17.08.2016

Harmonogram zápisov do jednotlivých ročníkov: 

  • zápis do 2. ročníka Bc., Mgr. Biotechnológie - 6. september 2016 o 8:00 Miestnosť S0.2 (budova UCM v Trnave, Nám. J. Herdu 2, prízemie, vľavo)
  • zápis do 3. ročníka Bc., Biotechnológie - 7. septemeber 2016 o 8:00 Miestnosť S0.2 (budova UCM v Trnave, Nám. J. Herdu 2, prízemie, vľavo)

Študent musí mať vytvorený zápisný list na AR 2016/2017 v AISe! V prípade, že si študent zápisný list nevytvoril, musí kontaktovať e-mailom svoju študijnú referentku.

Študent dennej formy štúdia všetky tlačivá požadované k úplnému zápisu do vyššieho roka štúdia (Čestné vyhlásenie pre centrálny register študentov, podpísaný výpis známok za predchádzajúci akademický rok, vyplnené potvrdenia o návšteve školy a tlačivá pre potreby zdravotnej poisťovne, sociálnej poisťovne, ÚPSVaR a i)., osobne prinesie na kontrolu a uzatvorenie úplného zápisu podľa harmonogramu (v záujme predísť možným komplikáciám spôsobenými neuhradením predpísanej platby žiadame študentov, aby si kópiu dokladu o úhrade 20 €, priniesli so sebou).

Študent nadštandarnej dĺžky štúdia a študent po prerušení štúdia vykoná svoj zápis na študijnom oddelení FPV po dohode s referentkou.

22.06.2016

Pridelenie ubytovania študentom FPV UCM na AR 2016/17 nájdete tu

16.06.2016

Laboratórium biokatalýzy a organickej syntézy Chemického ústavu SAV ponúka možnosť letnej stáže v rozsahu 2-3 týždňov pre študentov Biotechnológií. Pre viac informácií pozri tu. V prípade záujmu kontaktujte: vladimir.mastihuba@savba.sk. 

                                                                

15.06.2016

Dňa 30.6.2016 končí skúšobné obdobie letného semestra v akademickom roku 2015/2016. Povinnosti vyučujúceho a študenta nájdete tu

08.06.2016

Postup elektronické zápisu študentov FPV UCM na AR 2016/2017 môžete pozrieť  tu

29.04.2016

Oznam pre študentov 3. ročníka (Bc.) a 1. ročníka (Mgr.)

obhajoby Bakalárskeho projektu II (3: ročník, Bc.) a Laboratórnych cvičení k semestrálnej práci II (1. ročník, Mgr.) sa budú konať v nasledujúcich termínoch v mistnosti Š 2.5. od 8:30: 

  • ​1. termín - 27.05.2016 (piatok) - poslať prácu do 22.05.2016 (nedeľa)
  • 2. termín - 10.06.2016 (piatok) - poslať prácu do 05.06.2016 (nedeľa)
  • 3. termín - 24.06.2016 (piatok) - poslať prácu 19.06.2016 (nedeľa)

​Študenti práce vždy pošlú do nedele na adresu miroslavondrejovic@gmail.com. Je potrebné sa prihlásiť na vybraný termín v AIS-e. Bez splnenia nižšie uvedených atribútov nebudú študenti k obhajobe pripustení. Podmienky nájdete tu

13.04.2016

Oznam pre študentov

Študenti 3. ročníka bakalárskeho štúdia si prihlášku na magisterský stupeň môžu podať do 30. apríla 2016 (1. kolo) poštou na adresu Študijné oddelenie UCM,  FPV UCM v Trnave, Nám. J. Herdu 2, 917 01 Trnava, osobne v podateľni UCM v Trnave alebo elektronicky. Pokyny pre vyplnenie elektronickej prihlášky sú uvedené na stránke UCM.   

Pri elektronickom podaní prihlášky je uchádzač povinný vytlačenú a podpísanú prihlášku spolu s požadovanými dokladmi  odoslať na Študijné oddelenie UCM. 

15.03.2016

Oznam pre študentov 
Študenti tretieho roku bakalárskeho štúdia na FPV UCM, ktorí majú štátne skúšky v auguste 2016, aktualizujte si prosím Vaše údaje na ISIC preukaze priložením k  univerzitnému terminálu.

08.03.2016

Harmonogram štátnych skúšok je možné stiahnúť tu. Pre viac informácií ohľadom spracovania záverečnej práce, termínov odovzdávania pozri tu

01.03.2016

Oznam študijného oddelenia
Študijné oddelenie upozorňuje študentov, že podmienkou pokračovania v štúdiu v ďalšom roku štúdia (AR 2016/2017) v dennej a externej forme štúdia je získanie aspoň 40 kreditov v predchádzajúcom akademickom roku (AR 2015/2016).
V externej forme štúdia aspoň 30 kreditov v študijných programoch so štandardnou dĺžkou štúdia štyri roky v bakalárskych študijných programoch a v študijných programoch so štandardnou dĺžkou štúdia tri roky v magisterských študijných programoch (§ 11 ods. 26 Študijného poriadku UCM v Trnave)

17.02.2016

Zoznam nominovaných študentov v programe ERASMUS+ na rok 2016/2017 na FPV UCM je možné stiahnúť tu

12.02.2016

Na Fakulte prírodných vied UCM v Trnave sa 6. apríla 2016 uskutoční celoslovenská študentská vedecká konferencia s názvom „Aplikované prírodné vedy“. 

Cieľom študentskej vedeckej konferencie je dať možnosť študentom 1. a 2. stupňa vysokoškolského štúdia prezentovať svoje vedecké experimentálne a/alebo teoretické výsledky získané v rámci prípravy bakalárskych, semestrálnych a magisterských prác, a tým im poskytnúť priestor pre vzájomnú komunikáciu a získavanie nových informácií počas odborných diskusií.
V rámci konferencie prebieha aj súťaž s ocenením najlepších prezentovaných prác. Viac informácií získate   tu  .

05.02.2016

Rozvrh na letný semester v akademickom roku 2015/2016 je v AIS-e. 

Letný semester v akademickom roku 2015/2016  začína dňa 15.02.2016.

05.02.2016

Dňa 13.4.2016 sa na pôde Fakulty prírodných vied UKF v Nitre uskutoční študentská vedecká konferencia (ŠVK). Podujatie je určené pre študentov bakalárskeho a magisterského stupňa, pričom vítaní sú aj doktorandi v 1. ročníku štúdia. Dôležitým termínom je 10. marec 2016, dokedy je nutné nahrať príspevok do konferenčného systému. Viac informácií nájdete na: http://konferencie.ukf.sk/index.php/svk/svk2016

20.01.2016

Študenti druhých ročníkov bakalárskeho a prvých ročníkov magisterského štúdia sa do 28.02.2016 musia prihlásiť na témy záverečných prác na akademický rok 2016/2017 cez systém AIS. V AIS-e nezabudnite vybrať akademický rok 2016/2017 a záverečnú prácu vypísanú na FPV (t.j. BPFPV alebo DPFPV). Postup si môžete stiahnúť tu

20.01.2016

Štátne skúšky bakalárskeho študijného programu Biotechnológie sa uskutočnia v dňoch 22. - 23.08.2016 a štátne skúšky magisterského študijného programu Biotechnológie sa uskutočnia v dňoch 02. - 03.06.2016. Pre viac informácií ohľadom štátnic klikni tu a záverečných prác tu