je nutné tieto rizikové odrody identifikovať. Nakoľko fenotypovanie odrôd pre príjem Cd je časovo aj finančne náročné, využitie molekulárnych markérov spojených s génmi kontrolujúcimi príjem Cd predstavuje riešenie pre charakteristiku potenciálne rizikových odrôd. Diplomová práca je zameraná na spracovanie dostupných literárnych zdrojov o existujúcich markéroch pre príjem Cd rastlinami, ako aj na ich využitie pre charakteristiku sady odrôd vybraného rastlinného druhu.

 

Citlivosť vybratých genotypov maku siateho na artificiálnu infekciu rastlinnými vírusmi / Sensitivity of the selected  poppy (Papaver somniferum) genotypes to the Artificial Infection by Plant Viruses 

Školiteľ: Mgr. Daniel Mihálik, PhD. (daniel.mihalik@ucm.sk)

Školiace pracovisko: Katedra biotechnológií, FPV UCM/Národné poľnohospodárske a potravinové centrum, Výskumný ústav rastlinnej výroby, Piešťany

Anotácia: V rastlinnej ríši nejestvuje žiaden rastlinný druh, ktorý by nebol atakovaný vírusovými fytopatogénmi. Vírusové infekcie negatívne ovplyvňujú produkciu poľnohospodársky významných rastlinných druhov. V rámci rastlinného druhu však existujú rozdiely medzi jednotlivými taxónmi v senzitivite, resp. rezistencii k jednotlivým vírusovým fytopatogénom. Predmetom štúdia danej práce bude skríning genotypov maku siateho a ich reakcia na vírusové infekcie.  Prítomnosť vírusu bude detekovaná na transkriptomickej a proteomickej úrovni. 

 

Optimalizácia transformácia rastlín z čeľade kapustovité s cieľom dosiahnutia zmeny v kvantitatívnom a kvalitatívnom zložení zásobných lipidov / The genetic transformation optimization of plants from the family Brassicaceae  in order to achieve a change in the quantitative and qualitative composition of the storage lipids

Školiteľ: Mgr. Daniel Mihálik, PhD.

Školiace pracovisko: Katedra biotechnológií, FPV UCM/Národné poľnohospodárske a potravinové centrum, Výskumný ústav rastlinnej výroby, Piešťany

Anotácia: Predmetom riešenia daného zadania bude optimalizovať podmienky genetickej transformácie vybratých rastlinných druhov čeľade Brassicacea (hlavne repka olejná) s perspektívou získania transgénnych rastlín produkujúcich acetyldiacylglycerol ako jednu z foriem zásobných lipidov. Práca bude zahŕňať prípravu vhodných vektorov, prípravu transgénnych budeniek agrobacterium tumefaciens, štúdium regeneračných schopností vybratých rastlín z čeľade Brassicacea, transformáciu rastlín, detekciu transgénu na genomickej, transkriptomickej a metabolomickej úrovni. Práca si vyžaduje vysokú mieru altruizmu, primeranú vysokú úroveň poznania študovanej problematiky a ochotu pravidelne a často cestovať do Piešťan.

 

Nové metódy pre stanovenie aktivity neuraminidáz pre zlepšenie liečby a prevencie chrípky/New methods for determining neuraminidase activity to improve the treatment and prevention of influenza (Bc. Michaela Méryová)

Školiteľ: Ing. Jaroslav Katrlík, PhD. (katrlik@yahoo.com)

Školiace pracovisko: Chemický ústav, SAV, Bratislava

Anotácia: bude doplnený 

 

Hodnotenie príjmu mikroelementov sladkovodnými rastlinami pomocou pozitrónových žiaričov/ Evaluation of microelements uptake by freshwater plants using positron emitters (Bc. Petra Červeňáková)

Školiteľ: doc. RNDr. Miroslav Horník, PhD. (miroslav.hornik@ucm.sk)

Školiace pracovisko: KER, FPV, UCM v Trnave

Anotácia: Vypracovanie literárnej rešerše v podobe súčasného stavu poznatkov týkajúcich sa príjmu mikroelementov a kovov vo všeobecnosti sladkovodnými rastlinami. Samostatná pozornosť bude venovaná aj poznatkom týkajúcich sa uplatňovania rádioizotopov
vo výskume rastlín s upriamením sa na možnosti vizualizácie, ale aj kvantifikácie príjmu a distribúcie kovov v pletivách rastlín za využitia metód autorádiografie a pozitrónovej emisnej tomografie.

– Zvládnutie metód kultivácie vybraných druhov sladkovodných rastlín za definovaných laboratórnych podmienok.

– Návrh zostavenia a podmienok experimentov zahŕňajúcich metódy a princípy autorádiografie a pozitrónovej emisnej tomografie.

– Získanie vizuálnych záznamov a kvantitatívnych údajov opisujúcich procesy príjmu a distribúcie kovov zo skupiny mikroelementov v pletivách vybraných druhov sladkovodných rastlín v závislosti od podmienok kultivácie rastlín za využitia pozitrónových žiaričov a metód autorádiografie a pozitrónovej emisnej tomografie.

– Diskutovanie a porovnanie získaných výsledkov s údajmi uvádzanými v literatúre.

 

Optimalizácie extrakcie antioxidantov získaných z výliskov hrozna/The optimization of antioxidant extraction from grape (Bc. Ivana Moravková)

Školiteľ: RNDr. Daniela Chmelová, PhD. (daniela.chmelova@ucm.sk)

Školiace pracovisko: KBT, FPV, UCM v Trnave

Anotácia: Cieľom tejto práce bude spracovanie literárnej rešerše zameranej na prítomnosť antioxidantov nachádzajúcich sa vo výliskov hrozna získaných po ich spracovaní. V experimentálnej časti práce sa študent zameria na zhodnotenie vplyvu vybraných parametrov ako je vplyv extrakčného činidla, pomeru medzi extrakčným činidlom a rastlinným materiálom, teplotou a časom extrakcie a na následnú optimalizáciu extrakčného procesu. Následne pomocou moderných metód extrakcie otestuje možnosť zvýšenia množstva vyextrahovaných antioxidantov z výliskov hrozna a experimentálne získané výsledky následne opíše pomocou empirických modelov podľa Page, Peleg a Patricelli extrakčný proces.

 

Inhibícia polyfenoloxidázy izolovanej z hrozna/ Inhibiton of polyphenol oxidase from grape (Bc. Jana Joštiaková)

Školiteľ: RNDr. Daniela Chmelová, PhD. 

Školiace pracovisko: KBT, FPV, UCM v Trnave

Anotácia: Cieľom diplomovej práce bude spracovanie literárneho prehľadu zameraného na polyfenoloxidázy nachádzajúce sa v rastlinnom materiáli. V úvode sa študent bude zaoberať štruktúrou tohto enzýmu, jeho biochemickými vlastnosťami a možnosťami inhibície polyfenoloxidázy. V experimentálnej časti práce izoluje polyfenoloxidázu z rastlinného materiálu, konkrétne z hrozna, a následne popíše jej biochemické vlastnosti. V poslednej časti práce sa študent zameria na možnosti inhibície tohto enzýmu vhodnými reverzibilnými a ireverzibilnými inhibítormi.

 

Produkcia polyhydroxyalkanoátov baktériami druhu Cupriavidus necator/Polyhydroxyalkanoate production by Cupriavidus necator (Bc. Natália Dohnalová)

Školiteľ: doc. RNDr. Miroslav Ondrejovič, PhD. (miroslav.ondrejovic@ucm.sk)

Školiace pracovisko: KBT, FPV, UCM v Trnave

Anotácia: Cieľom diplomovej práce bude spracovanie literárneho prehľadu zameraného na fermentačnú produkciu polyhydroxyalkanoátov baktériami druhu Cupriavidus necator vrátane postupov zaraďovaných medzi up-, main- a down-stream procesy. V úvode sa zameriame na výber vhodných podmienok kultivácie/propagácie baktérií zvoleného druhu a po optimalizácii propagačnej fázy sa budeme zaoberať optimalizáciu produkčnej fázy vrátane vybraných down-stream procesov.

 

Spriahnuté enzýmové reakcie využiteľné pre stanovenie neuraminidázovej aktivity/Coupled enzyme reaction for determination of neuraminidase activity

Školiteľ: doc. RNDr. Miroslav Ondrejovič, PhD.

Školiace pracovisko: KBT, FPV, UCM v Trnave

Anotácia: Cieľom diplomovej práce bude spracovanie literárneho prehľadu zameraného na možnosti stanovania neuraminidáz pomocou spriahnutých reakcií. V experimentálnej práci sa budeme zaoberať spriahnutými enzýmovými reakcia a hodnotením kinetiky jednotlivých enzýmových reakcií tak, aby bolo možné na základe získaných výsledkov definovať zloženie reakčnej zmesi pre fotometrické stanovenie neuraminidáz pomocou spriahnutých reakcií.

 

Regeneračná schopnosť vybraných genotypov repky olejky v podmienkach in vitro/ Regeneration capacity of selected oilseed rape genotypes in in vitro conditions(Bc. Radovan Al Ramadan)

Školiteľ: doc. Ing. Jana Moravčíková, PhD. (jana.moravcikova@ucm.sk)

Školiace pracovisko: KBT, FPV, UCM v Trnave

Anotácia: Repka olejka je kultúrna plodina, ktorá sa pre svoje olejnaté semená využíva na výrobu oleja. Cieľom práce je otestovať in vitro regeneračný potenciál dostupných genotypov repky olejky. Práca zahŕňa prenos semien z in vivo do in vitro podmienok a navodenie procesu organogenézy z rôznych typov explantátov pomocou kombinácie rastových regulátorov, ktoré budú vybraté na základe literárnych údajov a následné zhodnotenie regeneračného potenciálu jednotlivých genotypov.

 

Vplyv abiotického stresu na expresiu dehydrínov v Triticum aestivum/ The effect of the abiotic stress on the expresion of dehydrins in Triticum aestivum

Školiteľ: doc. Ing. Jana Moravčíková, PhD.

Školiace pracovisko: KBT, FPV, UCM v Trnave

Anotácia: Rastliny sú neustále vystavované rôznym environmentálnym stresom. Na to, aby prežili v nevýhodnom prostredí, musia sa vedieť adaptovať na zmenené podmienky. Súčasťou globálnej odpovede rastlín na stres je obrana bunkového metabolizmu pomocou produkcie celej rady proteínov, medzi ktoré patria aj dehydríny. Dehydríny sú hydrofilné proteíny, ktoré sa indukujú hlavne počas osmotického stresu ako sucho, chlad alebo zasolenie. Experimentálna práca bude zameraná na štúdium vplyvu vybraných typov abiotického stresu na expresiu dehydrínov (v databáze dostupných dehydrínových génov doposiaľ identifikovaných v pšenici)  počas klíčenia vybraných genotypov pšenice  v prítomnosti vybraných typov abiotického stresu. Kvalitatívne pomocou RT-PCR s využitím špecifických primerov sa vyhodnotí expresia študovaných génov.  

 

Kvalita oleja zo semena maku siateho (Bc. Nikola Petruľová)

Školiteľ: RNDr. Michaela Havrlentová, PhD. (michaela.havrlentova@ucm.sk)

Školiace pracovisko: NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby v Piešťanoch

Anotácia: Teoretická časť práce bude zameraná na charakterizáciu semena maku siateho, hlavne slovenskej proveniencie, z hľadiska obsahu a kvality lipidov a iných benefitných látok. V práci budú charakterizované aj spôsoby izolácie rastlinného oleja pre potreby humánnej výživy, ich výhody a nevýhody na získanie vysoko kvalitného produktu. Experimentálna časť práce bude venovaná analýze obsahových látok v vstupnom semene, ktoré bude ďalej využité na extrakciu oleja. Analyzovaný bude olej získaný rôznymi spôsobmi a od rôznych dodávateľov za účelom posúdenia kvality výsledného produktu a jeho prínosu pre konzumenta.

 

Kvalita netradične sfarbených pšeníc a ich potenciál v slovenskom poľnohospodárstve a potravinárstve (Bc. Andrea Marušinová) 

Školiteľ: RNDr. Michaela Havrlentová, PhD.

Školiace pracovisko: NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby v Piešťanoch

Anotácia: Teoretická časť práce bude venovaná problematika a mechanizmu šľachtenia pšenice letnej v podmienkach Slovenského poľnohospodárstva s dôrazom na pšenice s pridanou hodnotou. V experimentálnej časti práce budú v troch po sebe nasledujúcich rokoch hodnotené vybrané genotypy pšenice letnej z hľadiska úrodotvorných znakov, ale aj kvality semena. Analyzovaný bude na základe výsledkov a štatistického vyhodnotenia potenciál ich využitia ako nových odrôd pšenice s pridanou hodnotou pre konzumenta.