Dokumenty pre doktorandov

Individuálny študijný plán doktoranda
Individuálny študijný plán v dennej forme štúdia pozostáva zo študijnej, pedagogickej a vedeckej časti. V externej forme štúdia je pedagogická činnosť nahradená inou adekvátnou činnosťou. Individuálny študijný plán zostavuje školiteľ a predkladá na schválenie predsedovi odborovej komisie alebo SOK do jedného mesiaca od zápisu.
 
IŠPD vzor je možné stiahnúť tu.
 
Každý doktorand je povinný naštudovať si Smernicu o doktorandskom štúdiu a riadiť sa ňou. 
 
Bližšie pokyny pre doktorandské štúdium sú uvedené tu
 
Ročné hodnotenie doktoranda si môžete stiahnúť tu
 

Dizertačná skúška

Doktorand v dennej forme štúdia vykoná dizertačnú skúšku do 24 mesiacov od začiatku štúdia, doktorand v externej forme štúdia do 36 mesiacov. Tieto lehoty sa predlžujú o dobu prerušenia štúdia. Prihlášku na dizertačnú skúšku je doktorand povinný podať do 28 dní pred termínom dizertačnej skúšky.
 
Súhlas školiteľa s konaním dizertačnej skúšky - tu -
Prihláška na dizertačnú skúšku - tu -
 
K prihláške doktorand priloží: 
 • Výkaz o štúdiu (kontrola predpísaného počtu kreditov) 
 • Písomnú časť k dizertačnej skúške v 4 vyhotoveniach (1x školiteľ, 1x oponent, 1x knižnica, 1x katedra) 
 • Profesijný životopis – podpísaný 
 • Kópie a zoznam publikovaných prác 
 • Súhlas školiteľa s konaním skúšky a jeho písomné stanovisko 
 • Schválený Individuálny študijný plán 
 • Ročné hodnotenie doktoranda za každý rok štúdia podpísané školiteľom
 
Dizertačná skúška pozostáva z časti, ktorú tvorí rozprava o písomnej práci dizertačnej skúške a z časti, v ktorej má doktorand preukázať teoretické vedomosti v určených predmetoch dizertačnej skúšky. Priebeh oboch častí dizertačnej skúšky hodnotí komisia komplexne vyjadrením „prospel“ alebo „neprospel“.
 
Predmety štátnej dizertačnej skúšky: 
 • Projekt dizertačnej práce 
 • Biotechnológie
 
Rámcová štruktúra Projektu dizertačnej práce: 
 • titulný list 
 • cieľ práce 
 • abstrakt
 • súčasný stav riešenej problematiky doma a v zahraničí
 • náčrt teoretických poznatkov a ich perspektívneho riešenia 
 • očakávané závery a východiská 
 • použitá literatúra 
 • prílohy (v prípade potreby)
 
Minimálny rozsah Projektu dizertačnej práce je 50 000 znakov.
 

Dizertačná práca

Náležitosti dizertačnej práce sú uvedené tu
 
Vzor záverečnej práce si môžete stiahnúť tu.
Dizertačná práca má všetky nevyhnutné náležitosti monografie. Práca je písaná vo formáte A4 v textovom editore. Odporúčaný rozsah dizertačnej práce je 150 000 znakov. Dizertačnú prácu posudzujú traja oponenti. Najmenej jeden oponent musí byť nositeľom vedecko-pedagogického titulu profesor (zaradený na funkčné miesto profesora) alebo má vedeckú hodnosť doktor vied alebo je výskumným pracovníkom s priznaným kvalifikačným stupňom I. Ďalšími oponentmi môžu byť nositelia vedecko-pedagogického titulu docent, významní odborníci s akademickým titulom PhD. alebo starším ekvivalentom tohto akademického titulu, prípadne kvalifikovaní odborníci z praxe.
 

Kontakt

Koordinátor doktorandského študijného programu Biotechnológie za KBT: RNDr. Daniela Chmelová, PhD. (daniela.chmelova@gmail.com)
 

PhDr. Soňa Svetlíková
Kancelária 111b (Nám. J. Herdu 2, Trnava, prvé poschodie)
Telefón: 033 5565 149
Fax: 033 5565 120
E-mail: sona.svetlikova(zav.)ucm.sk

Úradné hodiny
Pondelok: 8:00 - 11:00 hod.
Utorok:      neúradný deň
Streda:      8:00 - 11:00 hod. a 12:30 - 14:30 hod.
Štvrtok:      neúradný deň
Piatok:       8:00 - 11:00 hod.