Bakalárske práce

Produkcia rekombinantných lakáz/ Production of recombinant laccases

Školiteľ: RNDr. Daniela Chmelová, PhD. (daniela.chmelova@ucm.sk)

Školiace pracovisko: KBT, FPV, UCM v Trnave

Anotácia: Cieľom bakalárskej práce bude spracovanie literárnej rešerše zameranej na rôzne prístupy v produkcii rekombinantných lakáz z rôznych donorových organizmoch vo vybraných modelových organizmoch. V práci sa študent zameria tiež na biochemické vlastnosti takto pripravených enzýmov a ich potenciálne využitie.

 

Využitie fytochemikálií z hroznových výliskov (Vitis vinifera L.)/ Utilization of grape pomace phytochemicals (Vitis vinifera L.)

Školiteľ: RNDr. Daniela Chmelová, PhD.

Školiace pracovisko: KBT, FPV, UCM v Trnave

Anotácia: Cieľom bakalárskej práce bude spracovanie literárnej rešerše zameranej na využitie zlúčenín nachádzajúcich sa vo výliskov hrozna, konkrétne v šupkách a semenách. Tento materiál je bohatý na fenolové zlúčeniny, vlákninu a tiež je možné získať z neho hroznový olej. Študent sa v práci zamerania na popis jednotlivých zlúčenín nachádzajúcich sa vo výliskoch hrozna ako aj na možnosti jeho potenciálne využitia v biotechnologických aplikáciách.  

 

Spriahnuté enzýmové reakcie pre vývoj biosenzorov/Coupled enzyme reactions for biosensor development

Školiteľ: doc. RNDr. Miroslav Ondrejovič, PhD. (miroslav.ondrejovic@ucm.sk)

Školiace pracovisko: KBT, FPV, UCM v Trnave

Anotácia: Cieľom bakalárskej práce bude spracovanie literárneho prehľadu zameraného na využitie spriahnutých enzýmových reakcií nevyhnutných pre konštrukciu biosenzorov využiteľných v rôznych odvetviach národného hospodárstva vrátane potravinárstva, chemického priemyslu a medicíny.

 

Produkcia rekombinantne pripravených, virálnych neuraminidáz vo vybraných modelových organizmoch

Školiteľ: doc. RNDr. Miroslav Ondrejovič, PhD.

Školiace pracovisko: KBT, FPV, UCM v Trnave

Anotácia: Cieľom bakalárskej práce bude spracovanie literárneho prehľadu zameraného na fermentačnú produkciu virálnych neuraminidáz rekombinantnými DNA technológiami v prokaryotických a eukaryotických organizmoch vrátane baktérií, kvasiniek a živočíšnych buniek.

 

Transgénne rastliny a ich potenciál v podmienkach environmentálneho stresu./Transgenic  plants under conditions of environmental stress

Školiteľ: doc. Ing. Jana Moravčíková, PhD. (jana.moravcikova@ucm.sk)

Školiace pracovisko: KBT, FPV, UCM v Trnave

Anotácia: Cieľom práce je priniesť literárny prehľad týkajúci sa problematiky geneticky modifikovaných rastlín a možnosti využitia transgenózy na prípravu rastlín, ktoré by lepšie odolávali abiotickému alebo biotickému stresu. Zhodnotí sa, ktorým smerom sa v súčasnosti laboratórny výskum uberá a aká je situácia s takýmito geneticky modifikovanými rastlinami v komerčnom prostredí.

 

Úloha mikroRNA v rastlinnej odpovedi na stres/ The role of miRNA in plant stress response

Školiteľ: doc. Ing. Jana Moravčíková, PhD.

Školiace pracovisko: KBT, FPV, UCM v Trnave

Anotácia: Rastliny počas stresu využívajú viaceré génové regulačné mechanizmy, do ktorých patrí aj posttranskripčná regulácia expresie génov, ktorých úlohou je obnoviť bunkovú homeostázu.  MikroRNA (miRNA) sú krátke nekódujúce jednovláknové RNA o veľkosti 21-23 nukleotidov, ktoré pôsobia ako transkripčné regulátory génovej expresie väzbou na príslušné mRNA. miRNA boli identifikované ako regulátory mnohých biologických procesov a výskumy naznačujú, že by mohli považované za biomarkery stresu. Cieľom práce je priniesť literárny prehľad o doposiaľ získaných poznatkov o úlohe miRNA v rastlinách počas abiotického a biotického stresu.

 

Preventívno-terapeutické vlastnosti rastlinných olejov

Školiteľ: RNDr. Michaela Havrlentová, PhD. (michaela.havrlentova@ucm.sk)

Školiace pracovisko: KBT, FPV, UCM v Trnave

Anotácia: Bakalárska práca bude rešeršného charakteru a zameraná bude na charakterizáciu vybraných rastlín pestovaných a využívaných na produkciu rastlinného oleja. V práci bude časť venovaná tradičným i inovatívnym spôsobom extrakcie oleja a kritériám hodnotenia jeho kvality. Pozornosť bude venovaná aj látkam s biologickou aktivitou, ktoré sa v rastlinných olejoch po extrakcii nachádzajú a spôsobujú tak oleju pridanú hodnotu.

 

Organické poľnohospodárstvo v Slovenskej republike v 21. storočí

Školiteľ: RNDr. Michaela Havrlentová, PhD.

Školiace pracovisko: KBT, FPV, UCM v Trnave

Anotácia: Práca rešeršného charakteru bude popisovať princípy organického pestovania s dôrazom na vybrané poľnohospodárske plodiny a zaoberať sa bude aj najnovšími celosvetovými trendami a možnosťami ich aplikácie v Slovenskej republike.

 

Charakterizácia zásobných bielkovín patriacich ku glutenínom pri jednotlivých rastlinných druhoch, patriacich do rodu Triticum/ Characterization of gluten-related storage proteins for individual plant species belonging to the genus Triticum

Školiteľ: Mgr. Daniel Mihálik, PhD.

Školiace pracovisko: Katedra biotechnológií, FPV UCM/Národné poľnohospodárske a potravinové centrum, Výskumný ústav rastlinnej výroby, Piešťany

Anotácia: Vysokomolekulárne a nízkomolekulárne proteínové podjednotky glutenínov rastlinných druhov spadajúcich do rodu Triticum patria medzi najpočetnejšie proteíny v rastlinnej ríši. Z hľadiska potravinárskeho sú súčasťou lepku a ich kvalitatívne a kvantitatívne zloženie  výraznou mierou determinuje chlebopekárske využitie obilnín.  Predmetom danej práce je vytvorenie podrobného literárneho prehľadu popisu genomickej a proteomickej charakterizácie glutenínov pri druhoch rodu Triticum.